Financieringsbeleid

De totale leningenportefeuille van circa € 1,82 miljard heeft ultimo 2019 een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van 3,12 % (2018: 3,18%). Op basis van de huidige rentecurve is de duration – de gewogen gemiddelde looptijd van de uitgaande kasstromen van de leningenportefeuille (inclusief rentederivaten) – per ultimo 2019 12,6 jaar (2018: 11,8 jaar). Conform vastgesteld beleid werkt Woonzorg Nederland niet met open financieringsposities. We trekken pas financiering aan nadat is vastgesteld dat de liquiditeitsprognose aangeeft dat er op korte termijn een financieringsbehoefte ontstaat. In 2019 is voor circa € 61 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken, terwijl circa €83 miljoen is afgelost.