Cluster 12 – Rijn/Gouwe-Duin & Bollenstreek, Voorschoten en flevoland

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.268

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

179

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

4

Tabel 35: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 12

Dit cluster bestaat uit twee geografisch gescheiden gebieden: enerzijds Zuid-Holland (gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn), anderzijds Flevoland (Almere, Lelystad) en enkele gemeenten in Gelderland (Harderwijk, Nunspeet en Elburg). In beide delen van dit cluster is er sprake van een grote vraag naar seniorenhuisvesting. Wel zijn er nuanceverschillen. In het sterk vergrijsde Voorschoten en in Lelystad concentreert de vraag zich vooral op woonvormen waarbij ook zware zorg wordt verleend. In Almere is er vooral behoefte aan zelfstandige seniorenwoningen. De gemeente wil de komende tien jaar 10.000 woningen bijbouwen voor senioren.

Focusgemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Almere, Lelystad, Elburg en Harderwijk.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

De positie van Woonzorg Nederland in de gemeenten in dit cluster is de afgelopen jaren gestaag verbeterd. Alle gemeenten zien ons nu als dé seniorenhuisvester en benaderen ons regelmatig bij de zoektocht naar locaties voor nieuw te bouwen seniorenwoningen.

In Voorschoten zijn wij de grootste sociale verhuurder. In 2019 hebben wij met de gemeente en de lokale huurdersvertegenwoordiging hard gewerkt aan de opstelling van nieuwe meerjarige prestatieafspraken. Seniorenhuisvesting speelt daarbij een prominente rol. Wij zien als gevolg van de vergrijzing in deze gemeente de komende jaren vooral een tekort ontstaan aan woonvormen waarin ook zware zorg wordt geleverd. Om dit nader in beeld te krijgen, gaan we samen met de gemeente een breed woononderzoek doen naar de vraag per doelgroep, waaronder kwetsbare senioren, en de mate waarin het aanbod daarop aansluit. Onze insteek is om onze voorraad kwalitatief optimaal en financieel passend in te zetten voor onze doelgroep.

In Lelystad heeft zorgorganisatie Woonzorg Flevoland ons benaderd om te praten over de toekomst van het zorgvastgoed in deze gemeente.

Woonformules en de inclusieve wijk

In Voorschoten zijn we in 2019 met zorgpartij Topaz en de gemeente begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden van een toekomstbestendig woonzorgcomplex ter vervanging van het verouderde zorgpand Foreschate. Dit pand is niet meer goed geschikt voor het verlenen van zware zorg. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar het geven van een wijkfunctie aan het nieuwe complex. De aan het huidige complex grenzende aanleunwoningen blijven behouden. In Alphen aan den Rijn hebben we in 2019 het complex Anton Constandse onder de loep genomen; wat zijn de toekomstmogelijkheden voor dit complex met zelfstandige appartementen? Het onderzoek bij zowel Foreschate als Anton Constandse was eind 2019 nog niet afgerond. In de eerste helft van 2020 beslissen wij na afronding van het onderzoek welke woonformule(s) wij hier willen realiseren.

In Almere zijn we, in nauw overleg met de gemeente en Zorggroep Almere, verder gegaan met de transformatie van ons complex De Overloop tot een ‘Blokkerhuis’ met uitgebreide functies voor de wijk. De gemeente Almere wil rond het complex de eerste samenredzame wijk van Nederland realiseren. De grootscheepse renovatie en transformatie van het pand is in 2019 gestart en was aan het eind van het jaar bijna afgerond. De interne verhuizing van bewoners is in 2019 begonnen. In 2020 willen wij in nauw overleg het aantal wijkfuncties in het complex verder uitbreiden.

Integrale (vastgoed)sturing

Ook in dit cluster heeft de komst van de regieteams de vastgoedsturing geprofessionaliseerd. Er is in 2019 hard gewerkt om goed inzicht te krijgen in welke complexen nodig zijn voor de opgave en doelgroep van Woonzorg Nederland, welke mogelijk niet en welke herontwikkeld zouden moeten worden. Onderdeel daarvan is ook de besluitvorming over welke woonformules we in welke complexen willen en denken te kunnen realiseren. Door de integrale benadering vanuit verschillende perspectieven kunnen veel gefundeerder beslissingen worden genomen. Dit krijgt in 2020 een concrete uitwerking in besluiten over de toekomst van complexen.

Bijzonderheden

In 2020 starten we in Lelystad met de verduurzaming van het zorgcomplex De Uiterton. Het is een pilotproject en het eerste intramurale zorgpand dat Woonzorg Nederland verduurzaamt.

Een bijzonder initiatief in dit cluster kwam in 2019 van de bewoners van onze complexen in de Krimwijk in Voorschoten. Zij hebben zelf contact gezocht met Verenigingen van Eigenaren van omliggende complexen en de gemeente om subsidie te krijgen voor het ophangen van AED’s. Een goed voorbeeld van hoe bewoners de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf te zorgen, in dit geval om bij een hartstilstand de eerste reanimatie te verzorgen.