Samenwerking in lokale en regionale coalities

Behalve met gemeenten werken wij lokaal en regionaal samen met collega-corporaties, aanbieders van zorg, diensten en welzijn, politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties. Dit is noodzakelijk om een integraal aanbod van wonen, diensten en zorg voor onze bewoners neer te zetten en om bij signalen het lokale netwerk te kunnen inschakelen voor ondersteuning van onze bewoners. Wij hebben de lokale en regionale coalities nodig om onze belofte van samen zelfstandig wonen met een plus te kunnen realiseren. Zo zijn enkele van onze woonformules alleen te realiseren als we daarin kunnen samenwerken met partijen die in onze complexen zorg en diensten willen aanbieden dan wel activiteiten willen organiseren. Wij kunnen hierin immers ‘slechts’ faciliterend optreden, door het verhuren van ruimtes.

In 2019 hebben wij in het kader van ons alliantiebeleid meer werk gemaakt van de coalitievorming op regionaal en lokaal niveau. We organiseerden regiodialogen in onder meer Enschede en Deventer. Daarin spraken we met zorgpartijen, corporaties, gemeenten, eventuele regionale samenwerkingsverbanden, zorgkantoor en bewonersvertegenwoordigers over het gewenste toekomstige woonzorglandschap in de regio, rekening houdend met onder meer de ontwikkeling van de vraag, de concentratie van voorzieningen en het tekort aan verplegend personeel. In onder meer Purmerend en Zaanstad participeerden we in debatten over de lokale opgave aan seniorenhuisvesting en de mogelijkheden om hierin te voorzien. In Groningen waren we een van de ondertekenaars van het Groninger Zorgakkoord (zie paragraaf 4.4.5). Andere voorbeelden van een actieve rol van Woonzorg Nederland op lokaal of regionaal niveau zijn te vinden in hoofdstuk 7.

Een bijzondere activiteit om tot coalitievorming te komen was dat wij de dames THE uitnodigden om een kijkje te nemen in een aantal panden van Woonzorg Nederland. Dames THE zijn twee vrouwen die door de bril van bewoners kijken naar het leven in een verzorgings- of verpleeghuis en daarover een recensie plaatsen op de website zorgvisite.nl. Wij gingen enkele malen mee met de dames THE en nodigden daarbij ook lokale partners uit. Dit blijkt een speelse manier om met onze partners in gesprek te komen over eventuele verbeteringen in de zorg- en dienstverlening in onze panden.