Landelijke samenwerkingsverbanden 

Als landelijke speler en expert in de seniorenhuisvesting hechten wij ook een groot belang aan landelijke samenwerking. In september 2019 namen wij, namens Aedes en samen met het bestuur van Stadgenoot, zitting in de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Deze taskforce, die verder bestaat uit de VNG, Actiz en de ministeries van VWS en BZK, heeft als doel oplossingen te bedenken voor knelpunten die voortkomen uit wet- en regelgeving en gemeenten te stimuleren actiever aan de slag te gaan met seniorenhuisvesting. Ook namen wij in september deel aan een door de ministeries van VWS en BZK georganiseerd rondetafelgesprek over het thema Wonen en Zorg voor ouderen. Wij deelden hierin onze visie over de noodzaak van nieuwe collectieve woonvormen en de noodzaak voor meer zorgvastgoed geschikt voor zware zorg.

Wij voerden ook een lobby, samen met Habion, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) en de ouderenbond ANBO, tegen het wetsvoorstel van het ministerie van BZK om de toelatingsgrens tot de sociale huursector voor alleenstaanden te verlagen. Deze verlaging maakt het voor senioren die willen of moeten verhuizen eerder onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm. Eveneens met Habion, en daarnaast met collega-corporatie Wooncompagnie, schreven wij in oktober een challenge uit om brandveiligheidsinnovaties voor senioren te vinden, zowel op het gebied van vluchten als preventie. De inzendingstermijn sloot in januari 2020.

Aan het einde van het jaar zijn wij in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en de Hogeschool Arnhem Nijmegen een onderzoek gestart naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving. Het onderzoek duurt vier jaar en mondt uit in concrete ontwerprichtlijnen en -formules voor passende woonvormen die het welzijn van oudere bewoners bevorderen.

We zijn verder gestart met een samenwerking met ontwikkelaar BPD bij gebiedsontwikkelingen. We verkennen de mogelijkheden in Zuid- en Noord-Holland en rollen de samenwerking daarna mogelijk uit in andere gebieden.

Naast deze meer projectmatige en eenmalige samenwerkingsactiviteiten participeren wij structureel in een aantal landelijke samenwerkingsverbanden:

  • De Vernieuwde Stad (een netwerk van grootstedelijke corporaties, om grootstedelijke uitdagingen te agenderen, bediscussiëren en uit te werken);

  • Corpovenista (een kennisorganisatie en broedplaats voor strategen van woningcorporaties);

  • Forum voor Stedelijke Vernieuwing (een kennisuitwisselingsplatform van corporaties, ontwikkelaars, beleggers en de overheid, gericht op innovaties in de stedelijke ontwikkeling);

  • Nationaal Renovatie Platform (NRP: een platform waar onder andere woningcorporaties, bouwbedrijven en financiers aan deelnemen, gericht op duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie);

  • Watertorenberaad (een netwerk van onder andere gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven voor efficiëntere gebiedsontwikkeling door kennisdeling).

Daarnaast werken wij veel samen met de brancheverenigingen van woningcorporaties Aedes en van zorgorganisaties ActiZ.