Cluster 5 – Amsterdam en Amstelland

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.715

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

1.554

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

4

Tabel 28: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 5

Cluster Amsterdam en Amstelland bestrijkt een compact gebied met de vier gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In dit hele cluster en met name in Amsterdam is sprake van een grote druk op de woningmarkt. Focusgemeenten zijn Amsterdam en Amstelveen.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

De profilering van Woonzorg Nederland met nieuwe woonformules werpt in dit cluster vruchten af. Gemeenten zien wat we willen en hoe we concreet bij (her)ontwikkeling met vernieuwende formules aan de slag gaan. Met name de gemeenten Amsterdam en Amstelveen willen samen met ons optrekken om al op korte termijn nieuwe locaties voor seniorenhuisvesting te ontwikkelen. Er is binnen de gemeente Amstelveen ook veel oog voor de rol van toewijzing in onze wooncomplexen. De gemiddelde leeftijd in de complexen in Amstelveen is zeer hoog. Er zijn in ons bezit hier dan ook nauwelijks bewonerscommissies actief. We bekijken samen met de gemeente de mogelijkheden om in complexen een derde deel van de leegkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan Amstelveners die nog werken en in staat zijn naar hun buren om te zien. Deze jongere senioren zullen ook eerder bereid zijn zitting te nemen in een bewonerscommissie.

Woonformules en de inclusieve wijk

Sinds 2019 steken we veel energie in de herontwikkeling van complexen en het uitrollen van onze woonformules. In het Amstelkwartier in Amsterdam werken we aan ons eerste nieuwbouwcomplex met de formule Stadsveteranen. We bouwen hier een woongemeenschap met 150 eenheden voor ouderen, waarvan ongeveer de helft kleine tweekamerwoningen en de andere helft aan elkaar verbonden studio’s die met twee of drie een gemeenschappelijke woonkamer hebben. Een vorm van zelfstandig wonen in een woongroep. Omdat het voor het slagen van dit project van groot belang is een groep met gelijkgestemden samen te stellen, realiseren we dit project via een wooncoöperatie. Zo kan de gemeenschap al worden gevormd voordat het pand wordt opgeleverd.

Wij werken ook aan de transformatie van het voormalige verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam Nieuw-West. Wij willen hier een complex realiseren met zelfstandige woningen en diverse voorzieningen voor zowel de eigen huurders als buurtbewoners. Een variant op onze woonformule Het Blokkerhuis waar continu activiteiten worden aangeboden. Naast De Drie Hoven staat ook het voormalige verzorgingshuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel op de nominatie te worden getransformeerd. We bekijken met de gemeente Ouder-Amstel de mogelijkheden om hier ook faciliteiten voor omwonenden op te nemen.

Bij de vestiging van nieuwe woonformules werken we in Amsterdam samen met lokale externe adviseurs. We willen onze ervaringen op papier zetten, om zo tot een soort draaiboek met richtlijnen te komen voor volgende projecten hier en elders in Nederland. Tevens willen we in ons cluster onderzoeken of we een experiment kunnen starten met een complex waarin jong en oud samen wonen. Zij hebben qua woningplattegrond ongeveer dezelfde wensen.

Integrale (vastgoed)sturing

Een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van de integrale vastgoedsturing via het regieteam is in dit cluster te vinden in het complex Louweshoek in Amsterdam Slotervaart. Eind 2019 werd het regieteam geconfronteerd met een bewonersenquête waaruit een grote ontevredenheid sprak over met name de badkamers. Voorheen werden klachten hierover meer op ad hoc basis verholpen. De bewuste enquête gaf echter aan dat er sprake was van een breder probleem. Met deze kennis ontwikkelde het regieteam binnen anderhalve week een totaalaanpak en presenteerde dit aan de bewoners. In deze aanpak worden klachten structureel en geclusterd verholpen. Dit was zonder regieteam niet zo snel tot stand gekomen.

Bijzonderheden

In 2019 is de verduurzaming gestart van Het Ravenstein in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast begonnen de voorbereidingen voor de verduurzaming van het Marius ten Catehof in Amsterdam (312 appartementen).

In ditzelfde Marius ten Catehof bekijken we de mogelijkheden om op de begane grond een woongroep voor dementerende ouderen op te nemen volgens de formule Hofje van Auguste. Deze woonformule willen we in het Marius en Catehof invullen zodat mantelzorgers een grote rol spelen en de Persoonsgebonden Budgetten van de dementerende ouderen bij elkaar worden gelegd om ook professionele zorg te kunnen inkopen. Woonzorg Nederland werkt in dit project samen met Aedes en het ministerie van VWS. Dit zou een voorbeeldproject kunnen worden voor Nederland.