Verbindingen 

Stichting Woonzorg Nederland is in bestuurlijke en/of financiële zin verbonden met diverse andere maatschappijen. Hieronder staat een overzicht van de verbindingenstructuur. Woonzorg Nederland kiest ervoor om de verbindingenstructuur te vereenvoudigen en is niet van plan nieuwe verbindingen aan te gaan. In het verlengde van de nieuwe Woningwet is een verbindingenstatuut opgesteld. Dit geldt als toetsingskader voor relaties met andere rechtspersonen en vennootschappen. Besluiten over het aangaan van nieuwe verbindingen of het aanpassen van de relatie met bestaande verbindingen worden aan het verbindingenstatuut getoetst.

Eind 2020 heeft Woonzorg Nederland de volgende verbindingen: 

  • Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang 100%) heeft primair ten doel het ontwikkelen, voorbereiden en (doen) realiseren van vastgoedprojecten door nieuwbouw, sloop en renovatie;

  • Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS) (statutair gevestigd te Halfweg) stelt zich ten doel bijzondere woonvoorzieningen voor senioren te realiseren. HBS bezit alle aandelen in Puerta Holding B.V.;

  • Puerta Holding B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang HBS 100%) is opgericht met als doelstelling het oprichten van, deelnemen in en financieren van vennootschappen of ondernemingen (als houdstermaatschappij fungeren). Puerta Holding B.V. bezit alle aandelen in Altus Advies en Ontwikkeling B.V.;

  • Altus Advies en Ontwikkeling B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang Puerta Holding B.V. 100%) is een rechtspersoon die – voor eigen rekening en risico – projecten ontwikkelt in het duurdere marksegment met aanvullende zorg- en dienstverlening.

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting, Puerta Holding B.V. en Altus Advies en Ontwikkeling B.V. zullen worden geliquideerd op het moment dat alle registergoederen in eigendom zijn overgedragen aan derden. Naast de genoemde verbindingen heeft Woonzorg Nederland deelnemingen in Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. (circa 10%) en Woningnet N.V. (ruim 1%).

Op 31 december 2020 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Woonzorg Nederland en Stichting Sociaal Fonds Stichting Woonzorg Nederland. Daarbij heeft Woonzorg Nederland het gehele vermogen onder algemene titel verkregen en is het Sociaal Fonds opgehouden te bestaan. De fusie is in de jaarrekening 2020 verwerkt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.