Financiële continuïteit

Woonzorg Nederland voldoet over 2019 aan alle normen die Aw en WSW stellen aan een gezonde financiële positie. De financiële ratio's luiden als volgt:

    

Norm

2019

    

Aw/WSW

Realisatie

ICR DAEB

   

>1,4

2,0

ICR niet-DAEB

   

>1,8

2,2

LTV beleidswaarde DAEB

   

<75%

64%

LTV beleidswaarde niet-DAEB

   

<75%

38%

Solvabiliteit beleidswaarde DAEB

   

>20%

40%

Solvabiliteit beleidswaarde niet-DAEB

   

>40%

61%

Dekkingsratio DAEB

   

<70%

39%

Dekkingsratio niet- DAEB

   

<70%

36%

Het WSW heeft het nieuwe financiële kengetal discontinuïteitsratio geïntroduceerd. Dit is de verhouding tussen de marktwaarde van de leningen ten opzichte van de marktwaarde van het vastgoed. Het discontinuiteitsratio van Woonzorg Nederland over 2019 bedraagt 50%. Er is nog geen normering vastgesteld.

Woonzorg Nederland voert een vrij behoudend huurbeleid. De huurstijging lag in 2019 rond de inflatie (1,5%), terwijl de huursombenadering maximaal 1% boven inflatie toestaat. Het terughoudend huurbeleid drukt de beleidswaarde en de ontwikkeling van de operationele kasstroom.

Als belangrijkste bedrijfsrisico ziet het WSW de transformatieopgave van Woonzorg Nederland die voortvloeit uit het scheiden van wonen en zorg. Voor 2019 heeft het WSW een borgingsplafond afgegeven van €1,85 miljard. Dit is afgegeven op basis van de dPi 2018. In 2020 zal een herzien borgingsplafond worden afgegeven op basis van de dPi 2019. Dit borgingsplafond is naar verwachting toereikend om in onze financieringsbehoefte te voorzien.

Gezien de ontwikkeling van de diverse kengetallen en de sturingsmogelijkheden is de continuïteit van Woonzorg Nederland de komende jaren gewaarborgd.

Gebeurtenissen na balansdatum: Corona

Het Corona-virus COVID-19 heeft zich begin 2020 wereldwijd verspreid. Het virus heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. In maart 2020 zijn er vanuit het RIVM richtlijnen gekomen om het coronavirus (COVID-19) in te dammen. Tegelijkertijd heeft Woonzorg Nederland een crisisteam ingericht om de ontwikkelingen te volgen en te vertalen naar de organisatie. Woonzorg Nederland volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft op basis daarvan een aanpak uitgewerkt met de volgende uitgangspunten: (1) veiligheid medewerkers, (2) veiligheid bewoners, (3) zo lang mogelijk continueren cruciale dienstverlening, (4) borgen bedrijfscontinuïteit en (5) onze positie benutten om onze particuliere en zakelijke huurders te helpen. Dit laatste is van belang gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en de sterk toenemende eenzaamheid. We werken daarin samen met lokale partijen en vrijwilligers.

Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, dat hangt onder andere af van de doorlooptijd van beperkende maatregelen en van de daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen. De ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op. De organisatie is op dit moment goed in staat om te functioneren en met deze onzekerheden om te gaan. Maatwerk indien nodig richting huurders, leveranciers en/of werknemers blijft heel belangrijk komende tijd.

 Middels scenario-analyses hebben wij de mogelijke impact op huurinkomsten, onderhouds-, renovatie- en bedrijfslasten en waardeveranderingen ingeschat. Woonzorg Nederland heeft voldoende financiële buffers en mogelijkheden om op deze gewijzigde omstandigheden te anticiperen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Maandelijks (en zo nodig frequenter) updaten wij de financiële prognoses, rekening houdend met de ontwikkeling van COVID-19. Al met al is sprake van onzekerheid, maar met de genomen maatregelen zijn wij van mening dat Woonzorg Nederland beheerst door deze situatie kan komen.