Cluster 10 – Oldambt, Drenthe en Zwolle & Heerenveen e.o.

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

3.206

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

1.404

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

21

Tabel 33: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 10

Dit cluster bestrijkt (delen van) de provincies Groningen en Overijssel, en de hele provincie Drenthe. We hebben hier bezit op het platteland, maar ook in stedelijke centra als Veendam, Assen, Hoogezand, Emmen, Meppel, Steenwijk en Zwolle. Zeker in Oost- en Noord-Groningen en een deel van Drenthe is sprake van krimp. We hebben hier bovendien veel oudere complexen en ouder intramuraal zorgvastgoed. Het is niet overal eenvoudig om vrijgekomen eenheden opnieuw verhuurd te krijgen, waardoor wij veel bezig zijn met bezichtigen en adverteren. Focusgemeenten in dit cluster zijn Zwolle, Steenwijkerland, Noordoostpolder, Midden-Groningen en Assen.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

In dit cluster zijn met 18 gemeenten in 2019 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Alle gemeenten zijn zich bewust van het belang van seniorenhuisvesting en zien Woonzorg Nederland als belangrijke partner bij het maken van prestatieafspraken, ook gemeenten waar wij relatief weinig bezit hebben. Vanuit deze positie zoeken we graag de (lokale) samenwerking op met andere partijen en proberen we verbintenissen aan te gaan voor onder meer de invulling van onze woonformules.

In de prestatieafspraken wordt ook aandacht besteed aan de inzet van middelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij werken op dit punt met steeds meer gemeenten goed samen. Als zich bijvoorbeeld bij een gemeente een huurder meldt met een aanvraag van een scootmobiel, wordt contact opgenomen met de bewonersconsulent van het betreffende complex. Gemeente en consulent bekijken dan of er ruimte is voor een scootmobiel en zo nee, of er alternatieven zijn om de scootmobiel te stallen zonder dat vluchtwegen worden geblokkeerd. Met de gemeente Midden-Groningen hebben wij hiervoor een rondje gemaakt langs al onze complexen, zodat de mogelijkheden al op voorhand duidelijk werden.

In de prestatieafspraken komt ook steeds meer aandacht voor de leefbaarheid. Wij merken in onze complexen een toename van verward gedrag, als gevolg van de stijgende leeftijd van onze bewoners en de hoge drempel om in aanmerking te komen voor een verpleeghuis. In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over de handelwijze in concrete gevallen en de afstemming tussen de hierbij betrokken partijen.

Woonformules en de inclusieve wijk

Een klein deel van dit cluster ligt in aardbevingsgebied. Het leegstaande voormalige verzorgingshuis ’t Olderloug in Slochteren staat als eerste op de planning om te worden aangepakt. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit complex volgens een van onze formules te transformeren. Samen met andere partijen steken we hier veel energie in. Deze energie dreigt echter verloren te gaan vanwege de voortdurende onzekerheid over de aardbevingsbestendigheid van het pand. Mogelijk worden wij daardoor in 2020 gedwongen een andere keuze te maken.

In Veendam namen wij Huize Sint Franciscus terug van een zorgpartij. Zo’n 15 bewoners waren daardoor genoodzaakt te verhuizen, om op een andere locatie intramurale zorg te krijgen. We zijn nu bezig met plannen voor het ombouwen van de laatste tien intramurale eenheden naar zelfstandige woningen. De verhuizing van de bewoners is succesvol verlopen en bijna alle woningen zijn alweer verhuurd. Wij realiseren hier onze woonformule G’oud.

Er ontstonden zorgen om de samenwerking in Winschoten (Renselheerdt), Beerta (De Tjamme) en Scheemda (Nieuw Vredehoven) met de zorgorganisatie Oosterlengte. De continuïteit in het voortzetten van de huurovereenkomsten staat onder druk. Daarbij valt ook de basis weg onder de huidige woonzorgformules van de drie locaties. Het vertrek van de zorgpartij dwingt ons om versneld te gaan nadenken over een toekomstbestendige invulling met een andere woonformule dan het Hofje van Auguste.  

In Nooitgedacht hebben wij een Hofje van Auguste gerealiseerd: het intramurale zorgpand Nieuwe Havens. Hier wonen 48 cliënten van Stichting De Trans.

Integrale (vastgoed)sturing

Het werken met de regieteams ervaren wij in dit cluster als zeer positief. Als een gemeente zich bijvoorbeeld meldt met de vraag of een bepaalde locatie zich leent voor een woonformule van Woonzorg Nederland, kan er via het regieteam snel een integrale afweging worden gemaakt. Het klantperspectief, vastgoedperspectief en technisch perspectief komen zo op complexniveau bij elkaar. De besluitvorming over complexen verloopt daardoor sneller en er worden betere afwegingen gemaakt.

Bijzonderheden

In Ter Apel rondden we in 2019 de verduurzaming af van het complex Dr. Tijdensstraat. Het gaat om vijf gebouwen met in totaal 150 woningen. In Vlagtwedde maakten we een aanzet voor de verbouwing van het complex De Bolderbörg. Samen met Zorggroep Meander bieden wij hier een breed palet van activiteiten en zorg aan. In 2020 worden de zorgappartementen, het entreegebied en de recreatieruimte aangepakt.

Met de Zorggroep Noorderboog werken we samen in het intramurale zorgpand Zonnekamp in Steenwijk. Doel is om dit zorggebouw via transformatie beter geschikt te maken voor de huisvesting van senioren met een zware zorgindicatie. Daarnaast willen we het pand ook inzetten in het kader van het project Inclusieve Samenleving van de gemeente Steenwijkerland.

In de gemeente Westerwolde startten wij in 2019 met een pilot met de Voorzieningenwijzer. Hierin helpen experts bewoners met het vinden van besparingen op hun vaste lasten. Woonzorg Nederland financiert de deelname van 25 huishoudens uit twee complexen in Ter Apel. Het is de eerste pilot die Woonzorg Nederland doet met de Voorzieningenwijzer. De eerste resultaten zijn positief; deelnemers bereiken significante besparingen op hun woonlasten. In 2020 wordt de pilot afgerond en geëvalueerd. Dan wordt ook besloten of Woonzorg Nederland ook op andere plaatsen in Nederland huurders gaat helpen met de Voorzieningenwijzer.