Cluster 7 – Noord-Holland Noord en Noord-Holland Oost

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.096

2.081

Aantal eenheden in zorgpanden

518

473

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

12

12

Dit cluster ligt in Noord-Holland en bestrijkt het gebied ten noorden van de Zaanstreek en vanaf Purmerend. Woonzorg Nederland heeft hier bezit in zowel middelgrote steden (Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Schagen, Den Helder) als in dorpen (zoals de kleine kernen van Schagen, Blokker en Beemster). Bijzonder aan dit cluster is dat hierin zowel een krimpgebied ligt (de kop van Noord-Holland en Den Helder) als steden met een grote druk op de woningmarkt (Purmerend voorop). We zagen het afgelopen jaar, mede door de sterk gestegen woningprijzen en de toename van het thuiswerken vanwege Covid-19, dat mensen vanuit Amsterdam steeds verder noordwaarts verhuizen, tot in Schagen. Dit vergroot de druk op de woningmarkt. Overigens is er ook in het krimpgebied veel vraag naar seniorenwoningen, al is die kleiner dan ten zuiden van Schagen. Focusgemeenten in dit cluster zijn Purmerend en Schagen.

Woonzorg in het lokale speelveld

Het besef over de noodzaak van goede (en nieuwe) seniorenhuisvesting is bij alle gemeenten aanwezig. Dit vertaalt zich echter nog niet altijd in de Woon(zorg)visie. Gemeenten vragen Woonzorg Nederland steeds vaker om hen hierin te adviseren of ook zelf projecten te realiseren. Onze positie in het lokale speelveld wordt daardoor sterker. In Purmerend zijn in 2020 nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2024. Daarbij is ook afgesproken om zorgpartijen te betrekken bij de uitvoering van de afspraken. Wij waren in Purmerend tevens medeondertekenaar van een akkoord om tot 2030 10.000 nieuwe woningen te bouwen. Deze ambitie zal dit jaar nog verder omhoog gaan om aan de grote vraag te voldoen. In deze gemeente participeren we verder in een strategische samenwerking tussen de partijen in wonen, zorg en welzijn. Afgesproken is onder meer dat de visies voor het wonen en de zorg in Purmerend in elkaar worden geschoven.

In de kop van Noord-Holland doen wij actief mee aan twee regiotafels waaraan gemeenten, corporaties en zorgpartijen in gesprek zijn over de groeimogelijkheden op het gebied van wonen en zorg.

Woonformules en de inclusieve wijk

Uit de inventarisatie van ons bezit bleek dat het overgrote deel van onze 31 locaties voldoen aan de voorwaarden van minimaal de formule G’oud. Bij enkele complexen die nog niet voldeden, zijn we er in geslaagd nieuwe ontmoetingsruimtes te maken of beschikbaar te krijgen. In De Goede Ree II in Den Helder hebben we ervoor gekozen één appartement om te vormen tot ontmoetingsruimte. In het complex Acaciaplein in Schagen hebben we een afspraak gemaakt met de ouderenbond. De ruimte die de bond ter beschikking heeft tussen onze woonflats kan nu een deel van de ochtend worden gebruikt als ontmoetingsruimte voor onze bewoners. Voor een tweetal complexen geldt dat ze waarschijnlijk niet geschikt zijn te maken voor G’oud. Deze komen in aanmerking voor verkoop.

Aan het eind van 2020 kochten wij in Purmerend de Poelmanflat (70 woningen) aan van Mooiland. Deze ligt tegenover het zorgcentrum De Tien Gemeenten. Met de zorgpartij in dit complex is afgesproken dat ook de bewoners van de Poelmanflat gebruik kunnen maken van het restaurant en de mogelijkheid van 24 uurszorg vanuit De Tien Gemeenten. Daarbij voldoet dit net verworven complex aan de formule G’oud Geregeld. Op alle plekken waar onze G’oud-complexen in de buurt liggen van een zorginstelling, gaan we hiermee in gesprek om te zien of ze bereid is ook aan onze zelfstandige huurders de mogelijkheid van 24 uurszorg te bieden. Als dit lukt, voldoet een complex aan de formule G’oud Geregeld.

In dit cluster hebben we een Hofje van Auguste in Warmenhuizen. In ons complex Brinkpark in Blokker, het eerste Blokkerhuis in de portefeuille van Woonzorg Nederland, lagen de wijkgerichte activiteiten in 2020 vanwege Covid-19 helaas voor een groot deel van het jaar stil. We hebben contact gehouden met de vele vrijwilligers om hen voor de toekomst vast te houden. Als de situatie het toelaat, worden de activiteiten weer snel opgestart. De bewoners en omwonenden missen de gezelligheid van ontmoetingscentrum ‘Ontmoeten bij Brinkpark’.

In vier dorpen in de gemeente Schagen vormden wij de ontmoetingsruimtes van onze complexen om tot wijksteunpunten. Dit deden we in samenwerking met de gemeente en zorgorganisatie Woonzorggroep Samen. Wij dragen nu allemaal een steentje bij in de huurprijs van de nieuwe wijksteunpunten, zodat hier ook in de toekomst activiteiten kunnen blijven worden georganiseerd, niet meer alleen voor bewoners, maar ook voor de omwonenden uit het dorp. Door de ontmoetingsruimtes open te gooien naar de wijken, voldoen onze complexen aan de formule Dorpsveteraan. Vanuit de complexen wordt daarnaast ook thuiszorg geboden in de wijk.

Aanjagen productie en verduurzaming

We hebben in dit cluster een uitbreidingsambitie van 450 woningen in de komende vijf jaar. In 2020 werden de eerste 70 daarvan gerealiseerd door de aankoop van de Poelmanflat. We zijn in Castricum en Purmerend bezig met de voorbereiding van concrete nieuwbouwprojecten. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om via acquisities onze portefeuille uit te breiden. We richten ons hierbij vooral op de focusgemeenten.

Voor wat betreft intramuraal wonen zien wij groeimogelijkheden in Purmerend en Castricum. In de overige gemeenten richten wij ons op het toekomstbestendig maken van bestaande zorgcomplexen door middel van verduurzaming en renovatie. We onderzoeken in dit verband onder meer het verbeteren van het zorgpand Westerhof in Enkhuizen.

Wij verduurzaamden in 2020 70 woningen in het complex Santmark (Castricum). We startten tevens de voorbereidingen voor de verduurzaming van het zorgpand De Tien Gemeenten in Purmerend. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van verduurzaming van het Jaap van Praaghuis (verzorgingshuis en 218 aanleunwoningen).

Bijzonderheden

In 2020 zijn we in West-Friesland aangesloten op het woonruimteverdelingssysteem Woonmatch West-Friesland. In Purmerend kijken we samen met onze maatschappelijke partners naar het vormen van Wooncirkels, waarin alle voorzieningen in een wijk samenkomen. Afspraak is dat alle partijen hierin samenwerken, zodat nieuwe welzijns- en zorgvoorzieningen niet alleen door de eigen doelgroep maar door meerdere doelgroepen kunnen worden gebruikt.

Een bijzondere gebeurtenis was dat bij een storm vroeg in het jaar in Den Helder bijna het volledige dak van een woonblok afwaaide. Twaalf woningen waren niet meer beschermd tegen de elementen. We zijn trots op onze huisaannemer ToekomstService die samen met de onderaannemer (Schadenberg) het dak binnen één dag wind- en waterdicht kreeg.

In het complex Zuiderhof in Zuidoostbeemster hebben we in 2020 de voorbereidingen getroffen voor een ecologische tuin. Deze wordt begin 2021 aangelegd.