Meerjarenprognose

Op basis van het ondernemingsplan en de jaarplannen stelt Woonzorg Nederland elk jaar de financiële meerjarenprognose op. In de doorrekening werken we met de richtlijnen van de toezichthouders Aw en Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), voor onder andere heffingen en discontopercentages.

Ook dit jaar is de meerjarenprognose van Woonzorg Nederland in het najaar opgesteld. De meerjarenprognose is een instrument om de strategische koers van Woonzorg Nederland door te rekenen en zo nodig te herijken. Ook brengt ze de belangrijkste risico’s en de (financiële) effecten daarvan in kaart. Daarover leggen we verantwoording af in de Prognose informatie (dPi). De meerjarenprognose hanteert een beschouwingsperiode van tien jaar, wat mede belangrijk is vanuit het oogpunt van financieel beheer.

De meerjarenprognose laat zien dat Woonzorg Nederland voldoet aan alle normen van het WSW en de Aw. Onze financiële ratio's over de jaren 2020 tot en met 2024 luiden als volgt:

    

Norm

     
    

Aw/WSW

2020

2021

2022

2023

2024

ICR DAEB

   

>1,4

2,0

2,0

2,1

2,2

2,1

ICR niet-DAEB

   

>1,8

2,5

3,2

3,6

4,0

4,4

LTV beleidswaarde DAEB

   

<75%

56%

54%

53%

52%

52%

LTV beleidswaarde niet-DAEB

   

<75%

28%

25%

24%

21%

19%

Solvabiliteit beleidswaarde DAEB

   

>20%

47%

48%

49%

49%

50%

Solvabiliteit beleidswaarde niet-DAEB

   

>40%

72%

74%

76%

78%

81%

Dekkingsratio DAEB

   

<70%

39%

38%

38%

37%

37%

Dekkingsratio niet- DAEB

   

<70%

26%

23%

21%

19%

17%

Woonzorg Nederland heeft een ambitieus investeringsprogramma. Wij willen investeren in de uitbreiding van onze portefeuille door middel van nieuwbouw, de transformatie van intramurale complexen naar zelfstandige eenheden, verduurzaming van ons bezit en acquisitie. Dit doen we om te voldoen aan de groeiende vraag van de doelgroep naar betaalbare huisvesting. Om de investeringsopgave en de nagestreefde verdere verbetering van de bedrijfsvoering te kunnen realiseren, brengen en houden we de personele bezetting op de gewenste sterkte.

Wij investeren nagenoeg alleen in het DAEB-segment en financieren deze investeringen uit de operationele kasstroom en (voor maximaal de helft) met WSW-geborgde leningen. Door de groei van de portefeuille zal de huuromzet de komende vijf jaar met circa 7% toenemen.

In de meerjarenprognose in dit jaarverslag zijn de verwachtingen voor 2020 beschreven zoals die waren voordat het Corona virus ons in de greep hield. Omdat de daadwerkelijke impact nog lastig in te schatten is, is onze meerjarenprognose ongewijzigd gebleven.