Prestatieafspraken 

Woonzorg Nederland is actief in 166 gemeenten in Nederland. In de meeste gemeenten zijn wij op de lokale woningmarkt een relatief kleine speler. De mate waarin wij bij het lokale woningbeleid worden betrokken, verschilt. In de ene gemeente zitten wij aan tafel als volwaardige partner, in de andere zijn de contacten beperkter. Zoals in hoofdstuk ‘Clusters’ zal blijken, zien wij onze rol op het lokale speelveld in het algemeen sterker worden. Door de inzet van de Taskforce Wonen en Zorg (zie par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’) en onze eigen inspanningen worden wij op lokaal niveau steeds vaker bij de planvorming betrokken. Ook het groeiend besef onder gemeenten dat seniorenhuisvesting een steeds urgentere opgave wordt, draagt hieraan bij. Met onze woonformules bieden we veel gemeenten daarbij een wenkend perspectief op de mogelijkheden op dit gebied.

In 2020 hebben wij met 25 gemeenten prestatieafspraken gemaakt, één- of meerjarig. Gemeenten die geen prestatieafspraken met ons maken, doen dat vaak omdat we er een klein aantal woningen hebben in verhouding tot de lokale corporaties. In dat geval fungeert ons bod automatisch als prestatieafspraak. Regelmatig terugkerende en voor ons vanuit onze visie belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn: het werken aan onze woonformules (via nieuwbouw en transformatie), betaalbaarheid, woonruimteverdeling (met het oog op de zorgvraag), duurzaamheid en leefbaarheid (onder meer vanwege de invloed op de vorming van gemeenschappen). We zien prestatieafspraken een steeds belangrijkere rol spelen en kennen de gemeenten steeds beter (en omgekeerd). We grijpen het overleg over de afspraken graag aan om met elkaar in gesprek te gaan over het vernieuwen van de seniorenhuisvesting en de lokale coalities die daarvoor nodig. Omdat wij in 166 gemeenten actief zijn is het een opgave om specifieke en concrete afspraken te maken. Om dit te vergemakkelijken, hebben wij het proces om tot prestatieafspraken te komen in 2020 verder verbeterd, door onder andere formats te maken waarmee seniorenhuisvesting goed naar voren komt. Ze dienen als hulpmiddel voor onszelf en voor gemeenten om tot afspraken te komen over wonen en zorg. Door de formats geven we landelijk meer richting aan de onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt, terwijl we in gemeenten via maatwerk bepalen hoe die onderwerpen worden opgepakt.

Wij stellen ons op lokaal niveau vooral actief op in wat wij ‘focusgemeenten’ noemen. Dit zijn gemeenten:

  • waarin er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn tot ontwikkeling of verbetering van onze woonformules (via nieuwbouw of transformatie);

  • waar projecten lopen of gaan spelen (zoals nieuwbouw, verduurzaming en transformatie);

  • waarin we vanuit onze wensportefeuille behoefte hebben aan uitbreiding;

  • die veel aandacht hebben voor seniorenhuisvesting;

  • waarmee wij al goed samenwerken of

  • waarin de leefbaarheid in een bepaald complex vraagt om een nauwe samenwerking.

In 2020 hadden wij 55 focusgemeenten; met 50 (91%) van hen hadden we prestatieafspraken gemaakt. In de overige (niet-focus)gemeenten nemen wij een minder actieve rol op ons en beperken we ons meer tot het beheer van de bestaande complexen.