Cluster 11 – Friesland, Groningen Stad e.o. en Hogeland

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.310

2.325

Aantal eenheden in zorgpanden

2.354

2.354

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

18

24

Dit cluster ligt in Friesland en een groot deel van Groningen. Vooral in het noorden van deze provincies is sprake van krimp. In de steden geldt dat niet. De gemeenten Groningen en Leeuwarden zijn in dit cluster focusgemeenten; hier streven we actief naar uitbreiding en transformatie van onze portefeuille. De markt voor seniorenhuisvesting in dit cluster is in het algemeen ontspannen; er zijn bijna nergens wachtlijsten. We hebben daardoor haast standaard enige leegstand in onze complexen met zelfstandige seniorenwoningen. We zien wel dat de vraag naar intramurale zorgplekken overal toeneemt. Terwijl zorgpartijen voorheen nog regelmatig zorgpanden in de verhuur aan ons teruggaven, gebeurt tegenwoordig eerder het omgekeerde en worden contracten verlengd.

Woonzorg in het lokale speelveld

We hebben met alle gemeenten in dit cluster prestatieafspraken gemaakt. Ook in de gemeenten waar de prestatieafspraken voor meerdere jaren zijn afgesloten, zitten wij jaarlijks aan tafel om de voortgang te bespreken. De bewustwording bij gemeenten over seniorenhuisvesting is in het algemeen groot. Steeds meer gemeenten besteden hier aandacht aan in de Woonvisies. Het helpt daarbij dat de gemeentelijke herindelingen in Friesland en Groningen inmiddels grotendeels achter de rug zijn, waardoor gemeenten zich weer meer op hun kerntaken kunnen richten.

Wij worden overal gezien als serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner, ook in gemeenten waar wij slechts weinig bezit hebben. Soms ‘gebruiken’ gemeenten onze inbreng om binnenshuis de integrale besluitvorming over wonen en zorg op gang te brengen. Als het gaat om het vinden van goede locaties voor nieuw of vervangend zorgvastgoed, wijzen wij op de krappe arbeidsmarkt; er kan niet in elk deelgebied van een gemeente een voorziening voor complexe zorg worden gerealiseerd. Vanuit het perspectief van kwaliteit, expertise en continuïteit is het verstandig hiervoor kernen aan te wijzen. Alleen zo zal het aantrekkelijk zijn voor goed opgeleide professionals.

Woonformules en de inclusieve wijk

Vrijwel al onze complexen in dit cluster voldoen aan het label G’oud. Omdat wij hier van oudsher veel verzorgingshuizen met aanleunwoningen verhuren, hebben we ook meerdere complexen met het label G’oud Geregeld. In Haren verhuren en beheren wij sinds 2018 Nieuw Erasmusheem, één van de eerste voorbeelden in het bezit van Woonzorg van een ‘Blokkerhuis’. In 2020 hebben de activiteiten in dit complex vanwege Covid-19 grotendeels stilgeleggen. We zijn echter in gesprek gebleven met zorgpartijen om het aanbod in dit complex verder te vergroten, onder meer door ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle werkplek of dagbesteding te bieden.

Ook voor het complex Wiemersheerd in Loppersum zijn we met de gemeente en zorgpartijen in gesprek om de functie voor het dorp te vergroten. Dit intramurale complex ligt in het aardbevingsgebied. De bedoeling is 128 eenheden te slopen en 105 eenheden terug te bouwen. Volgens plan worden hierbij tevens innovatieve oplossingen toegepast op het gebied van domotica en e-health. Ook de dorpsbewoners worden bij de planvorming betrokken.

In Leeuwarden zijn we met de gemeente en collega-corporatie Elkien in gesprek over de mogelijke herontwikkeling van ons huidige zorgcentrum Greunshiem en de mogelijke rol hiervan in de wijk. In 2021 hopen wij de plannen verder te concretiseren.

Aanjagen productie en verduurzaming

In de dorpen in Friesland en Groningen streven wij niet naar uitbreiding van onze portefeuille; daarvoor is de vraag te klein. In de grotere gemeenten in dit cluster doen we dat wel. Het gaat daarbij niet alleen om zelfstandige seniorenwoningen, maar ook om intramuraal zorgvastgoed. Wij merken dat collega-corporaties terughoudend zijn om nieuw zorgvastgoed te bouwen. Zij verwijzen gemeenten daarbij vaak naar ons. We pakken deze handschoen graag op. In december 2020 bereikten wij met zorgpartij Zonnehuisgroep Noord overeenstemming over de sloop/nieuwbouw van het verzorgingshuis Zonnehuis de Hoorn in Marum (Friesland). Dit vervangen we door een modern verpleeghuis met 66 zorgstudio’s over drie verdiepingen, verdeeld over kleinere groepen met gemeenschappelijke huiskamers. We ontwerpen het verpleeghuis vanuit een basis van woningcasco’s. Na het eventuele vertrek van de zorgpartij in de toekomst kunnen we de studio’s makkelijk transformeren in driekamerappartementen. Zo zorgen we voor een alternatieve aanwendbaarheid van het pand, terwijl we voor de zorgorganisatie toch een goed verpleeghuis neerzetten.

In de stad Groningen begonnen we in 2020 met de verkenning van de sloop/nieuwbouw van het verpleeghuis ’t Blauwbörgje. Daarbij zouden de 107 huidige verpleeghuisplaatsen worden vervangen door 140 nieuwe eenheden.

In Franeker is de voorbereiding van de sloop/nieuwbouw van acht of negen zelfstandige appartementen in het complex Theresia in 2020 ver gevorderd. In 2020 hebben wij geen complexen verduurzaamd. De energetische kwaliteit van de complexen in dit cluster is in het algemeen al redelijk goed op orde. Daarom staat de verduurzaming hier later op het programma, volgens plan vanaf 2023. Wel combineren we de nieuwbouw of versterking in het aardbevingsgebied standaard met verduurzamingsmaatregelen. De voortgang in dit dossier blijft overigens moeizaam; we blijven hierbij afhankelijk van andere partijen. Zie voor meer informatie hierover par. ‘Aardbevingsgebied’.

In 2020 vernieuwden we samen met de zorginstelling de recreatieruimte in het complex De Lijte in Ureterp. We zijn hier ook in gesprek met de zorgorganisatie over de levering van zorg en diensten in onze aanpalende 25 aanleunwoningen. In 2021 verbeteren we de uitstraling van de gevels en de algemene verkeersruimten van het complex Greunshiem in Leeuwarden.

Bijzonderheden

In het vorige jaarverslag schreven we dat zorginstellingen in complexen, waarbij wij ook zelfstandige aanleunwoningen verhuren, af willen van het beheer van de brandmeldinstallaties in de aanleunwoningen en de opvolging daarvan via BHV-ers. Ze vinden dat dit een te groot beslag legt op hun organisatie. In 2020 hebben we veel inspanningen geleverd om de brandveiligheid op een andere manier te regelen. De daarbij gekozen oplossing verschilt van geval tot geval. Uitgangspunt is dat we ook in de nieuwe situatie uitgaan van veiligheid met een plus; de brandveiligheid is dus hoger dan voorgeschreven in de wet- en regelgeving.