Cluster 11 – Friesland, Groningen Stad e.o. en Hogeland

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.325

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

2.354

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

24

Tabel 34: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 11

Dit cluster ligt hoofdzakelijk in Friesland en Groningen. Vooral in het noorden van deze provincies is sprake van krimp. In de steden geldt dat niet. De gemeenten Groningen en Leeuwarden zijn in dit cluster focusgemeenten; hier streven we actief naar uitbreiding en transformatie van onze portefeuille. De markt voor seniorenhuisvesting in dit cluster is in het algemeen ontspannen; er zijn bijna nergens (lange) wachtlijsten voor seniorenwoningen.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

We hebben met alle gemeenten in dit cluster prestatieafspraken gemaakt. Ook in de gemeenten waar de prestatieafspraken voor meerdere jaren zijn afgesproken, zitten wij jaarlijks aan tafel om de voortgang te bespreken. Wij merken bij de gemeenten een toenemende focus op inhoud. Woonzorg Nederland wordt daarbij steeds meer gezien als serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner, ook in gemeenten waar wij slechts weinig bezit hebben.

De bewustwording bij gemeenten over seniorenhuisvesting is in het algemeen groot. Alle gemeenten vinden dat er nieuwe seniorenwoningen moeten komen. In de ontspannen woningmarkt in dit cluster kan in deze behoefte wellicht het best worden voorzien door aanpassing van bestaande (eengezins)woningen van andere corporaties. Door dit ter tafel te brengen stellen wij ons op als strategisch kennispartner op het gebied van seniorenhuisvesting.

In 2020 willen wij onze naamsbekendheid en zichtbaarheid verder vergroten door een actiever communicatiebeleid. We richten ons daarbij zowel op (potentiële) woningzoekenden als op belanghouders zoals gemeenten en collega-corporaties.

Woonformules en de inclusieve wijk

In Haren leverden wij in oktober 2018 al Nieuw Erasmusheem op. Het is één van de eerste voorbeelden in het bezit van Woonzorg Nederland van een ‘Blokkerhuis’, onze woonformule waarin het complex een functie heeft voor de wijk. In 2019 hebben we ons gericht op het verder invullen van de wijkfunctie en daarbij behorende activiteiten en voorzieningen. Dit proces verloopt voorspoedig. In 2019 is er bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin aangelegd. Cliënten van Cosis, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, draaien als dagbesteding mee in het restaurant van Nieuw Erasmusheem. Met een welzijnsorganisatie werken we samen om uiteenlopende activiteiten te organiseren voor de bewoners, omwonenden en wijkbewoners. Daarmee wordt ons complex steeds inclusiever.

In Leeuwarden stellen wij met de gemeente en een collega-corporatie een wijkplan op voor de locatie rond het huidige zorgcentrum Greunshiem. Eén vleugel van dit centrum hebben wij inmiddels vernieuwd, de andere vleugel wordt tijdelijk verhuurd aan zorginstellingen. De bedoeling van het plan is te bekijken welke functie het complex kan hebben voor de wijk. Afhankelijk daarvan zal duidelijk worden volgens welke formule wij Greunshiem gaan transformeren.

In Ureterp ontwikkelen wij een plan voor een nieuwe toekomst voor het complex De Lijte (25 aanleunwoningen en een woonzorgcentrum). Wij zijn bezig met de transformatie naar de scheiding van wonen en zorg. Zorginstelling ZuidOostZorg wil op haar beurt in het verzorgingshuis een Participatiehuis vestigen, gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Integrale (vastgoed)sturing

De werkwijze met de regieteams is een grote verbetering. Er worden over complexen veel meer kennis en knelpunten gedeeld. In 2019 hebben we in dit cluster enkele kleinere projecten onder handen genomen, die in eerdere jaren te weinig prioriteit hadden gekregen en daardoor achterliepen in de planvorming. Een voorbeeld is het negen woningen tellende complex Theresia in Franeker, waar wij nieuwbouw willen plegen. Tweede voorbeeld is een verouderd complex met zes woningen in Harlingen. De woningen zijn niet geschikt voor senioren en wij bereiden verkoop voor. Beide projecten zijn door de aanwezigheid van het regieteam versneld aangepakt.

Bijzonderheden

Woonzorg heeft in dit cluster relatief veel verzorgingshuizen met aanleunwoningen, die doorgaans in een aparte vleugel aan het verzorgingshuis vastzitten. Een zorgelijke ontwikkeling is dat veel zorginstellingen af willen van de brandmeldinstallatie in de aanleunwoningen. Om financiële redenen kan er bij deze zorginstellingen ’s nachts nog maar één medewerker aanwezig zijn. Deze kan niet het verzorgingshuis én de aanleunwoningen bedienen. Wij zullen ons in 2020 moeten beraden op de vraag hoe wij in de betreffende aanleunwoningen het door ons gewenste hoge niveau van veiligheid kunnen blijven garanderen.

In het aardbevingsgebied in Groningen zijn we in 2019 gestart met de voorbereidingen voor het versterken van de eerste complexen. We werken dit in 2020 verder uit, maar zijn daarbij afhankelijk van (de voortgang van) de regelgeving van het Rijk. Volgens plan kunnen gaan we in 2021 ongeveer 500 eenheden aanpakken. Meer informatie over het aardbevingsdossier is te lezen in par. 4.4.5.

In 2019 rondden wij de verduurzaming af van Joris in ’t Veld-State in Heerenveen. Dit complex met 61 zelfstandige woningen is één van de eerste grote projecten van Woonzorg Nederland die zijn verduurzaamd. Wij hebben in 2019 verder de nieuwbouw voorbereid van de al bestaande intramurale zorglocaties Wiemersheerd in Loppersum en De Hoorn in Marum, en van vijftig zelfstandige woningen op basis van de formule G’oud op de locatie Wiemersheerd.