Alliantiebeleid

In 2019 hebben wij een alliantiebeleid geformuleerd. Daarin komt aan de orde met welke partners wij op welk niveau, om welke redenen en op welke manier willen samenwerken. Uitgangspunt is dat allianties met andere organisaties cruciaal zijn bij het waarmaken van onze missie om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen. Onze belanghouders zijn mensen en organisaties die enerzijds een belang hebben bij wat wij doen, en anderzijds noodzakelijk zijn om onze beloften te kunnen waarmaken. Duurzame relaties met deze belanghouders dragen bij aan ons streven om strategische kennispartner, regionaal en lokaal verankerd en dicht bij de klant te zijn. Het alliantiebeleid geeft aan wie onze belangrijkste belanghouders zijn en hoe we ons tot deze partijen (willen) verhouden.

Het alliantiebeleid zorgt niet voor een drastische koerswijziging ten opzichte van eerdere jaren, maar we richten onze blik wel nog meer naar buiten. We bestendigen of versterken de relaties met onze belangrijkste belanghouders en profileren ons sterker dan voorheen als landelijk expert in de seniorenhuisvesting en wegbereider van nieuwe woonvormen. Zo hebben we verspreid over het land enkele ‘regiotafels’ georganiseerd over de regionale opgave op het gebied van wonen en zorg. Ook maken we onderdeel uit van de Taskforce wonen en zorg, waarin we samen met de VNG, Actiz en de ministeries van VWS en BZK, oplossingen bedenken voor knelpunten in wet- en regelgeving en gemeenten stimuleren om actiever aan de slag te gaan met seniorenhuisvesting. Vanuit ons alliantiebeleid verbinden we ons met diverse partijen op complex-, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit hoofdstuk geeft daarvan een overzicht.