Landelijke samenwerkingsverbanden 

In par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’ is al aan de orde gekomen welke rol wij spelen in het landelijke debat over de toekomst van de seniorenhuisvesting. In par. ‘innovaties’ gingen we in op enkele innovaties die wij samen met andere partijen ontwikkelen. Om onze productie aan te jagen, werken we samen met ontwikkelaar BPD bij gebiedsontwikkelingen. We zijn hiervoor ook in gesprek met andere ontwikkelaars (zie par. ‘Samenwerking met marktpartijen’).

Aanvullend participeren wij structureel in een aantal landelijke samenwerkingsverbanden.

  • Het bestuur van Woonzorg Nederland is lid van de in 2019 opgerichte landelijke Taskforce Wonen en Zorg. De taskforce stimuleert dat gemeenten, corporaties en zorgpartijen op lokaal niveau afspraken maken over ouderenhuisvesting en verpleeghuiscapaciteit (zie ook par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’).

  • Woonzorg Nederland is één van de founding fathers van het kennisplatform ZorgSaamWonen. Het platform zet min of meer het werk voort van het in 2019 gestopte Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (zie ook par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’).

  • We zijn een van de negen living labs in een onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de TU Eindhoven. Ons living lab onderzoekt hoe gemeenschappelijke woonvormen het best bevorderd kunnen worden (zie ook par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’).

  • De Vernieuwde Stad (een netwerk van grootstedelijke corporaties, om grootstedelijke uitdagingen te agenderen, bediscussiëren en uit te werken). In maart 2020 bracht De Vernieuwde Stad een manifest uit met zeven aanbevelingen voor de politiek. Dit heeft veel discussie opgeleverd in de sector en de politiek.

  • Corpovenista (een kennisorganisatie en broedplaats voor strategen van woningcorporaties). In 2020 is er onder meer aandacht besteed aan scenarioplanning. Dat helpt ons om ook onder verschillende scenario’s onze eigen koers vast te houden en bestendigen.

  • Forum voor Stedelijke Vernieuwing (een kennisuitwisselingsplatform van corporaties, ontwikkelaars, beleggers en de overheid, gericht op innovaties in de stedelijke ontwikkeling).

  • Nationaal Renovatie Platform (NRP: een platform waar onder andere woningcorporaties, bouwbedrijven en financiers aan deelnemen, gericht op duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie).

Daarnaast werken wij veel samen met de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ.