Cluster 3 – Rijnmond, Lek & IJssel en Hofstad

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

3.755

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

992

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

14

Tabel 26: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 3

Dit cluster ligt in de zuidelijke Randstad en bevat de regio’s Haaglanden en Rijnmond en een aantal gemeenten in het Groene Hart, zoals Krimpenerwaard en Hellevoetsluis. De focusgemeenten zijn Den Haag, Hellevoetsluis en Krimpenerwaard. Wij hebben niet met alle gemeenten in dit cluster prestatieafspraken gemaakt (wel met de drie focusgemeenten). Vijf gemeenten willen geen prestatieafspraken omdat ons bezit te klein is; ons bod geldt daardoor automatisch als prestatieafspraak. Van de wel gemaakte prestatieafspraken in andere gemeenten zijn enkele meerjarig en enkele eenjarig. Met alle gemeenten onderhouden wij goede contacten. Daarnaast overleggen we rond concrete projecten veel met zorgpartijen.

In dit cluster is de vraag naar seniorenhuisvesting aanzienlijk. Er hebben zich veel mensen hiervoor ingeschreven. Een aantal ingeschrevenen hebben zich uit voorzorg op de wachtlijst geplaatst.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

In de prestatieafspraken is seniorenhuisvesting in de regel geen prominent thema. Toch groeit de bewustwording bij veel gemeenten over de noodzaak van seniorenhuisvesting en de bijdrage die Woonzorg Nederland daaraan levert. In de gemeenten waarin wij substantieel bezit hebben, doen wij mee als serieuze overlegpartner. In Den Haag waren wij, samen met collega-corporaties en de gemeente, medeondertekenaar van een meerjarige Raamovereenkomst, die als onderlegger diende voor de prestatieafspraken in 2019. Eveneens in Den Haag zijn wij samen met de andere corporaties en de gemeente eind 2019 gestart met een evaluatie van woongroepen. Hoe zijn de ervaringen hiermee en wat zijn de kansen om deze woonvorm verder in de stad uit te rollen? Hierbij worden ook de woongroepen voor ouderen en de kansen hiervoor meegenomen. Wij staan open voor het huisvesten van woongroepen omdat dit aansluit op onze inzet om collectieve woonvormen te stimuleren, waarin mensen samen zelfstandig kunnen wonen.

In de regio Rijnmond is de Maaskoepel, waarbij alle corporaties uit de regio zijn aangesloten, zeer actief. De corporaties hebben in 2018 meegetekend op het door gemeenten gesloten Regioakkoord voor de woonopgave in Rijnmond in de komende jaren. Het jaar 2019 is gebruikt om diverse scenario's te verkennen waarmee de ambities uit het Regioakkoord kunnen worden gerealiseerd. Ook de seniorenhuisvesting krijgt hierin een plek.

De inclusieve wijk en andere woonformules

Bij de transformatie van complexen werken wij aan het realiseren van andere woonformules. Het Coornhertcentrum in Den Haag is omgebouwd tot een complex met 161 zelfstandige een- en tweekamerappartementen en enkele voorzieningen. Dit past in onze formule Blokkerhuis. Of er ook een zorgfunctie aan wordt toegevoegd, is nog in ontwikkeling.

Voor het verpleeghuis bij ons complex Borgstede in Barendrecht bestaan vergaande plannen voor transformatie en deels sloop-nieuwbouw, met als belangrijke doelgroep mensen die zware zorg nodig hebben. Het complex bestaat verder uit 80 zelfstandige appartementen en heeft een dienstencentrum. Er wordt nadrukkelijk met de gemeente en onze maatschappelijke partners gekeken naar mogelijkheden om hier meer leven in de brouwerij te brengen; om onze woonformule Het Blokkerhuis te realiseren.

Integrale (vastgoed)sturing

De samenwerking in het regieteam heeft al tot concrete resultaten geleid. Zo is in het wooncomplex Centraal Wonen in Spijkenisse op aandrang van het regieteam versneld onderhoud gepleegd.

Bijzonderheden

In Capelle aan den IJssel is de verduurzaming van de appartementen in het complex De Roo in 2019 afgerond; de maisonnettes zijn begin 2020 opgeleverd. De renovatie en verduurzaming van de Marijkeflat in Ameide is in 2019 nagenoeg gereed gekomen. In Vlaardingen vernieuwden we de bergingen van het complex Hoylede. We maakten hier ook een scootmobielruimte waarover de bewoners zeer tevreden zijn. We startten met de renovatie van de zorgpanden Borchleen en Bovenberge in Schoonhoven en De Liezeborgh in Haastrecht. Een mooi project was het toevoegen van een nieuwe eigen entree in het kleine complex Leeuwerik in Bleiswijk.

In Spijkenisse hebben we in 2019 samen met de gemeente, zorgpartijen, politie en collega-corporaties gewerkt aan een Convenant Woonoverlast. Dit is een ambitieuze overeenkomst over de aanpak van woonoverlast en de informatieverstrekking die hiervoor nodig is. Het convenant wordt in 2020 ondertekend.