Cluster 6 – Zaanstreek & Midden Kennemerland en Kennemerland & Haarlemmermeer

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

1.934

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

1.307

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

12

Tabel 29: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 6

De woningen in dit cluster liggen in de Zaanstreek en Kennemerland. De vraag is in het hele gebied groter dan het aanbod. Wij hebben hier daarom een forse groeiambitie. Het tekort aan collectieve woonvormen voor senioren en zorgvastgoed ligt echter per gemeente anders. In 2020 zorgen wij dat wij onze investeringsopgave scherper in beeld krijgen. De toenemende vraag, maar ook de veranderende financieringen in de zorg, vragen om nieuwe samenwerkingsvormen met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, collega-corporaties en ontwikkelaars. Focusgemeenten in dit cluster zijn Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Wij hebben prestatieafspraken met 9 van de 12 gemeenten van dit cluster. In de gemeenten waar wij geen afspraken hebben, is ons bezit relatief klein. Bij alle gemeenten agenderen wij consequent de urgentie van seniorenhuisvesting, ook in de gemeenten waar wij deelnemen aan gemeenschappelijke prestatieafspraken met alle woningcorporaties. We zien dat bewonerscommissies de prestatieafspraken veelal ter kennisname aannemen. Met alle focusgemeenten in het cluster hebben wij prestatieafspraken.

Woonformules en de inclusieve wijk

In dit cluster hebben we verschillende projecten lopen waarmee de bestaande woonformules in stand worden gehouden en geoptimaliseerd.

Het intramurale zorgpand Huis in de Duinen in Zandvoort is in 2019 gesloopt. Hierbij zetten wij met circulair slopen in op maximaal hergebruik van materialen. De bewoners van Huis in de Duinen zijn tijdelijk gehuisvest. Samen met de beoogde zakelijke huurders doorlopen wij het ontwikkelproces naar nieuwbouw. Met hen realiseren we een modern Hofje van Auguste.

Het huurcontract tussen Zorggroep Reinalda en Woonzorg Nederland voor het Reinaldahuis in Haarlem is vanaf 1 januari 2019 verlengd met twintig jaar. Het gebouw herbergt 68 koopappartementen, 104 huurappartementen en 160 zorgplaatsen. De Zorggroep Reinalda huurt de 160 plaatsen voor verzorging, verpleging, revalidatie en palliatieve zorg. Andere zakelijke huurders in dit pand zijn een praktijk voor fysiotherapie en huisartsenpost. De samenwerking tussen Zorggroep Reinalda en Woonzorg Nederland is uitstekend. Mede dankzij een investeringsbijdrage van de Zorggroep zijn alle daken van het Reinaldahuis voorzien van zonnepanelen. Met de continuering van het huurcontract met Zorggroep Reinalda behouden wij het Hofje van Auguste in het Reinaldahuis, naast de woonformule G’oud die wij hier hebben.

Bijzonderheden

In 2019 zijn de energielabels in de portefeuille geactualiseerd. De komende jaren pakken we de verduurzaming aan van de panden met de slechtste labels. Waar mogelijk voeren we dit uit op het moment dat er ook onderhoud moet worden gepleegd.

Wij namen in de gemeente Zaanstad deel aan een pilot voor collectieve Wmo-aanpassingen. Doel is de algemene toegang van bestaande wooncomplexen geschikt te maken voor mensen met een beperking of ouderen, om daarmee individuele Wmo-aanvragen zo veel mogelijk te voorkomen. In ons complex Schildershoek zijn begin 2019 elf deuren voorzien van een elektrische deuropener. Samen met de al bestaande elektrisch te openen hoofdingangen is nu het gehele complex toegankelijk voor onze doelgroep.

Tot slot zijn de bedrijfsruimtes in het complex Voghelsanck in Bloemendaal getransformeerd tot woningen. Er zijn vier nieuwe sociale huurwoningen voor senioren opgeleverd en verhuurd. Hiermee zetten wij ons bestaande bezit in voor de meest urgente regionale opgave: (senioren)huisvesting. Één woning is verkocht.