Ambities in 2018

De ondernemingsdoelen zijn in het jaarplan 2018 vertaald naar vijf sporen. Onderstaand staan de vijf sporen, met verwijzingen naar de paragrafen waar de resultaten binnen het betreffende spoor zijn toegelicht.

  • realiseren van onze maatschappelijke opdracht (zie hoofdstuk 4);

  • verbeteren van de interne processen en doorzetten van de organisatieontwikkeling (zie par. 2.3);

  • werken aan de cultuur en het gedrag binnen de organisatie (zie par. 2.3);

  • vormen van strategische allianties om zo de seniorenhuisvesting op een hoger plan te kunnen brengen (zie hoofdstuk 5);

  • innovatie (zie par. 4.5) en het realiseren van het duurzaamheidsprogramma (zie par. 4.4.5).

Vooruitlopend op de nadere toelichting in dit jaarverslag vatten we de belangrijkste resultaten die wij in 2018 binnen onze ambities hebben gerealiseerd samen.

Met het oog op onze ambitie om de seniorenhuisvesting in Nederland op een relatief korte termijn op een hoger plan te brengen, hebben we de lat in ons jaarplan 2018 bewust hoog gelegd. Naast onze operationele en dagelijkse werkzaamheden hebben we in totaal 50 aanvullende projectmatige activiteiten benoemd in het jaarplan 2018. Bijna driekwart van de activiteiten is in 2018 gerealiseerd. 20% loopt door naar (begin) 2019. De overige aanvullende activiteiten hebben we bewust uitgesteld of anders ingevuld, onder meer vanwege de samenhang met digitalisering en met datakwaliteit. 

De tevredenheid van de bewoners van onze zelfstandige woningen is goed. Kritieken gebruiken we om processen verder te verbeteren. We hebben in 2018 voor het eerst ook de tevredenheid van zakelijke huurders gemeten. Zoals verwacht zijn zij kritisch, ondanks de eerste positieve ontwikkelingen die ze signaleren. De relatie met zakelijke huurders heeft nadrukkelijk onze aandacht. In gesprek met deze partijen werken we aan concrete voorstellen om op korte termijn te komen tot een wezenlijke verbetering van onze dienstverlening.

De investeringen zijn over 2018 lager dan voorzien en gewenst, maar vertonen wel een stijgende lijn. De verwachting is dat we de komende periode de vruchten gaan plukken van de in gang gezette professionalisering van de vastgoedsturing. In 2019 en verder wordt dit herkenbaar in een toename van het investeringsvolume ten opzichte van 2018. 

Naast onderhoud ter grootte van € 74 miljoen en investeringen in de bestaande voorraad en nieuwbouw ter grootte van € 44 miljoen, is circa € 8,6 miljoen geïnvesteerd in brand- en legionella veiligheid. Tevens hebben wij € 4 miljoen besteed aan andere veiligheidsmaatregelen, zoals het realiseren van scootmobielruimtes om zo de vluchtwegen op gangen en galerijen vrij te houden. 

In 2018 is een forse slag gemaakt in het verbeteren van onze processen en het borgen van meer adequate data. 

Met de routekaart op de Organisatieontwikkeling is een volgende stap gezet in de professionalisering van de organisatie. De formatie is in 2018 uitgebreid naar bijna 325 fte. Ook is het rollenmodel geïntroduceerd, gericht op de ontwikkeling van talenten van medewerkers. Dit draagt bij aan de gewenste cultuur omslag van Woonzorg Nederland naar een meer wendbare, lerende en resultaatgerichte organisatie, waarin een ieder zijn talent inzet en zijn verantwoordelijkheid pakt.

We werken aan betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van Woonzorg Nederland op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We hebben met nagenoeg alle gemeenten waar wij actief zijn prestatieafspraken gemaakt, vaak ook ondertekend door de huurders. Een mooi voorbeeld van de zichtbare en herkenbare rol wie regionaal pakken is de rol die wij vervullen in het aardbevingsgebied in Groningen. Daarnaast versterken we in 2019 de samenwerking met enkele vooruitstrevende gemeenten en koplopers onder de zorgpartijen. Dit is echt nodig om vernieuwende woonconcepten te realiseren, in het kader van onze ambitie om de seniorenhuisvesting in Nederland op korte termijn op een hoger plan te brengen.

We hebben een aantal woonconcepten geïdentificeerd om de vernieuwing van bestaande complexen en ontwikkeling van nieuwe complexen scherp te richten. Innovaties zijn erop gericht deze concepten te versterken. Zo is in 2018 de Buren-app ontworpen en geëxperimenteerd met het neerzetten van een Buurtgemeenschap. Met de ervaringen van de Buurtgemeenschap in de gemeente Blokker kunnen we ook op andere plekken samen met partners de buurtgemeenschappen neerzetten of versterken. Voorts werken we met enkele partners aan een ‘label’ voor goede woonconcepten voor ouderen. In de overtuiging dat dit bijdraagt aan vermindering van eenzaamheid en zorgkosten vragen we soepel om te gaan met regels die de realisatie van deze concepten bemoeilijken. Daarover spreken we uiteraard met de ministeries van BZK en VWS.

Eind 2018 voerde de Autoriteit woningcorporaties een Governance Inspectie uit bij Woonzorg Nederland. De Aw constateert dat Woonzorg Nederland grote stappen heeft gezet om de governance op orde te krijgen, passend bij een organisatie met deze omvang. De Aw verwacht het meer intensieve toezicht van de afgelopen jaren in de loop van 2019 af te bouwen. Hierbij moeten de stappen die zijn gezet om meer 'zichtbaar in control' te komen worden afgerond met waarneembare resultaten. Op basis van de huidige inzichten en de gerealiseerde voortgang verwachten wij ook in 2019 'meer zichtbaar in control' te komen.