Algemeen 

De financiële doelstellingen van Woonzorg Nederland over 2020 waren gericht op: 

  • de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor de betaalbaarheid van onze woningen voor de doelgroep; 

  • het op peil houden, en verder verbeteren, van ons bezit door het uitvoeren van onderhoud, renovatie en verduurzamingsmaatregelen; 

  • het bijdragen aan de verruiming van het aanbod voor senioren en zorgbehoevenden. 

Deze doelstellingen vloeiden voort uit de visie en strategie uit het ondernemingsplan.