Samenwerking in lokale en regionale coalities

Wij werken lokaal en regionaal samen met collega-corporaties, aanbieders van zorg en diensten, politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties. Dit is noodzakelijk om een integraal aanbod van wonen, diensten en zorg voor onze bewoners neer te zetten en om bij signalen het lokale netwerk te kunnen inschakelen voor ondersteuning van onze bewoners. Wij hebben de lokale en regionale coalities nodig om onze belofte van samen zelfstandig wonen met een plus te kunnen realiseren.

We gaan regionaal in dialoog over de opgaven en oplossingsrichtingen voor de specifieke situatie in de betreffende regio. Uitgangspunt is een toekomstbestendig woonzorglandschap, rekening houdend met ontwikkeling van de behoefte, concentratie van voorzieningen en aantrekkelijkheid voor verzorgend personeel. Een mooi voorbeeld is het aardbevingsgebied in Groningen, waar we een belangrijke rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de visie ’(Beving)bestendige zorg in Groningen’. Een ander voorbeeld is Noord-Holland waar we met partners spraken over de sterk groeiende behoefte aan wonen met complexe zorg en hoe daar een adequaat antwoord op te geven. In Amsterdam hebben we diverse partijen uitgenodigd om mee te denken over de rol die het te transformeren pand De Drie Hoven kan spelen in het gezond en prettig oud worden in Amsterdam Nieuw West. En we hebben partners meegenomen naar De Augustanahof om in gesprek te gaan over wooninitiatieven van groepen ouderen.