Cluster 7 – Noord-Holland Noord en Noord-Holland Oost

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

2.081

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

473

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

12

Tabel 30: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 7

Dit cluster ligt in Noord-Holland en bestrijkt het gebied ten noorden van de Zaanstreek en vanaf Purmerend. Woonzorg Nederland heeft hier bezit in zowel middelgrote steden (Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Schagen) als in dorpen (zoals de kleine kernen van Schagen, Blokker en Beemster) en in krimpgebied (Den Helder). De wachtlijsten voor seniorenwoningen worden vrijwel overal langzaam langer, mede door de vergrijzing en ook in het krimpgebied. Focusgemeenten in dit cluster zijn Purmerend, Hoorn en Schagen.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Het besef bij de gemeenten over de noodzaak van goede (en nieuwe) seniorenhuisvesting is bij alle gemeenten aanwezig. Gemeenten kijken daarbij meer dan voorheen naar hoe ze op de juiste plekken in de juiste wijken de juiste woonvormen kunnen toevoegen. Ze vragen Woonzorg Nederland steeds vaker om hen hierin te adviseren of ook zelf projecten te realiseren. Onze positie in het lokale speelveld wordt daardoor sterker. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om op gemeentelijk terrein nieuwe scootmobielruimtes te realiseren, als daar in onze eigen complexen geen ruimte voor is.

De mate waarin gemeenten ook daadwerkelijk de regie pakken in het verbeteren en/of uitbreiden van seniorenhuisvesting verschilt. Wel zien we over de hele linie dat prestatieafspraken vaker dan vroeger afspraken bevatten over concrete projecten en locaties voor nieuwe of te herontwikkelen seniorenhuisvesting. Ook krijgt de samenwerking tussen de partijen in wonen, welzijn en zorg steeds meer aandacht en vorm. Dit neemt niet weg dat de helft van de gemeenten nog niet beschikt over een duidelijke visie op seniorenhuisvesting. Waar nodig roepen wij gemeenten op die visie alsnog op te stellen.

In Purmerend organiseerden wij in 2019 samen met zorgpartij Leviaan en de gemeente een seminar over (het verbeteren van de) strategische samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg. In een vervolg-seminar in het voorjaar van 2020 gaan we een aantal concrete samenwerkingsprojecten uitwerken. In de gemeente Beemster hielden wij samen met de Wooncompagnie een presentatie aan de gemeenteraad over het gezamenlijk aanpakken van de grote woonopgave voor jongeren en senioren. Dit past in ons alliantiebeleid om ook op lokaal niveau onze positie in het speelveld te versterken.

Woonformules en de inclusieve wijk

Het ontmoetingscentrum in wooncomplex Brinkpark in Blokker is het meest aansprekende voorbeeld van een nieuwe woonformule in dit cluster. Het is de naamgever van ’Het Blokkerhuis’, onze woonformule waarin een complex van Woonzorg Nederland een centrale rol speelt in de wijk. Bijzonder is dat bewoners en mensen uit het dorp zelf als vrijwilligers de activiteiten verzorgen. Zij zoeken daarbij de verbinding met niet alleen de bewoners van de omliggende wijk, maar ook met bijvoorbeeld het onderwijs. De activiteiten zijn in 2019 verder uitgebreid. Met de kinderen van de aangrenzende basisschool werden bijvoorbeeld samen pepernoten gebakken. En mbo-leerlingen van het Horizon College verzorgden in het kader van hun opleiding een high tea in het Brinkpark. De gemeente Hoorn is enthousiast over het project en wil dit ook in andere wijken gaan toepassen.

Integrale (vastgoed)sturing

De komst van het regieteam heeft de integrale besluitvorming over de complexen in dit cluster slagvaardiger gemaakt. De afspraak over de gezamenlijke financiering van de recreatieruimtes in Schagen (zie de volgende paragraaf) kwam hierdoor veel sneller tot stand. Het overleg tussen alle disciplines in het regieteam leidt ook tot zinvolle aanpassingen van het meerjaren onderhoudsprogramma. Als in een complex bijvoorbeeld veel onvoorziene klachten zijn van bewoners, kan dat aanleiding zijn ingrepen te versnellen. Deze versnelling was niet mogelijk geweest zonder een samenwerking tussen de disciplines klant, techniek en vastgoed.

Het regieteam profiteert ook zeer van de inbreng van de bewonersconsulenten. Zij geven bijvoorbeeld aan welke bijkomende investeringen (zoals scootmobielruimtes) in een complex nodig zijn. Ook kunnen zij met hun lokale kennis een goede bijdrage leveren aan de besluitvorming over het wel of niet aankopen van bepaalde complexen.

Bijzonderheden

In vier kleine kernen van de gemeente Schagen zijn in onze complexen wijksteunpunten gevestigd. Zorginstelling Woonzorggroep Samen huurde deze ruimten van ons. Door veranderingen in de bekostiging van de zorginfrastructuur is dit in 2018 gestopt. De gemeente nam vervolgens gedurende een jaar de huurbetaling over, maar startte ook een overleg met Woonzorg Nederland en de Woonzorggroep over een structurele oplossing. Omdat alle drie partijen het belang van een ontmoetingsplek voor jong en oud in de dorpskernen onderschrijven, is besloten om de kosten van de huur en activiteiten gelijkelijk te verdelen en dus samen te financieren. Daarmee tonen wij aan dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te beschouwen.

In het door ons in 2018 overgenomen complex De Goede Ree II in Den Helder realiseerden wij in 2019 een recreatieruimte voor de bewoners. Zij hebben deze ruimte geheel zelf ingericht. Deze ontmoetingsruimte zorgde vrijwel meteen voor meer verbondenheid tussen bewoners, waarbij ook nieuwe contacten worden gelegd. Bewoners geven aan dat het woongenot hierdoor nu al is toegenomen.

In 2019 is de verduurzaming van het complex De Marepoort in Alkmaar met in totaal 76 woningen afgerond. In 2020 volgt de verduurzaming van 70 woningen in het complex De Santmark in Castricum.