Balans per 31 december 2019 DAEB

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA

  

I Vastgoedbeleggingen

  

1. DAEB-vastgoed in exploitatie

4.739.396

4.474.103

2. niet DAEB-vastgoed in exploitatie

0

0

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

24.944

10.836

Totaal van vastgoedbeleggingen

4.764.340

4.484.939

   

II Materiële vaste activa

  

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

9.649

6.764

Totaal van materiële vaste activa

9.649

6.764

   

III Financiële vaste activa

  

1. Andere deelnemingen

0

0

2. Leningen u/g

494

445

3. Overige vorderingen

370.368

347.098

Totaal van financiële vaste activa

370.862

347.543

Som der vaste activa

5.144.851

4.839.246

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA

  

I Voorraden

  

1. Vastgoed bestemd voor verkoop

0

3.188

2. Overige voorraden

0

0

Totaal van voorraden

0

3.188

   

II Vorderingen

  

1. Huurdebiteuren

1.307

2.627

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

3. Belastingen en sociale lasten

13.915

10.309

4. Overige vorderingen

851

2.377

5. Overlopende activa

4.418

217

Totaal van vorderingen

20.491

15.530

   

III Liquide middelen

  

1. Liquide middelen

11

18.875

Totaal van liquide middelen

11

18.875

Som der vlottende activa

20.502

37.593

   

Som der activa

5.165.353

4.876.839

PASSIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

A. Eigen vermogen

  

1. Herwaarderingsreserves

1.916.201

1.738.388

2. Overige reserves

987.954

660.509

3. Resultaat van het boekjaar

308.915

505.262

Totaal van eigen vermogen

3.213.070

2.904.159

   

B. Voorzieningen

  

1. Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen

29.013

26.216

2. Voorziening latente belastingverplichtingen

22.312

23.288

3. Overige voorzieningen

3.522

3.904

Totaal van voorzieningn

54.847

53.408

   

C. Langlopende schulden

  

1. Schulden aan overheid

1.874

2.455

2. Schulden aan kredietinstellingen

1.822.214

1.843.881

3. Overige schulden

16.070

10.956

Totaal van langlopende schulden

1.840.158

1.857.292

   

D. Kortlopende schulden

  

1. Schulden aan kredietinstellingen

4.800

0

2. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13.922

17.384

3. Belastingen en premies socale verzekering

5.047

4.087

4. Overige schulden

7.884

9.164

5. Overlopende passiva

25.623

31.345

Totaal van kortlopende schulden

57.276

61.980

Som der passiva

5.165.353

4.876.839