Ondernemingsraad 

In 2019 is de agenda van de OR voornamelijk bepaald door de HR-visie, de modernisering van het functiehuis en het rollenmodel. De OR is constant bij dit proces goed betrokken geweest en heeft het onderwerp meerdere keren tijdens de overlegvergadering besproken. Het bestuur heeft het accent in de loop van het proces verlegd op ontwikkeling en inzet van medewerkers op basis van talenten en kwaliteiten, waar de OR in zich kon vinden.

In lijn met de modernisering is ook het herontwerp van de HR-cyclus met de OR besproken. Deze onderwerpen zijn in 2019 nog niet afgerond en zullen dus ook in 2020 geagendeerd blijven.

Andere belangrijke onderwerpen waarover de OR mee heeft gesproken zijn onder meer:

  • functieprofiel lid RvC

  • voordracht RvC

  • Integriteitsbeleid

  • toekomst Sociaal Fonds

  • bewaar- en vernietigingsbeleid

De Ondernemingsraad overlegt iedere twee weken. Daarnaast zijn er diverse informele overleggen tussen (het dagelijks bestuur van) de Ondernemingsraad en de bestuursvoorzitter over de gang van zaken binnen de organisatie geweest. Het zogenaamde “art. 24 overleg”, waarbij een afvaardiging van de RvC aanwezig is, heeft 2 keer plaatsgevonden.

Conform het reglement heeft de OR in de zomer van 2019 verkiezingen uitgeschreven, waarbij de voltallige OR is afgetreden. Enkele van de afgetreden OR –leden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. In september 2019 is de nieuwe OR geïnstalleerd en is een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen. Er zijn twee posities vacant gebleven.

De samenstelling van de OR is ultimo 2019 als volgt

Naam

Rol in de OR

Functie bij Woonzorg Nederland

Alie Idoe

Voorzitter

Contractmanager

Udo Heij

Vicevoorzitter

Bewonersconsulent

Joyce Vlak

Secretaris

Bewonersconsulent

Anouschka Meerenga

Lid

Bewonersconsulent

Leon van der Horst

Lid

Releasebeheerder

Kyan de Oude

Lid

Medewerker Vastgoedadministratie

Bas te Grotenhuis

Lid

VPB-controller

Hans Gillissen

Ambtelijk secretaris

n.v.t.

Tabel 7: Ondernemingsraad

Governance en governancecode

Governancecode

De Governancecode Woningcorporaties 2015 geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht bij corporaties. De Governancecode Woningcorporaties kent vijf principes. De vijf principes zijn uitgewerkt in verschillende bepalingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verplichte bepalingen (‘pas toe’) en bepalingen waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken indien dit tot een beter resultaat leidt (‘pas toe of leg uit’). Woonzorg Nederland onderschrijft de Governancecode en volgt de in de code beschreven principes en uitwerkingen.

In 2019 is de Governancecode Woningcorporaties gewijzigd met ingang van 1 januari 2020. In het jaarverslag 2020 is de Governancecode Woningcorporaties 2020 het uitgangspunt.

Implementatie Governance in verslagjaar 2019

Jaarlijks wordt bekeken welke statuten en reglementen aan herziening toe zijn. Zo zijn in 2018 de statuten van Woonzorg Nederland gewijzigd en is naar aanleiding van die wijziging ook het merendeel van de reglementen geactualiseerd.

In 2019 is een nieuw reglement opgesteld voor de selectie- en remuneratiecommissie van de raad van commissarissen en heeft de raad van commissarissen de procedures voor de (her)benoeming van bestuurders en commissarissen vastgelegd. 

In 2020 wordt onder meer de Integriteitscode geactualiseerd. Daarnaast wordt in 2020 gewerkt aan de implementatie van de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties 2020, zodat Woonzorg Nederland tijdig aan de daarin gestelde bepalingen voldoet.