Balans per 31 december 2019

ACTIVA

(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Vaste activa

     

Vastgoedbeleggingen

8.1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

8.1.1

4.739.396

 

4.474.102

 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

8.1.1

365.032

 

331.857

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

8.1.3

24.923

 

10.837

 
   

5.129.351

 

4.816.796

      

Materiële vaste activa

8.2

    

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.2

 

9.649

 

6.764

      
      

Financiële vaste activa

8.3

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

8.3.1

0

 

0

 

Andere deelnemingen

8.3.2

1.290

 

1.290

 

Leningen u/g

8.3.3

526

 

475

 

Overige financiële vaste activa

8.3.4

700

 

1.555

 
   

2.516

 

3.320

      

Vlottende activa

     

Voorraden

8.4

    

Vastgoed bestemd voor de verkoop

8.4

2.664

 

3.843

 

Overige voorraden

8.4

4.227

 

4.255

 
   

6.891

 

8.098

      
      
      
      

Vorderingen

8.5

    

Huurdebiteuren

8.5.1

2.076

 

2.802

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

8.5.2

2.950

 

5.535

 

Belastingen en premies sociale verzekering

8.5.3

14.819

 

10.990

 

Overige vorderingen

8.5.4

1.559

 

2.535

 

Overlopende activa

 

4.706

 

232

 
   

26.110

 

22.093

      

Liquide middelen

8.6

 

11

 

20.130

   

5.174.528

 

4.877.201

PASSIVA

(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Eigen Vermogen

8.7

    

Herwaarderingsreserve

8.7.1

2.023.035

 

1.832.848

 

Overige reserve

8.7.2

881.124

 

566.049

 

Jaarresultaat

 

308.916

 

505.262

 
   

3.213.075

 

2.904.159

      

Voorzieningen

8.8

    

Voorziening onrendabele investeringen

8.8.1

29.179

 

26.383

 

Voorziening latente belastingverplichtingen

8.8.2

23.352

 

24.405

 

Overige voorzieningen

8.8.3

3.567

 

3.962

 
   

56.098

 

54.750

      

Langlopende schulden

8.9

    

Leningen overheid

8.9.1

1.874

 

2.455

 

Leningen kredietinstellingen

8.9.1

1.822.219

 

1.843.886

 

Overige schulden

8.9.2

16.095

 

10.979

 
   

1.840.188

 

1.857.320

      

Kortlopende schulden

8.10

    

Schulden aan kredietinstellingen

8.10.1

10.885

 

0

 

Schulden aan leveranciers

 

14.827

 

18.533

 

Belastingen en premies sociale verzekering

8.10.2

5.375

 

4.357

 

Overige schulden

 

8.226

 

9.770

 

Overlopende passiva

8.10.3

25.856

 

28.312

 
   

65.168

 

60.972

      
   

5.174.528

 

4.877.201