Alliantiebeleid

In 2019 hebben wij een alliantiebeleid geformuleerd. Daarin komt aan de orde met welke partners wij op welk niveau, om welke redenen en op welke manier willen samenwerken. Alleen door samenwerking die uitstijgt boven de silo’s van wonen, zorg en welzijn kunnen we de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan tillen. Allianties met andere organisaties zijn daarom cruciaal bij het waarmaken van onze missie. Onze belanghouders zijn mensen en organisaties die enerzijds een belang hebben bij wat wij doen, en anderzijds noodzakelijk zijn om onze beloften te kunnen waarmaken. Duurzame relaties met deze belanghouders dragen bij aan ons streven om strategische kennispartner, regionaal en lokaal verankerd en dicht bij de klant te zijn. Het alliantiebeleid geeft aan wie onze belangrijkste belanghouders zijn en hoe we ons tot deze partijen (willen) verhouden.

Als uitvloeisel van ons alliantiebeleid richten wij onze blik op alle relevante niveaus naar buiten. We profileren ons op lokaal, regionaal en landelijk niveau door concrete acties en initiatieven als landelijk expert in de seniorenhuisvesting en wegbereider van nieuwe woonvormen. Op complexniveau zoeken wij de samenwerking met lokale partners om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze beloften en onze woonformules. We betrekken het Landelijk Huurders Platform (LHP) en de bewonerscommissies bij ons beleid. In 2020 hebben wij de samenwerking met het LHP nieuw leven ingeblazen. We hebben samen vastgesteld welke zaken uit het verleden zijn blijven liggen en gaan daar, naast de ‘lopende zaken’, versneld mee aan de slag.