Cluster 9 – Salland, Noordoost Veluwe en Twente

Woonzorg Nederland in dit cluster

Aantal zelfstandige woningen op 31-12-‘19

3.193

Aantal eenheden in zorgpanden op 31-12-‘19

1.374

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

18

Tabel 32: portefeuille Woonzorg Nederland in cluster 9

Woonzorg Nederland heeft in dit cluster vijf focusgemeenten benoemd: Enschede, Almelo, Hellendoorn, Deventer en Apeldoorn. Hier is de vraag naar seniorenwoningen het grootst. Daarnaast is de vraag ook groot in dorpen waar voorzieningen zijn voor senioren. Er zijn met alle gemeenten waarin Woonzorg Nederland bezit heeft meerjarige prestatieafspraken gemaakt.

Woonzorg Nederland in het lokale speelveld

Woonzorg Nederland heeft zich de afgelopen jaren, geholpen door de cyclus van prestatieafspraken, nadrukkelijk op de kaart gezet als specialist in seniorenhuisvesting. Dit begint nu, vaak als spin off van prestatieafspraken, vruchten af te werpen. Woonzorg Nederland kreeg in Hof van Twente en Deventer grondposities aangeboden voor de ontwikkeling van seniorenhuisvesting. Ook wordt er meer samengewerkt in kleinere projecten rond bijvoorbeeld schuldhulpverlening en het opzetten van een uitleenpunt voor scootmobiels, als één van de oplossingen om het groeiend beslag op middelen in de Wmo terug te dringen. De contacten met gemeenten zijn in het algemeen verbeterd en zeker in de grote gemeenten is de bewustwording over de urgentie van seniorenhuisvesting, en de rol van Woonzorg Nederland daarin, toegenomen.

Woonformules en de inclusieve wijk

In dit cluster zijn in 2019 grote stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe woonformules van Woonzorg Nederland. In Almelo werd het complex Hoog Schuilenburg opgeleverd. Dit voormalige intramurale zorgpand is in het kader van het scheiden van wonen en zorg omgebouwd en verduurzaamd tot een woonservicecentrum met 147 zelfstandige appartementen, waarvan 35 voor mensen met een zorgindicatie. In het complex is permanent een zorgteam aanwezig van Carint Reggeland. De bewoners van de zelfstandige appartementen zijn niet verplicht zorg af te nemen, maar deze is wel 24/7 beschikbaar. Het complex bevat een levendige plint met restaurant, supermarkt, kapper en fysiotherapeut. Deze voorzieningen zijn beschikbaar voor de bewoners van Hoog Schuilenburg en het naastgelegen complex De Boshoeve. Daarmee past dit complex in onze formule G’oud Geregeld.

In Deventer is verder gewerkt aan de toekomst van het complex De Bloemendal. Dit omvat 160 zelfstandige appartementen en een nu nog grotendeels leegstaand intramuraal gedeelte van acht verdiepingen. Het regieteam en adviesbureau On(t)roerend Goed hebben in 2019 zorgpartijen benaderd om een plek in te nemen in het intramurale gedeelte, onder voorwaarde dat zij een actieve bijdrage leveren aan nieuwe functies op de begane grond. De belangstelling was overweldigend. Verschillende zorgpartijen zijn bereid bij te dragen aan het bouwen van een gemeenschap met diensten die ook voor de wijk beschikbaar zijn. Zo zijn we voornemens om in de plint een winkeltje en wasserij op te nemen die worden bemenst door mensen met een verstandelijke beperking. Ook moet hier een restaurant komen en verhuist Woonzorg Nederland haar regiokantoor naar dit complex. Volgens plan worden het intramurale deel van het complex en de plint daarvan in 2020 weer in gebruik genomen. Uiteindelijk moet De Bloemendal uitgroeien tot één van onze Blokkerhuizen.

Een ander voorbeeld is De Veenkamp in Apeldoorn. Het grote verpleeghuis bij dit complex wordt gesloopt. Daarmee raken de bewoners van de 62 zelfstandige appartementen van het naastgelegen complex De Arkel hun ontmoetingsruimte kwijt. Samen met de huurders is in 2019 gezocht naar een vervangende voorziening. Besloten is om één woning om te vormen tot nieuwe ontmoetingsruimte, met een functie voor de omringende wijk. De huurders, hun kinderen en wijkbewoners worden daarbij wel medeverantwoordelijk gemaakt voor de activiteiten in de ontmoetingsruimte. Zij zorgen samen met Woonzorg Nederland voor de invulling conform onze formule G’oud. Ook dit moet in 2020 zijn beslag krijgen. Verder zijn we hier van plan een nieuw intramuraal gedeelte te realiseren en exploiteren.

Woonzorg Nederland is ook betrokken bij de herontwikkeling van het gebied Woonpark De Posten van de zorgorganisatie De Posten in Enschede. Woonzorg Nederland is eigenaar van een deel van het intramurale gebouw van De Posten en een vleugel met onder meer 46 zelfstandige appartementen. Het hele gebied moet nadrukkelijk een wijkfunctie krijgen, waarbij zorg en levensloopgeschiktheid centraal staan. Dat past volledig in onze inzet om bij te dragen aan het ontstaan van (zorg)inclusieve wijken. Met onze inzet werken wij aan het realiseren van onze woonformule Het Blokkerhuis en het continueren van een Hofje van Auguste.

Integrale (vastgoed)sturing

De samenwerking binnen het regieteam leidt tot beter gefundeerde beslissingen over complexen. Dit heeft in 2019 al geleid tot meer grip op de leegstand in complexen. Door de samenwerking in het regieteam kan er scherper worden ingezoomd op de onderliggende problematiek en komen eerder structurele oplossingen in beeld. Door samenwerking in het regieteam konden wij daarnaast snel beslissen over noodzakelijke ingrepen om complexen die met de Sunstone-portefeuille zijn overgenomen van woningbelegger Patrizia ‘Woonzorg-proof’ te maken. Toen een bewonersconsulent signaleerde dat een complex amper toegankelijk was voor senioren die moeizaam ter been zijn, hebben we in het regieteam direct besloten automatische deuropeners te installeren. Dit leidde tot een snelle opname op de investeringslijst.

Bijzonderheden

De verduurzaming van complexen is in dit cluster in 2019 goed op stoom geraakt. We verduurzaamden de laagbouw in het complex De Bloemendal (Deventer), Thomas Wildey (Deventer) en Veldhof (Enschede). In 2020 volgen de hoogbouw in De Bloemendal en Lindenhof (Enschede).

Met de twee nieuwe gemeenten (Nijverdal en Twenterand) waarin Woonzorg Nederland al eind 2018 actief werd – na overname van de Sunstone-portefeuille– zijn in 2019 prestatieafspraken gemaakt. De bewoners van de hierbij betrokken complexen lieten regelmatig horen zeer blij te zijn met de overname door Woonzorg Nederland. Vooral de aanwezigheid en zichtbaarheid van de bewonersconsulenten en de mate waarin deze meedenken met de bewoners wordt zeer gewaardeerd. Deze persoonlijke aandacht past in onze missie om de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen.