Cluster 2 – Aa & Merwede en Scheldestromen

Lokale ontwikkelingen

Dit cluster ligt in Zeeland en West-Brabant. In 2018 is het bezit in dit gebied gegroeid met 394 zelfstandige appartementen uit de Sunstone-portefeuille. Woonzorg Nederland gaat de negen complexen bestemmen voor 55-plussers. Het team medewerkers in dit cluster is hiervoor uitgebreid met een bewonersconsulent.

Er is in dit cluster ook in 2018 weer overal voldoende vraag gebleken naar geschikte seniorenhuisvesting van Woonzorg Nederland, ook in het krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerking met lokale belanghouders en prestatieafspraken

Er wordt in dit gebied met zo’n tien lokale zorgpartijen goed samengewerkt in het verlenen van zorg aan onze bewoners. Wij hebben met zeventien van de achttien gemeenten prestatieafspraken gemaakt. In twaalf gemeenten gaat het om meerjarige afspraken, in vijf gemeenten om jaarlijkse afspraken. De gemeente Tilburg wilde ook in 2018 geen algemene prestatieafspraken vastleggen omdat Woonzorg Nederland hier – ondanks een bezit van zo’n 700 woningen – een relatief kleine speler is.

Huurders

In 2018 kwamen er drie nieuwe bewonerscommissies bij. Wij juichen dit toe en staan huurders bij als zij het initiatief nemen een nieuwe commissie op te richten. Waar een bewonerscommissie ontbreekt, onderhouden wij op andere manieren contact met onze huurders.

Samen zelfstandig wonen met een plus

De nieuwe invulling van het voormalige verzorgingshuis De Eglantier in Roosendaal heeft zich in 2018 op een organische manier verder ontwikkeld. Er werden voorbereidingen getroffen om in 2019 de laatste nog leegstaande vleugel te verbouwen met tien extra eenheden. Wij verhuren dit complex nu aan acht zorgondernemers (van een huisartsenpraktijk tot instellingen voor jeugdzorg en demente senioren), deels met een wijk-, deels met een stedelijke functie.

In 2018 is ook verdergegaan met het ontwikkelen van een nieuwe invulling voor het intramurale complex De Redoute in Sas van Gent. Woonzorg Nederland wil in dit gebouw, dat in 2019 leegkomt, een vernieuwend woonconcept realiseren.

Doorkijk naar 2019

We werken in 2019 aan de verduurzaming en comfortverbetering van het complex Noordhoekring in Tilburg (187 appartementen), de oplevering van Koningslinde in Prinsenbeek (21 appartementen) en het in directe verhuur nemen van de 68 appartementen van het complex Ruitersbos (Breda). Volgens plan komt er in 2019 ook een nieuwe bestemming voor een leeggekomen voormalig verzorgingshuis in Leerdam.