Meerjarenprognose 

Op basis van het ondernemingsplan en de jaarplannen stelt Woonzorg Nederland elk jaar de financiële meerjarenprognose op. In de doorrekening werken we met de richtlijnen van de toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), voor onder andere de heffingen en discontopercentages. De meerjarenprognose is een instrument om de strategische koers van Woonzorg Nederland door te rekenen en zo nodig herijken. Ook brengt ze de belangrijkste risico’s en (financiële) effecten daarvan in kaart. Daarover leggen we verantwoording af in de Prognose informatie (dPi). De meerjarenprognose hanteert een beschouwingsperiode van tien jaar. 

De najaar 2020 opgestelde meerjarenprognose laat zien dat Woonzorg Nederland binnen de gestelde eisen voor de financiële ratio’s in het beoordelingskader van de Aw en het WSW blijft. De ICR laat de komende jaren een positieve ontwikkeling zien door de aanhoudend lage rente. De LTV op de beleidswaarde in de DAEB-tak neemt toe van 63% naar 67% door onder meer de inzet van de ‘accelerator’, maar blijft ruimschoots onder de gestelde norm van maximaal 85%. De solvabiliteit van de DAEB-tak daalt om diezelfde reden van 41% in 2021 naar 37% en blijft daarmee ruimschoots boven de gestelde norm van minimaal 15%. Door een solide exploitatie en een hierop afgestemde financiering met een relatief lage rente laten alle ratio’s - ook van de niet-DAEB - een sterke positieve ontwikkeling zien.

Woonzorg Nederland heeft een ambitieus investeringsprogramma. Wij willen investeren in de uitbreiding van onze portefeuille door middel van nieuwbouw, de transformatie van intramurale complexen naar zelfstandige eenheden, renovatie- en duurzaamheidstrajecten en acquisitie. In totaal gaat dit komende 5 jaren gemiddeld jaarlijks circa 750 eenheden welke worden toegevoegd en circa 1.750 eenheden welke worden gerenoveerd c.q. verduurzaamd. Dit doen we om te voldoen aan de groeiende vraag van de doelgroep naar betaalbare huisvesting.

Nieuw in 2021 is dat we een ‘accelerator’ inzetten en 100% leveraged externe financiering aantrekken voor de beoogde extra uitbreiding van onze voorraad. Sloop-nieuwbouwprojecten financieren wij volledig uit de opbrengst van verkopen. Investeringen in reguliere uitbreiding en transformatie financieren wij uit de operationele kasstroom en, voor maximaal 50% uit (geborgde) externe leningen. Uitgaven (onderhoud) en investeringen (renovatie, verduurzaming) in bestaand bezit financieren wij volledig uit de operationele kasstroom. De begrote cashflow uitgaven, behorende bij het investeringsprogramma, bedraagt voor 2021 € 136 miljoen. Dit loopt door de uitbreidingsambitie in de jaren daarna geleidelijk op tot € 235 miljoen in 2025.

Om de investeringsopgave en de nagestreefde verdere verbetering van de bedrijfsvoering te kunnen realiseren, brengen en houden we de personele bezetting op de gewenste sterkte.