Algemeen

De financiële doelstellingen van Woonzorg Nederland over 2019 waren gericht op:

Lees meer arrow Algemeen

Financieel jaarresultaat

De operationele kasstroom over 2019 bedraagt € 61 miljoen. Deze kasstroom is geheel ingezet voor investeringen.

Lees meer arrow Financieel jaarresultaat

Meerjarenprognose

Op basis van het ondernemingsplan en de jaarplannen stelt Woonzorg Nederland elk jaar de financiële meerjarenprognose op.

Lees meer arrow Meerjarenprognose

Financiële continuïteit

Woonzorg Nederland voldoet over 2019 aan alle normen die Aw en WSW stellen aan een gezonde financiële positie.

Lees meer arrow Financiële continuïteit

Fiscale ontwikkelingen

Per 1 januari 2012 is Woonzorg Nederland integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting.

Lees meer arrow Fiscale ontwikkelingen

Beschikbaarheid financiering

In de funding van onze financieringsbehoefte hebben wij in het verslagjaar geen problemen ondervonden. In 2019 trokken wij alleen langlopende, door WSW geborgde leningen aan.

Lees meer arrow Beschikbaarheid financiering

Financieringsbeleid

De totale leningenportefeuille van circa € 1,82 miljard heeft ultimo 2019 een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van 3,12 % (2018: 3,18%).

Lees meer arrow Financieringsbeleid

Derivaten

Woonzorg Nederland voert al jarenlang een defensief derivatenbeleid, om financierings-en renterisico’s te voorkomen.

Lees meer arrow Derivaten

Beleggingen

Woonzorg Nederland heeft geen beleggingen.

Lees meer arrow Beleggingen

Cashmanagement korte en lange termijn

Een belangrijk onderdeel van het cashmanagement op korte en lange termijn is het liquiditeitsmanagement.

Lees meer arrow Cashmanagement korte en lange termijn