Beschikbaarheid financiering

In de funding van onze financieringsbehoefte hebben wij in het verslagjaar geen problemen ondervonden. In 2019 trokken wij alleen langlopende, door WSW geborgde leningen aan. De WSW-geborgde leningenportefeuille bedroeg per ultimo 2019 circa € 1,81 miljard, bij een borgingsplafond van € 1,85 miljard.

In 2019 hebben wij het rekening-courant krediet van € 65 miljoen gehandhaafd. Verder hadden wij per ultimo 2019 een negatief liquiditeitssaldo van € 11 miljoen, tegen een positief saldo ultimo 2018 van € 20 miljoen. Dit is het gevolg van het aflossen op langlopende financiering en uitvoeren van investeringen zonder direct nieuwe financiering aan trekken.