Belangrijkste resultaten in 2019

In 2019 hebben wij de met het Ondernemingsplan 2017-2023 ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’ ingezette koers voortgezet. Daarnaast hebben we gewerkt aan de uitwerking van de in 2018 opgestelde Routekaart Organisatieontwikkeling. We namen ons verder voor scherper te sturen op investeringen, waarbij de prioriteit lag op investeren in de kwaliteit van bestaand bezit en de verduurzaming daarvan. De uitbreiding van onze portefeuille hebben we enigszins getemporiseerd.

Centraal in 2019 stond onze wens om zichtbare resultaten te boeken op vier gebieden. Hieronder vatten we de belangrijkste resultaten alvast samen.

Realiseren van maatschappelijke waarde
Wij realiseerden in 2019 maatschappelijke waarde op onder meer de volgende zaken:

 • de klanttevredenheid van nieuwe huurders met Woonzorg Nederland bedroeg in 2019 een 8,1. Vertrekkende huurders gaven ons een 7,8. De afhandeling van reparatieverzoeken kreeg eveneens een 7,8. De laatste twee cijfers zijn hoger dan in 2018;

 • 77% van de huurders die te maken kregen met de verduurzaming van hun complex zeiden daarop goed voorbereid te zijn. Ze gaven aan de ingreep het rapportcijfer 8;

 • de zakelijke huurders gaven ons het rapportcijfer 5,6, tegen 4,8 in 2018;

 • we voerden een sociaal incassobeleid en verlaagden de huurachterstanden van € 6,4 miljoen naar € 5,2 miljoen;

 • de huuraanpassing voor de sociale huurvoorraad bedroeg gemiddeld hetzelfde als inflatie, namelijk 1,5%;

 • we leverden vijf complexen op middels nieuwbouw en transformatie, waarvan één intramuraal zorgpand;

 • we voltooiden een omvangrijke woningruil met Mooiland, waarbij we woningen verkochten die niet voldoen voor onze doelgroep en kochten woningen die dat wel doen;

 • we voldeden aan alle regels met betrekking tot het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen;

 • we verduurzaamden ruim 1.200 woningen;

 • we droegen bij aan de opstelling van en ondertekenden het Groninger Zorgakkoord en zijn een betrokken partner in de hersteloperatie in het aardbevingsgebied;

 • we ontwikkelden een bewonersapp om het samen leven in onze wooncomplexen te faciliteren.

 • Meer informatie over het realiseren van maatschappelijke waarde is te vinden in hoofdstuk 4.

Organisatieontwikkeling 2.0
In 2019 zijn we verder gegaan met de in 2018 opgestelde Routekaart Organisatieontwikkeling.
We gingen door met het verbeteren van onze processen. Dit leidde onder meer tot een versnelde verbetering van onze dienstverlening bij het in exploitatie nemen van vastgoed en meer duidelijkheid rond de afhandeling van reparaties. We staken ook extra middelen in het opleiden van onze medewerkers. De nadruk lag hierbij op het bevorderen van het werken in teams en het resultaat- en projectgericht werken. Onze formatie steeg licht, maar bleef binnen de vooraf gestelde grens van 325 fte. 2019 was tevens het eerste jaar waarin onze regieteams volledig draaiden. Dit heeft de integrale vastgoedsturing sterk verbeterd en draagt bij aan de realisatie van onze wensportefeuille.
Tevens startten wij een traject waarbij we onze blik werpen op Woonzorg Nederland in de toekomst. Hoe willen wij over vijf jaar werken en welke medewerkers (‘Medewerker van de Toekomst’) en systemen passen daarbij? Centraal staat de wens om routinematige werkzaamheden zo veel mogelijk te digitaliseren, om daarmee tijd vrij te maken voor meer persoonlijk contact met onze huurders. Dit onder het motto: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Een en ander wordt in 2020 verder uitgewerkt in een geactualiseerde Routekaart Organisatieontwikkeling.
Wij keken in 2019 ook naar de verduurzaming van onze eigen organisatie. Hoe willen wij werken op ons eigen kantoor? Hoe kunnen we de samenwerking zo inrichten dat medewerkers minder hoeven te reizen? En als ze moeten reizen, hoe kan dat zo duurzaam mogelijk? We werken dit in 2020 verder uit.
Een belangrijk resultaat was ook dat Woonzorg Nederland in 2019 beter in control is gekomen. Wij identificeerden de belangrijkste risico’s voor onze organisatie en ontwikkelden werkwijzen om deze nog beter te beheersen. Voor de Autoriteit woningcorporaties was dit een belangrijke aanleiding om het meer intensief toezicht dan gemiddeld op Woonzorg Nederland op te heffen.
Meer informatie over onze organisatieontwikkeling is te vinden in paragraaf 2.3.

Innovatie en allianties
In 2019 gaven wij een definitieve uitwerking aan onze woonformules. We hebben er zes benoemd. Met de formules geven we een impuls aan de vernieuwing van de seniorenhuisvesting in Nederland. Ook laten de formules concreet zien hoe wij onze beloften uitwerken in verschillende manieren waarop senioren kunnen wonen. Bij de transformatie van bestaande complexen in het kader van het scheiden van wonen en zorg, de nieuwbouw van nieuwe complexen en veranderingen in het beheer (denk aan de inzet van personeel, samenwerking met bewoners en/of de nieuwe verhuur van bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed), werken wij altijd toe naar één bepaalde formule. Dit wordt afgestemd op de vraag van onze doelgroep, de behoeften in de omringende wijk en het al bestaande lokale woonzorglandschap. In 2019 hebben wij op diverse plekken in Nederland gewerkt aan het realiseren van nieuwe projecten conform onze formules. In het oog springen vooral de projecten waarin onze complexen ook een belangrijke functie vervullen voor de omringende buurt of wijk, zoals het Brinkpark in Blokker en Dr. Engelsoord in Maasbracht. Diverse partners bieden daar vanuit onze panden zorg en diensten aan. Meer informatie is te vinden in paragraaf 4.5.2 en de beschrijvingen van onze clusters in hoofdstuk 7.
We formuleerden in 2019 een alliantiebeleid waarin we de ambitie uitspreken sterkere allianties op te bouwen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We organiseerden op regionaal niveau en in enkele gemeenten dialogen met onze belangrijkste partners op het gebied van wonen en zorg. Doel is om samen met hen beter zicht te krijgen op de (regionale c.q. lokale) opgave in de seniorenhuisvesting en de noodzaak van collectieve woonvormen in het kader van preventie. Tijdens de regiodialoog in Twente besteedden we daarbij ook bijzondere aandacht aan de problematiek in kleinere dorpen. Door ons alliantiebeleid neemt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Woonzorg Nederland op landelijk, regionaal en lokaal niveau toe en komt seniorenhuisvesting bij overheden en andere partners op de agenda. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 5.

Een duurzaam gezonde exploitatie
Woonzorg Nederland boekte in 2019 een positief resultaat van € 309 miljoen. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de waardestijging van het vastgoed met 6%. Daarmee is dit een ‘papieren’ resultaat dat niet tot hogere kasstromen leidt. Het exploitatieresultaat bedroeg circa € 80 miljoen. Wij investeerden in 2019 circa € 160 miljoen in ons bezit, waarvan ruim € 82 miljoen in onderhoud en bijna € 30 miljoen in verduurzaming. Daarnaast investeerden wij in nieuwbouw, transformatie, renovatie, veiligheid en nieuw bezit in het kader van een grootscheepse woningruil. Onze kasstromen hielden elkaar in 2019 in evenwicht. De inkomende kasstromen werden aangewend voor het intern financieren van investeringen in ons bestaand bezit.
Wij voldoen aan alle parameters van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en zijn daarmee een financieel gezonde organisatie, ondanks het iets hogere risicoprofiel dan een gemiddelde corporatie vanwege het relatief grote bezit aan intramurale zorgpanden. Wel zullen wij naar de toekomst toe scherpere keuzes moeten maken. We hebben hoge ambities met betrekking tot beschikbaarheid (nieuwbouw), betaalbaarheid (beperkte huurstijging), kwaliteit met een plus (zorggeschiktheid) en verduurzaming. Het is een forse uitdaging al deze ambities waar te maken.
Meer informatie over de financiële positie en onze investeringen en exploitatie is te vinden in paragraaf 2.4 en hoofdstuk 6.