Cluster 3 – Rijnmond, Lek & IJssel en Hofstad

Lokale ontwikkelingen

Cluster 3 ligt in de Randstad en bevat de regio’s Haaglanden en Rijnmond en een aantal gemeenten in het Groene Hart zoals Krimpenerwaard en Zederik. Het gebied is divers van samenstelling: wij bezitten hier omvangrijke complexen in de grote steden, maar ook kleinschalige complexen in kleine gemeenten met een dorps karakter.

In de regio Rijnmond is het overbrengen van het aanbieden van woningen naar Woonnet Rijnmond in 2018 voltooid. Dit betreft complexen met zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland in deze regio.

Pilot Bewoners Hulp Verlening

In 2018 vond in Hellevoetsluis een bijzondere pilot plaats. Tien oudere bewoners van ons complex Buiten Veste kregen een training (theorie en praktijk) in welke assistentie ze kunnen verlenen in de eerste minuten na een brand, voordat de hulpverlenende instanties arriveren. De cursus was een initiatief van Woonzorg Nederland en de afdeling ‘Veilig leven’ van Brandweer Rotterdam-Rijnmond, en past bij de belofte van Woonzorg Nederland om bewoners veilig te laten wonen. In dit verband worden ook alle complexen doorgelicht op de algemene brandveiligheid. De cursus BewonersHulpVerlening was een groot succes en wordt vanaf 2019 uitgerold bij andere complexen van Woonzorg Nederland en andere corporaties.

Prestatieafspraken

Met alle gemeenten in dit gebied hebben wij goed contact en voeren we (half)jaarlijks overleg. In drie gemeenten zijn alle partijen (gemeente, corporaties, bewonersvertegenwoordigingen) gekomen tot één gemeenschappelijk document waarin de prestatieafspraken zijn vastgelegd. Met de gemeente Den Haag is intensief overleg geweest om met alle partijen tot een Raamovereenkomst te komen. Dit wordt in 2019 geëffectueerd. In een aantal gemeenten is na overleg besloten onze biedingsbrief als prestatieafspraak te beschouwen.

Verduurzaming en renovatie

In het complex Cruysenhoek in Hellevoetsluis hebben wij in 2018 de entree gerenoveerd en afgesloten om de veiligheid te vergroten. De bewoners zijn hier enthousiast over. In het complex De Roo in Capelle aan den IJssel is in 2018 de renovatie en verduurzaming gestart van de appartementen. In 2019 volgen de maisonnettes. In totaal gaat het om ruim vijfhonderd woningen.

Voor de Marijkeflat in Ameide zijn we, samen met de bewonerscommissie, de voorbereidingen gestart voor renovatie en verduurzaming. De uitvoering volgt in 2019.

Samenwerking met lokale belanghouders

Samen met lokale zorg- en andere partijen werken wij op verschillende plekken in dit gebied aan vernieuwing dan wel transformatie van complexen. De zorgaanbieder Middin gaat in complex De Roo verspreid door het gebouw maximaal vijftien appartementen verhuren waar mensen die uitstromen uit een instelling met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Samen met lokale partners zijn we in 2018 een intensieve voorbereiding gestart van de transformatie van het Coornhertcentrum in Den Haag. Deze vindt plaats in 2019.

Leefbaarheid

In twee complexen in respectievelijk Capelle aan den IJssel en Spijkenisse hebben we ook in 2018 extra aandacht moeten besteden aan het behoud van de leefbaarheid. Er is hier bovengemiddeld sprake van overlastproblematiek. Woonzorg Nederland trekt hierin gezamenlijk op met de gemeente, de politie, het welzijnswerk en zorgpartijen.

Doorkijk naar 2019

In 2019 volgt de verduurzaming van de maisonnettes in De Roo. Ook start de renovatie en verduurzaming van de Marijkeflat in Ameide in de gemeente Vijfherenlanden. Voor het intramurale complex Borgstede in Barendrecht moet in 2019 een visie komen om het complex weer toekomstbestendig te maken. Hetzelfde geldt voor de te transformeren verzorgingshuizen Coornhertcentrum en Wijndaelercentrum in Den Haag. Wij onderzoeken hierbij de mogelijkheden van vernieuwende (woon)concepten in het kader van samen zelfstandig wonen met een plus.