Samenwerking in lokale en regionale coalities

Behalve met gemeenten werken wij lokaal en regionaal samen met collega-corporaties, aanbieders van zorg, diensten en welzijn, politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties. Dit is noodzakelijk om een integraal aanbod van wonen, diensten en zorg voor onze bewoners neer te zetten en om bij signalen het lokale netwerk te kunnen inschakelen voor ondersteuning van onze bewoners. Wij hebben de lokale en regionale coalities nodig om onze belofte van samen zelfstandig wonen met een plus te kunnen realiseren. Zo zijn enkele van onze woonformules alleen te realiseren als we daarin kunnen samenwerken met partijen die in onze complexen zorg en diensten willen aanbieden dan wel activiteiten willen organiseren. Wij kunnen hierin immers ‘slechts’ faciliterend optreden, primair door het verhuren van ruimtes. Wel zal er door de vernieuwing van de rol van de bewonersconsulenten meer ruimte ontstaan voor deelname aan lokale netwerken.

In 2020 hebben we ons voornemen om lokale en regionale dialogen te organiseren over de toekomst van de seniorenhuisvesting laten varen. Dit had deels te maken met Covid-19, en deels met de activiteiten van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg (zie par. ‘Onze rol in het maatschappelijk debat’). Ook de Taskforce organiseert regionale dialogen. In vijf gemeenten c.q. regio’s spelen wij samen met de ambassadeurs een actieve rol bij het opstellen van integrale visies op wonen, zorg en welzijn: Enschede, Zaanstad, Purmerend, Alphen aan den Rijn en Midden-Brabant. Andere voorbeelden van een actieve rol van Woonzorg Nederland op lokaal of regionaal niveau zijn te vinden in hoofdstuk ‘Clusters’.