Balans per 31 december 2020

ACTIVA

(voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Vaste activa

     

Vastgoedbeleggingen

8.1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

8.1.1

4.991.034

 

4.739.396

 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

8.1.1

376.580

 

365.032

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

8.1.3

43.623

 

24.923

 
   

5.411.237

 

5.129.351

      

Materiële vaste activa

8.2

    

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.2.1

 

13.117

 

9.649

      

Financiële vaste activa

8.3

    

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

8.3.1

1.290

 

1.290

 

Leningen u/g

8.3.2

1.472

 

526

 

Overige effecten

8.3.3

377

 

0

 

Overige financiële vaste activa

8.3.4

511

 

700

 
   

3.650

 

2.516

      

Vlottende activa

     

Voorraden

8.4

    

Vastgoed bestemd voor de verkoop

8.4

0

 

2.664

 

Overige voorraden

8.4

2.723

 

4.227

 
   

2.723

 

6.891

      

Vorderingen

8.5

    

Huurdebiteuren

8.5.1

1.523

 

2.076

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

8.5.2

2.054

 

2.950

 

Belastingen en premies van sociale verzekering

8.5.3

22.713

 

14.819

 

Overige vorderingen

8.5.4

5.256

 

1.559

 

Overlopende activa

 

274

 

380

 
   

31.820

 

21.784

      

Liquide middelen

8.6

 

905

 

11

      
   

5.463.452

 

5.170.201

PASSIVA

(voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Eigen Vermogen

8.7

    

Herwaarderingsreserves

8.7.1

2.239.891

 

2.023.035

 

Overige reserves

8.7.2

974.421

 

881.124

 

Resultaat na belastingen van het boekjaar

8.7.3

264.832

 

308.916

 
   

3.479.144

 

3.213.075

      

Voorzieningen

8.8

    

Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

8.8.1

23.110

 

29.180

 

Latente belastingverplichtingen

8.8.2

34.725

 

23.352

 

Overige voorzieningen

8.8.3

2.435

 

3.567

 
   

60.270

 

56.099

      

Langlopende schulden

8.9

    

Schulden aan overheid

8.9.1

1.257

 

1.874

 

Schulden aan banken

8.9.1

1.842.181

 

1.822.219

 

Overige schulden

8.9.2

20.446

 

16.095

 
   

1.863.884

 

1.840.188

      

Kortlopende schulden

8.10

    

Schulden aan banken

8.10.1

5.336

 

10.885

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

10.205

 

10.496

 

Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen

8.10.2

10.009

 

5.375

 

Overlopende passiva

8.10.3

34.606

 

34.082

 
   

60.156

 

60.839

      
   

5.463.452

 

5.170.201