Bewoners zelfstandige huurwoningen

Landelijk Huurders Platform

Het onafhankelijke Landelijk Huurders Platform (LHP) vertegenwoordigt de huurders van zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland betrekt het LHP actief bij het voorbereiden en toetsen van beleid. Het bestuur van Woonzorg Nederland en het LHP komen elke twee maanden bij elkaar. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het huurprijsbeleid, de begroting en het jaarplan en de prestatieafspraken met gemeenten en bewonerscommissies. Het LHP heeft daarnaast twee keer per jaar overleg met de Raad van Commissarissen, zes keer per jaar bijeenkomsten met bewonerscommissies en frequente overleggen met verschillende afdelingen binnen Woonzorg Nederland.

In 2019 is de samenstelling van het LHP veranderd. De heer J. Kolenbrander heeft zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. De heer G. Hemke heeft met het einde van zijn bestuurstermijn het LHP verlaten. Daarnaast is afscheid genomen van de ambtelijk secretaris, mevrouw R. Rauch. Het bestuur van het LHP dankt hen voor hun inzet en het delen van hun kennis. De samenwerking met Woonzorg Nederland werd ondanks deze veranderingen onverminderd voortgezet.

In 2019 werden een aantal langlopende trajecten tot een goed einde gebracht. Hierdoor was de inhoudelijke vraagstelling van de gevraagde adviezen zwaar. Het traject omtrent de servicekosten sprong het meest in het oog. Het LHP heeft hier ongevraagd advies over uitgebracht. Ook werd een ongevraagd advies uitgebracht over de met bewonerscommissies afgesloten vrijwilligersovereenkomst. Dit advies ging tevens over de grotere inzet van bewonerscommissies bij de dagelijkse gang van zaken binnen complexen.

Het LHP is op aangeven van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een professionaliseringstraject gestart onder leiding van De Nieuwe Wind, een bureau dat zich richt op de versterking van huurdersparticipatie. Hiermee ontwikkelt het LHP zich en raakt het beter toegerust voor de voortschrijdende verzwaring en complexiteit van het takenpakket, alsmede de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Vanuit de nieuwe samenstelling ziet het bestuur 2020 met vertrouwen en met nieuw elan tegemoet.

Besproken onderwerpen

Uitgebracht advies

Verlenging contract Main Energy

Positief advies

Wensportefeuille 2.0

Positief advies

Jaarplan en begroting WZN

Positief advies

Integraal huurbeleid

Huurverhoging 0 %

Bodbrief 2019

Positief advies

Integraal huurbeleid doorbelasten verduurzaming

Negatief advies

Integraal huurbeleid moment huuraanpassing vrije sector per 1 juli 2019

Negatief advies

Integraal huurbeleid moment huuraanpassing vrije sector per 1 juli 2020

Positief advies

Begroting 2020 LHP

Geen advies, besproken

Eerste evaluatie prestatieafspraken

Geen advies, besproken

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst

Enkele wijzigingen in de overeenkomst

Kwartaalverslagen klachten Woonzorg

Geen advies, besproken

Duurzaamheid

Geen advies, besproken

Veiligheid

Geen advies, besproken

Onderhoud

Geen advies, besproken

Evaluatie dienstverlening (o.a. servicekosten)

Geen advies, in behandeling

Prestatieafspraken

Geen advies, besproken

Midterm ondernemingsplan

Geen advies, besproken

Communicatie Woonzorg Nederland en huurders, waaronder Woonzorg Thuis

Geen advies, besproken

Tabel 23: adviezen LHP

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van zelfstandige woningen op complexniveau. In 2019 waren er 220 bewonerscommissies actief. Het LHP adviseert en ondersteunt de bewonerscommissies. Bewonerscommissies hebben een verbindende rol in een complex. Ze beheren ontmoetingsruimte(n), organiseren activiteiten en spelen een belangrijke rol bij het overleg over en de afronding van de berekening van de servicekosten. Bewonerscommissies staan in overleg met de bewonersconsulenten. Woonzorg Nederland ondersteunt bewonerscommissies met een financiële bijdrage. Bij complexen waar geen commissie actief is, faciliteert Woonzorg Nederland bewoners bij de oprichting ervan.

Klantenpanel

Naast de formele vertegenwoordiging van bewoners via het Landelijk Huurders Platform en de bewonerscommissies, hebben wij een klantenpanel van huurders van zelfstandige woningen dat we regelmatig raadplegen over specifieke onderwerpen. Het panel bestaat uit zo’n 800 huurders die zich hiervoor zelf hebben aangemeld. Zij worden benaderd via internet of telefonisch ondervraagd. In 2019 hebben we onder meer met input van het klantenpanel onze woonformule Stadsveteraan uitgewerkt.