Financiële continuïteit 

Woonzorg Nederland voldoet aan alle normen die het WSW stelt aan een gezonde financiële positie. De financiële ruimte zit met name in de kasstromen, en wordt vooral begrensd door de hoogte van de beleidswaarde, gerelateerd aan de schuldpositie en de solvabiliteit. De Loan to Value op basis van de beleidswaarde blijft bij Woonzorg Nederland in de prognoseperiode ruimschoots onder de norm van 85%. De langlopende schulden stijgen tot en met 2025 met ruim 26% ten opzichte van 2020 en daarna met ruim 6% tot en met 2030. Dit is het gevolg van de investeringsopgave die Woonzorg Nederland zich heeft gesteld en de inzet van de accelerator. De rentelasten nemen als gevolg van de stijging van de leningenportefeuille bij gelijkblijvende rente toe. 

Woonzorg Nederland voert een vrij behoudend huurbeleid. De huurstijging lag in 2020 rond de inflatie (2,5%), terwijl de huursombenadering maximaal 2,5% boven inflatie toestaat. Het terughoudend huurbeleid drukt de beleidswaarde en de ontwikkeling van de operationele kasstroom. Voor 2020 heeft het WSW op basis van de dPi 2019 een borgingsplafond afgegeven van € 1,84 miljard.

Gezien de ontwikkeling van de diverse kengetallen en de sturingsmogelijkheden is de continuïteit van Woonzorg Nederland de komende jaren gewaarborgd.