Missie, visie en positionering

Onze missie

Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Wij richten ons specifiek op de huisvesting van ouderen en mensen met een zorgvraag. Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In 2018 huisvestten we circa 30.600 huishoudens in een zelfstandige woning en nog eens 12.500 in een intramuraal zorggebouw. Dat doen wij in 179 gemeenten, waarvan wij er met 138 prestatieafspraken hebben (zie ook paragraaf 5.3). Het grootste deel van onze bewoners is 65-plusser; de gemiddelde leeftijd lag in 2018 net boven de 75 jaar.

We zien het als onze maatschappelijke plicht en missie om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen. We doen dat samen met onze partners in wonen, zorg en dienstverlening. En vanuit een duidelijke visie op hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen. Daarvoor werken we voortdurend aan de verbetering, transformatie en innovatie van onze woonproducten en –diensten. Insteek van de concepten is het wonen en leven: onze bewoners willen zelf hun leven in kunnen richten, ook als ze ouder worden, de mobiliteit afneemt en/of de behoefte aan zorg zich manifesteert.

 

2018

2017

Woningen (inclusief begeleid wonen)

30.699

30.517

Intramurale eenheden

12.448

12.815

Zakelijke huurders

178

179

Gemeenten

179

182

Gemeenten met prestatieafspraken

138

143

Tabel 1: bezit, huurders en spreiding Woonzorg Nederland

Onze visie op de vergrijzing

Het aantal ouderen groeit de komende decennia nog fors. In 2035 is één van de vier inwoners van Nederland ouder dan 65 jaar. Van de 65-plussers is één op de drie ouder dan 85 jaar. Naast deze getalsmatige toename zijn in de vergrijzing ook andere, kwalitatieve veranderingen waarneembaar.

  • De ouderen die nu de seniorenhuisvesting instromen, zijn mondiger, kritischer, vitaler en digitaal vaardiger dan de traditionele bewoners daarvan. Zij stellen andere eisen aan hun huisvesting en nemen daar zelf initiatieven in. Eigen regie staat daarbij hoog in het vaandel.

  • De verschillen worden groter, ook tussen ouderen. Met de stijgende kosten en krapte op de arbeidsmarkt neemt de kwetsbaarheid van ouderen die het niet breed hebben – de doelgroep van Woonzorg Nederland – toe. Het is verre van vanzelfsprekend dat zij langer voor zichzelf en elkaar kunnen blijven zorgen. Daarnaast nemen ook de verschillen in leefstijl tussen groepen ouderen toe.

“Ouder worden, wat is dat?” Mevrouw Ekkebus, De Churchill - Middelburg

In het Nederlandse beleid voor de seniorenhuisvesting domineert al jaren de gedachte dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Thuis wordt daarbij gezien als de woning waarin de kinderen zijn opgegroeid. Dit sluit aan bij de wens van de meeste ouderen. Er is echter een groeiende groep ouderen waarvoor dit niet geldt. Het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis is enorm en brengt allerlei problemen met zich mee, zoals valongelukken thuis, vereenzaming en een inefficiënt gebruik van de woningvoorraad omdat ouderen te lang een voor hen ongeschikte woning bewonen.

Volgens Woonzorg Nederland zit een deel van de oplossing in het ontwikkelen van nieuwe woonvormen die het gapende gat tussen de ‘eengezinswoning’ en het verpleeghuis overbruggen. Wij vatten deze woonvormen samen onder de noemer ‘samen zelfstandig wonen met een plus’: een geborgen en veilige woonsituatie waar het wonen en leven centraal staat. Mensen bewonen een ‘eigen’ woning’, met ruimte in en om het pand om mensen te ontmoeten en activiteiten te ontplooien, ook als hun mobiliteit afneemt, oude sociale banden wegvallen en er op enig moment zorg nodig is. Hierdoor wordt de kans dat mensen vereenzamen aanzienlijk kleiner en dat ze elkaar gaan helpen aanzienlijk groter. Met deze woonvormen voldoen wij aan onze belofte dat mensen ‘thuis’ kunnen wonen, en langer zelf de regie kunnen voeren.

Vernieuwende woonconcepten

Woonconcepten die voldoen aan voornoemde visie moeten in de optiek van Woonzorg Nederland voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waarvan veiligheid en het (kunnen) ontstaan van een gemeenschap cruciaal zijn. Onze complexen:

  • Bieden een thuis met veel persoonlijke aandacht voor de bewoners door onze bewonersconsulenten;

  • bieden daar waar er behoefte aan is ruimte aan functies die een verbinding leggen met de wijk;

  • zijn toegankelijk;

  • hebben een ontmoetingsruimte, herbergen functies waarmee ontmoetingen worden gefaciliteerd of hebben in de omgeving een buurt-ontmoetingsruimte;

  • zijn veilig (fysiek en sociaal).

Om de beloften van het ‘samen zelfstandig wonen met een plus’ optimaal te kunnen waarmaken, hebben wij in 2018 gewerkt aan het verder verbeteren van de veiligheid van onze complexen, het verhogen van de efficiëntie van het werken van de bewonersconsulenten en de doorontwikkeling van het ‘samen zelfstandig wonen met een plus’ (zie par. 4.5).

“In onze woongroep maken we gebruik van elkaars talenten. Er is een wij-gevoel en onderlinge betrokkenheid.” Mevrouw Helder, complex De Bolster, Duivendrecht