Beschikbaarheid financiering 

In de dekking van onze financieringsbehoefte hebben wij in het verslagjaar geen problemen ondervonden. In 2020 trokken wij alleen langlopende, door het WSW geborgde leningen aan. De WSW-geborgde leningenportefeuille bedroeg per ultimo 2020 circa € 1,83 miljard, bij een gelijkwaardig borgingsplafond. Het totale volume aan aangetrokken leningen bedroeg circa € 1,84 miljard.

In 2020 hebben wij het rekening-courant krediet van € 65 miljoen gehandhaafd. Verder hadden wij per ultimo 2020 een negatief liquiditeitssaldo van € 5 miljoen, tegen een negatief saldo ultimo 2019 van € 11 miljoen. Dit is het gevolg van het aflossen op langlopende financiering en uitvoeren van investeringen zonder direct nieuwe financiering aan te trekken.