Cashmanagement korte en lange termijn 

Een belangrijk onderdeel van het cashmanagement op korte en lange termijn is het liquiditeitsmanagement. Daaronder wordt verstaan het tijdig zorgdragen voor voldoende liquiditeiten en het beperken van de daaraan gerelateerde liquiditeitsrisico’s.

Woonzorg Nederland maakt gebruik van rekening-courant kredietfaciliteiten van één bank met een AAA-creditrating. De voorwaarden waaronder deze kredietfaciliteiten zijn verstrekt, bespreken we regelmatig met de bank. Het gebruik van de rekening-courant faciliteiten brengt een inherent liquiditeitsrisico met zich mee. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de kredietfaciliteit wordt verlaagd of zelfs ingetrokken. Ultimo 2020 is daar zeker geen sprake van. De rekening-courant faciliteit telt een negatief saldo van € 5 miljoen.

Liquiditeitsrisico’s bestaan eveneens bij de posten zoals benoemd onder ’niet uit de balans blijkende verplichtingen’ en bij de te (her)financieren langlopende schulden bij expiratiedatum. Maar ook bij toekomstige kasstromen van aangegane Interest Rate Caps in samenhang met de te (her)financieren roll-overleningen. Tevens loopt Woonzorg Nederland liquiditeitsrisico’s bij toekomstige kasstromen van de aangegane Extendible Fixe-leningen, als gevolg van de in de geldlening(en) ingebouwde ‘Put receiver swaptions’. We hebben geen zogenaamde Interest Rate Swaps, dus ook niet het daarmee samenhangende liquiditeitsrisico. Beheersing van de liquiditeitsrisico’s gebeurt met name door het uitvoeren en monitoren van het Treasury-statuut, het Treasury Jaarplan en de reguliere managementrapportages.