Cluster 2 – Aa & Merwede en Scheldestromen

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.507

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

639

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

17

Tabel 25: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 2

Dit cluster ligt voor het overgrote deel in Zeeland en West-Brabant. Er is overal voldoende vraag naar de wooncomplexen van Woonzorg Nederland, al zijn er wel verschillen. Voor relatief nieuwe complexen die in de nabijheid van voorzieningen liggen, bestaan soms lange wachtlijsten. Ook is de woningmarkt in het krimpgebied in Zeeland aanzienlijk meer ontspannen dan die in West-Brabant. Over de hele linie neemt de vraag naar seniorenhuisvesting wel toe. Focusgemeenten in dit cluster zijn Breda, Terneuzen, Tilburg, Dordrecht, Leerdam, Zierikzee, Vijfheerenlanden en Waalwijk.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

We zijn in dit cluster actief in zeventien gemeenten. Met veertien daarvan hebben we prestatieafspraken gemaakt. Het meeste bezit hebben wij in Tilburg, namelijk zo’n 700 woningen. Dat wij hier toch geen prestatieafspraken hebben gemaakt, komt omdat we in Tilburg een relatief kleine speler zijn. Wel hebben we met de gemeente overleg over de woonopgaven in Tilburg. In alle andere gemeenten in dit cluster zijn wij een relatief kleine speler. Ondanks onze bescheiden positie in de gemeenten merken we wel dat er langzaam meer belangstelling komt voor de rol van Woonzorg Nederland in de lokale seniorenhuisvesting. Dat past in ons alliantiebeleid om Woonzorg Nederland sterker te profileren als expert in de seniorenhuisvesting en wegbereider van nieuwe woonvormen.

Woonformules en de inclusieve wijk

We deden tal van investeringen in onze voorraad. Even na de jaarwisseling 2019-2020 leverden we het nieuwbouwcomplex Koningslinde in Prinsenbeek op (21 appartementen). In Zierikzee rondden we de renovatie af van het intramurale zorgpand De Wieken. We verduurzaamden het complex Noordhoekring in Tilburg (187 appartementen) en begonnen met de voorbereidingen voor de verduurzaming van De Kruidhof in Hendrik-Ido-Ambacht (106 appartementen). Tevens bleven we werken aan de ontwikkeling van een nieuwe invulling voor het leegstaande voormalige verzorgingshuis De Redoute in Sas van Gent. Dit complex zal een transformatie ondergaan conform één van onze woonformules.

We startten vorig jaar ook met de voorbereidingen van de sloop-nieuwbouw van de complexen Emmahuis in Leerdam (een voormalig verzorgingshuis wordt vervangen door 87 appartementen en 28 woningen) en Ruitersbos in Breda (44 appartementen). We realiseren hiermee twee keer onze woonformule G’oud. Zeker bij Ruitersbos gaat het om een ingrijpende operatie voor de bewoners, die we daarom zeer zorgvuldig voorbereiden. De gemiddelde leeftijd in dit complex lag eind 2019 namelijk op 88 jaar.

Ook realiseerden we een nieuw clusterkantoor in Tilburg.

Integrale (vastgoed)sturing

Met de komst van het regieteam kunnen er sneller besluiten worden genomen over complexen. Dit zorgt voor een veel meer integrale besluitvorming over onder andere de bijkomende investeringen. Een voorbeeld in 2019 was de voorgenomen aanpassing van de entree in een complex in Terneuzen. Door veranderingen in de brandveiligheidseisen en de noodzaak van opstelruimte voor scootmobiels waren de randvoorwaarden voor deze ingreep veranderd. Door de samenwerking binnen het regieteam waren deze randvoorwaarden snel helder en konden wij snel over tot het treffen van maatregelen.

Bijzonderheden

In 2018 namen wij in dit cluster het eigendom en beheer over van 394 zelfstandige appartementen uit de Sunstone-portefeuille. De bewoners toonden zich hierover in 2019 zeer tevreden. De bewonersconsulent kreeg veelvuldig te horen dat klachten veel sneller worden opgelost en dat Woonzorg Nederland veel zichtbaarder aanwezig is in de complexen. Ook ontmantelden wij een hennepkwekerij waardoor de rust in het betreffende complex weer terugkeerde. Verder onderhouden wij een intensiever contact met de bewonerscommissies dan de vorige beheerder.