Prestatieafspraken 

Woonzorg Nederland is actief in 175 gemeenten in Nederland. In de meeste gemeenten zijn wij op de lokale woningmarkt een relatief kleine speler. De mate waarin wij bij het lokale woningbeleid worden betrokken, verschilt. In de ene gemeente zitten wij aan tafel als volwaardige partner, in de andere zijn de contacten beperkter. Zoals in hoofdstuk 7 zal blijken, zien wij onze rol op het lokale speelveld in het algemeen sterker worden. Omdat wij ons landelijk en in veel regio’s en gemeenten duidelijker profileren als dé landelijke expert in de seniorenhuisvesting, worden wij op lokaal niveau steeds vaker bij de planvorming betrokken. Ook het groeiend besef onder gemeenten dat seniorenhuisvesting een steeds urgentere opgave wordt, draagt hieraan bij. Met onze woonformules bieden we veel gemeenten daarbij een wenkend perspectief op de mogelijkheden op dit gebied.

In 2019 hebben wij met 136 gemeenten prestatieafspraken gemaakt, één- of meerjarig. Gemeenten die geen prestatieafspraken met ons maken, doen dat vaak omdat we er een klein aantal woningen hebben. In dat geval fungeert onze bieding op de prestatieafspraken als afspraak. Regelmatig terugkerende en voor ons vanuit onze visie belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn: het werken aan onze woonformules (via nieuwbouw en transformatie), betaalbaarheid, woonruimteverdeling (met het oog op de zorgvraag en leefbaarheid), duurzaamheid en leefbaarheid (vanwege de invloed op de vorming van gemeenschappen). We zien prestatieafspraken een steeds belangrijker rol spelen en kennen de gemeenten steeds beter (en omgekeerd). We grijpen het overleg over de afspraken graag aan om met elkaar in gesprek te gaan over het vernieuwen van de seniorenhuisvesting en de lokale coalities die daarvoor nodig zijn. Het is echter een grote opgave om met 175 gemeenten specifieke en concrete afspraken te maken.

Wij stellen ons op lokaal niveau vooral actief op in wat wij ‘focusgemeenten’ noemen. Dit zijn gemeenten:

  • waarin er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn tot ontwikkeling of verbetering van onze woonformules (via nieuwbouw of transformatie);

  • waar projecten lopen of gaan spelen (zoals nieuwbouw, verduurzaming en transformatie);

  • waarin we vanuit onze wensportefeuille behoefte hebben aan uitbreiding;

  • die veel aandacht hebben voor seniorenhuisvesting;

  • waarmee wij al goed samenwerken, of

  • waarin de leefbaarheid in een bepaald complex vraagt om een nauwe samenwerking.

In 2019 hadden wij 51 focusgemeenten; met 43 van hen hadden we prestatieafspraken gemaakt. In de overige (niet-focus)gemeenten maken wij ook prestatieafspraken, maar nemen wij een minder actieve rol op ons.