Cluster 2 – Aa & Merwede en Scheldestromen

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.592

2.507

Aantal eenheden in zorgpanden

722

639

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

19

17

Dit cluster ligt voor het overgrote deel in Zeeland en West-Brabant. Er is overal voldoende vraag naar de wooncomplexen van Woonzorg Nederland, al zijn er wel verschillen. Voor relatief nieuwe complexen die in de nabijheid van voorzieningen liggen, bestaan soms lange wachtlijsten. Ook is de woningmarkt in het krimpgebied in Zeeland aanzienlijk meer ontspannen dan die in West-Brabant. Over de hele linie neemt de vraag naar seniorenhuisvesting toe. Wij merkten in 2020 wel dat de verhuur van leeggekomen woningen regelmatig wat moeizamer verloopt, waarschijnlijk als gevolg van het corona-virus. Dit leidt overigens nergens tot een significant grote leegstand. Focusgemeenten in dit cluster zijn Breda, Terneuzen, Tilburg, Dordrecht, Leerdam, Zierikzee, Vijfheerenlanden en Waalwijk.

Woonzorg in het lokale speelveld

We zijn in dit cluster actief in negentien gemeenten. In 2020 werden, in het kader van een interne herverdeling binnen Woonzorg, ook de woningen in Haren en Oisterwijk aan dit cluster toegevoegd. In 2020 zijn er geen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Veel prestatieafspraken zijn langjarig; bij enkele gemeenten geldt ons bod als prestatieafspraak. Het meeste bezit hebben wij in Tilburg, namelijk zo’n 700 woningen. Dat wij hier toch geen prestatieafspraken hebben gemaakt, komt omdat we in Tilburg een relatief kleine speler zijn. Dit geldt ook voor alle andere gemeenten in dit cluster. Ondanks onze relatief bescheiden positie in de gemeenten merken we wel dat er langzaam meer belangstelling komt voor de rol van Woonzorg Nederland in de lokale seniorenhuisvesting. Wij werden in 2020 vaker dan in eerdere jaren door gemeenten gevraagd iets te vertellen over onze activiteiten en woonformules.

Woonformules en de inclusieve wijk

De inventarisatie van de portefeuille op de aanwezigheid van woonformules leverde op dat 18 complexen in dit cluster nu al de formule G’oud hebben. Vier hebben G’oud Geregeld, waaronder het in december aangekochte complex Het Polderwiel in Dordrecht. In vier gemengde complexen kunnen de aanleunwoningen ook onder G’oud worden geschaard. In het complex De Eglantier in Roosendaal hebben wij een Hofje van Auguste. In dit voormalige verzorgingshuis zitten een aantal zorgondernemers, namelijk een instelling voor jeugdhulpverlening, een huisarts, een psychologenpraktijk, een fysiotherapeut en een zorginstelling voor ouderen. In het complex wonen tien jongeren begeleid. Zij krijgen er verder dagbesteding. Zorgondernemer Kloek biedt kleinschalig wonen aan 44 ouderen met dementie.

Circa tien complexen in de portefeuille in dit cluster vallen nog niet onder een formule. Dit betreft voornamelijk de woningen uit de in 2018 van woningbelegger Patrizia overgenomen ‘Sunstone-portefeuille’. We moeten nog inventariseren welke inspanningen nodig zijn om deze woningen alsnog onder een formule onder te brengen.

Het is in 2020 nog niet gelukt om een nieuwe invulling te vinden voor het leegstaande voormalige verzorgingshuis De Redoute in Sas van Gent. Voornaamste obstakel is dat de vraag naar zelfstandige huurappartementen tekort schiet. Zelfstandig wonen is in het pand daarom moeilijk te realiseren. Als het ook niet lukt om met een zorgpartij afspraken te maken over intramuraal wonen, gaan we in gesprek met de gemeente Terneuzen over de toekomst van dit complex. Rond het ‘hoofdgebouw’ van De Redoute liggen nog twee kleine complexen met samen 38 zelfstandige appartementen. Wij streven naar een invulling van De Redoute met voorzieningen waar ook onze zittende zelfstandige huurders gebruik van kunnen maken.

Aanjagen productie en verduurzaming

In het begin van 2020 leverden wij het nieuwbouwcomplex Koningslinde op in Prinsenbeek (21 appartementen). We gingen door met de voorbereidingen van de sloop-nieuwbouw van het complex Emmahuis in Leerdam. Naast een nieuw verpleeghuis komen hier ook nog 24 zelfstandige appartementen voor in de plaats. De nieuwbouw wordt gecombineerd met groot-onderhoud in een ouder aangrenzend complex met 20 appartementen. Twee daarvan kunnen worden gebruikt als wisselwoning.

In aanloop naar de sloop in 2021 van het eerste van twee kleine complexen in Ruitersbos in Breda slaagden we er in alle 22 zeer oude bewoners zodanig te herplaatsen op de locatie zelf dat ze niet meer nog een keer hoeven te verhuizen. In 2021 start de vervangende nieuwbouw van het eerste complex. Zodra deze gereed is, beginnen we met de uitplaatsing van de 22 bewoners van het tweede te slopen complex. Ook hier is het uitgangspunt hen maar één keer te laten verhuizen. We besteden veel aandacht aan het proces van uitplaatsing en voeren ook met de familie gesprekken om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen met de bewonerscommissie selecteerden we een verhuisbedrijf dat gericht is op het met zo weinig mogelijk belasting verhuizen van ouderen. De uitplaatsing is daardoor soepel verlopen.

We gingen door met de verduurzaming van 187 woningen in het complex Noordhoekring in Tilburg. De voorbereidingen van de verduurzaming van De Kruidhof in Hendrik-Ido-Ambacht (106 appartementen) liep, deels als gevolg van het corona-virus, vertraging op.

In Dordrecht verkennen wij in samenwerking met een zorgpartij de mogelijkheden om aan een bestaand complex woningen toe te voegen.

Bijzonderheden

In Waalwijk ondervonden wij in 2020 de pijnlijke gevolgen van het corona-virus in ons gemengde complex Antoniushof. Toen de verpleeghuizen in Nederland in het voorjaar verplicht dicht gingen, konden via de centrale toegang ook de mantel- en thuiszorgmedewerkers van de zelfstandige huurders in dit complex niet meer naar binnen. De desbetreffende zorginstelling, die ook het beheer van het zelfstandige woongedeelte verzorgt, gaf aan niet de capaciteit te hebben om ook de zelfstandige huurders te verzorgen. Deze vervelende situatie heeft onze samenwerking met de zorginstelling versterkt. We hebben in het begin van de corona-pandemie financiële middelen ingezet om bij de centrale entree, tijdens een paar drukke dagen, iemand neer te zetten die de bezoekers van de zelfstandige huurders kon ontvangen en op een veilige manier naar de zelfstandige woningen kon loodsen. Dit heeft ons doen beseffen dat wij op lange termijn toe moeten naar gescheiden ingangen in gemengde complexen. Dit kwam ook al aan de orde in par. ‘Woonzorg Nederland en corona’ in het bestuursverslag.