Cluster 9 – Salland, Noordoost Veluwe en Twente

Woonzorg in dit cluster

 

2020

2019

Aantal zelfstandige woningen

2.192

3.193

Aantal eenheden in zorgpanden

890

1.374

Aantal gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft

13

18

Woonzorg Nederland heeft in dit cluster zeven focusgemeenten benoemd: Enschede, Almelo, Hellendoorn, Deventer en Apeldoorn. Hier is de vraag naar seniorenwoningen het grootst. Daarnaast is de vraag ook groot in dorpen waar voorzieningen zijn voor senioren. Er zijn met 18 van de 20 gemeenten waarin Woonzorg bezit heeft meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Bij de herijking van de afspraken in 2020 is het wel lastig gebleken bewonerscommissies te laten aanhaken. Het overleg vond namelijk digitaal plaats. Afgesproken is dat wij met de gemeenten in het voorjaar van 2021, als de maatregelen rond Covid-19 dit toelaten, naar de complexen gaan om de voortgang in de afspraken met de commissies te bespreken. Zo blijven zij toch betrokken.

Woonzorg in het lokale speelveld

Woonzorg heeft zich de afgelopen jaren, geholpen door de cyclus van prestatieafspraken, nadrukkelijk op de kaart gezet als specialist in seniorenhuisvesting. Dit begint nu, vaak als spin off van prestatieafspraken, vruchten af te werpen. Enschede is één van de vijf pilots van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg, waarin gemeente, corporaties en zorgpartijen samen een integrale visie ontwikkelen op wonen, zorg en welzijn. Wij spelen hierin een actieve rol. Ook elders merken we dat onze positie sterker wordt. Zo betrekt de gemeente Deventer ons nadrukkelijk bij de invulling van een vrijkomende grondpositie.

Woonformules en de inclusieve wijk

In 2020 hebben we ook in dit cluster een grove inventarisatie gedaan van welke complexen in welke formules passen. Het grootste deel voldoet al aan de basisformule G’oud. We hebben enkele complexen met de mogelijkheid van 24 uurszorg, zoals Hoog Schuilenburg in Almelo. Deze vallen onder G’oud Geregeld. Andere complexen met dit label zijn Het Lindenhof in Enschede en De Arkel en De Matenhof in Apeldoorn.

In Deventer werken we in De Bloemendal aan de ontwikkeling van een Blokkerhuis. Dit complex omvat 160 zelfstandige appartementen en een nu nog grotendeels leegstaand intramuraal gedeelte van acht verdiepingen. In 2020 hebben we overeenstemming bereikt met drie zorgpartijen om een plek in te nemen in het intramurale deel. Deze partijen zijn ook bereid een bijdrage te leveren aan nieuwe functies op de begane grond, waaronder een ontmoetingsruimte. In 2021 worden de plannen verder geconcretiseerd. Volgens plan start dan ook de verbouwing van het intramurale deel.

In De Bloemendal werken we sinds 2018 ook samen met De Linde, een school voor voortgezet speciaal onderwijs die intensieve ondersteuning biedt aan leerlingen. De leerlingen werken in de praktijk, op De Bloemendal, aan hun vaardigheden. In 2020 hebben zij meegeholpen met activiteiten die werden georganiseerd vanuit de Solis Zorggroep. Dat ging van het serveren van maaltijden en koffie schenken tot het doen van boodschappen voor de bewoners in het nabijgelegen winkelcentrum. Ook zorgden de leerlingen voor de kerstversiering in De Bloemendal en leerden ze hoe het schoonmaken van een woning bij bijvoorbeeld een mutatie verloopt. De reacties van de bewoners op de inzet van de leerlingen is positief.

Woonzorg is ook betrokken bij de herontwikkeling van het gebied Woonpark De Posten van de zorgorganisatie De Posten in Enschede. Woonzorg Nederland is eigenaar van een deel van het intramurale gebouw van De Posten en een vleugel met onder meer 46 zelfstandige appartementen. Het hele gebied moet nadrukkelijk een wijkfunctie krijgen, waarbij zorg en levensloopgeschiktheid centraal staan. Daarbij willen we het intramurale deel voor een deel transformeren. Uiteindelijk willen we hier een Blokkerhuis realiseren, met daarin een Hofje van Auguste. De planvorming hiervoor is in 2020 nog niet tot een concrete afronding gekomen.

Aanjagen productie en verduurzaming

We kijken nadrukkelijk naar de kansen die zich op de markt voordoen om onze portefeuille uit te breiden. Zo zijn we onder meer in gesprek met collega-corporatie Habion over de overname van enkele complexen. In Apeldoorn hebben we in 2020 gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van het verpleeghuis De Veenkamp. Dit voormalige verzorgingshuis is in 2020 gesloopt. Nadat de oorspronkelijk beoogde huurder van het nieuwe verpleeghuis afviel, zijn we in gesprek met een andere zorgpartij. Deze zou dan ook zorg en diensten leveren aan de kwetsbare bewoners van ons naastgelegen zelfstandige wooncomplex De Arkel. Naast een nieuw zorggebouw voor intramurale zorg bouwen wij op deze locatie ook een complex met 37 zelfstandige appartementen voor ouderen.

Vooruitlopend op de verdere ontwikkeling hebben we de laagbouw van De Bloemendal in 2020 verduurzaamd. In Enschede hebben we het hoofdgebouw van het complex Het Veldhof verduurzaamd. Hier hebben we ook de brandveiligheid verhoogd door de gesloten galerijen open te maken. De buitenzijde van dit complex heeft daardoor een mooier aanzien gekregen. In 2021 volgt de oplevering van de verduurzaming van Het Lindenhof en de hoogbouw van De Bloemendal.

We voerden verder in een aantal complexen brandveiligheidsprojecten uit. Zo brachten we onder meer een scootmobielruimte aan in het complex Windmolenbroek in Almelo en in De Arkel in Apeldoorn.

Bijzonderheden

In Hoog Schuilenburg had de sluiting van het intramurale deel vanwege Covid-19 in het voorjaar vervelende gevolgen voor onze zelfstandige huurders in dit complex. Zij delen de ingang van hun gebouw met het verpleeghuis. Strikt genomen mochten ook zij geen bezoek meer ontvangen en niet meer het complex in en uit. In een uitstekende samenwerking met de zorgpartij hebben we hier een oplossing voor gevonden. Voornaamste probleem was dat de bewoners allemaal hun eigen huishoudelijke hulp hadden. Er waren dus dagelijks veel verschillende mensen die het gebouw in en uit wilden. Samen met de zorgpartij hebben wij, met inzet van financiële middelen, één extern bedrijf gevonden dat alle woningen kwam schoonmaken. We zetten verder bewaking bij de centrale entree om de toegang tot de zelfstandige woningen te reguleren en beperken tot één bezoeker per dag. Verder heeft onze bewonersconsulent regelmatig bij bewoners de boodschappen in huis gehaald. Al deze inspanningen werden zeer gewaardeerd door de bewoners.

Zeker in het voorjaar kwamen er veel lokale initiatieven naar boven om senioren een hart onder de riem te steken. In één van onze complexen zette de plaatselijke supermarkt een kartonnen doos neer waarin bewoners hun boodschappenlijstje konden achterhalen. De supermarkt kwam twee keer per week de boodschappen bezorgen en doos legen.