Conclusies en aanbevelingen maatschappelijke visitatie

Hoofdlijnen: prestaties zijn ruim voldoende, met ruimte voor verbetering  

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Ecorys heeft in 2020 de maatschappelijke prestaties van Woonzorg Nederland in de afgelopen vier jaar onder de loep genomen. In september verschenen de bevindingen in het rapport ‘Maatschappelijke visitatie 2015 tot en met 2019’. Ecorys oordeelt over de hele linie positief over de prestaties van Woonzorg. Het eindcijfer voor de vier beoordeelde perspectieven kwam gemiddeld uit op een 7,2 en staat hiermede gelijk aan een ‘ruime voldoende’. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen de gehanteerde systematiek het cijfer 6,0 als voldoende wordt gekwalificeerd. 

Ecorys constateert dat het nieuw aangestelde Bestuur van Woonzorg Nederland de visitatieperiode startte met relatief veel en flinke uitdagingen. Deze hebben het Bestuur en de organisatie professioneel opgepakt: “Enerzijds door het versterken van de organisatie. Anderzijds heeft Woonzorg met haar nieuwe ondernemingsplan een professioneel, ambitieus nieuw beleid opgezet ten aanzien van het versneld uitbreiden van de voorraad, verduurzamen naar label B en het bieden van een sociale en veilige omgeving voor ouderen, met zorg in de directe nabijheid.” 

Een ander citaat: “Het heeft er toe geleid dat Woonzorg de eerste jaren van de visitatieperiode vooral intern gericht was op het ‘op orde brengen’ van de organisatie en het beleid, met name het financiële beleid en organisatiemodel. Daardoor kwamen prestaties als nieuwbouw en transformatie pas later, evenals de contacten met belanghebbenden. Desondanks is gebleken dat het Bestuur van Woonzorg Nederland duidelijk en overwegend succesvol met de verbeterpunten aan de slag is gegaan.” 

Ecorys concludeert in het visitatierapport dat de belangrijkste organisatorische en financiële randvoorwaarden voor het invullen van de opgaven zijn gecreëerd. Ook de duidelijke vertaling van beleid naar de organisatie en de sterke lokale bezetting zorgen voor een goede basis om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dit bevestigt onze opvatting dat Woonzorg Nederland klaar is voor ‘de sprong naar de toekomst’ om de komende jaren haar (meer)waarde als landelijke expert en voorloper in de seniorenhuisvesting verder te vergroten. 

Aanbevelingen

Ecorys doet in haar rapport aanvullend ook enkele aanbevelingen. Dit zijn de belangrijkste: 

  • er is verbetering mogelijk door het beter duiden van de maatschappelijke waarde die Woonzorg levert. Een overkoepelend overzicht van de geleverde maatschappelijke meerwaarde ontbreekt namelijk. Met de geschetste voorgenomen doorontwikkeling van onze rapportages zullen we hier gefaseerd een verdere concrete uitwerking aan geven. 

  • er is winst te behalen in het stakeholdermanagement, via het verbeteren van de samenwerking met het LHP en de daarbij aangesloten huurderscommissies, en met de belanghebbenden in Noord-Nederland rond het aardbevingsdossier. Hierdoor kan Woonzorg Nederland effectiever werken aan haar doelstellingen. In het jaar 2021 zullen we specifiek op deze aangegeven terreinen en mede in overleg met de Raad van Commissarissen, stil staan bij de uitwerking van ons beleid. 

Als Bestuur van Woonzorg Nederland zijn wij tevreden met het gerapporteerde samenvattende oordeel, inclusief de aanbevelingen, waarbij de visitatiecommissie ook nog constateerde dat er binnen de beoordeelde periode een stijgende lijn waarneembaar is. We zien de positieve beoordeling door de visitatiecommissie in de periode tot en met 2019 daarom ook als een bevestiging van de door ons ingeslagen weg. 

De in het rapport aanvullend geformuleerde adviezen bieden daarbij voldoende ruimte voor verdere verbetering om de positieve tendens in de beoordeelde periode vast te houden en naar wens mogelijk in de periode tot 2023 te gaan verbeteren naar een hogere score. Dit passend bij onze ambitie. 

In het jaar 2022, halverwege de nieuw visitatieperiode (2020-2024) zullen we beoordelen of, en in welke mate, deze ambitie met de door ons gerealiseerde en beoogde verbeteringen realistisch is en op welke onderdelen wij eventueel nog nader moeten gaan bijsturen.