Balans per 31 december 2019 Niet-DAEB

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA

  

I Vastgoedbeleggingen

  

1. DAEB-vastgoed in exploitatie

0

0

2. niet DAEB-vastgoed in exploitatie

365.032

331.856

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

-21

0

Totaal van vastgoedbeleggingen

365.011

331.856

   

II Materiële vaste activa

  

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

0

0

Totaal van materiële vaste activa

0

0

   

III Financiële vaste activa

  

1. Andere deelnemingen

1.290

1.290

2. Leningen u/g

32

30

3. Overige vorderingen

0

0

Totaal van financiële vaste activa

1.322

1.320

Som der vaste activa

366.333

333.176

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA

  

I Voorraden

  

1. Vastgoed bestemd voor verkoop

2.664

655

2. Overige voorraden

4.227

4.255

Totaal van voorraden

6.891

4.910

   

II Vorderingen

  

1. Huurdebiteuren

769

175

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen

2.950

5.535

3. Belastingen en sociale lasten

904

681

4. Overige vorderingen

708

158

5. Overlopende activa

288

15

Totaal van vorderingen

5.619

6.564

   

III Liquide middelen

  

1. Liquide middelen

0

1.255

Totaal van liquide middelen

0

1.255

Som der vlottende activa

12.510

12.730

   

Som der activa

378.843

345.905

PASSIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

A. Eigen vermogen

  

1. Herwaarderingsreserves

106.834

94.460

2. Overige reserves

120.008

117.173

3. Resultaat van het boekjaar

30.727

15.178

Totaal van eigen vermogen

257.569

226.811

   

B. Voorzieningen

  

1. Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen

167

166

2. Voorziening latente belastingverplichtingen

1.040

1.117

3. Overige voorzieningen

45

58

Totaal van voorzieningn

1.252

1.342

   

C. Langlopende schulden

  

1. Schulden aan overheid

0

0

2. Schulden aan kredietinstellingen

5

5

3. Overige schulden

112.123

118.755

Totaal van langlopende schulden

112.128

118.760

   

D. Kortlopende schulden

  

1. Schulden aan kredietinstellingen

6.086

0

2. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

904

1.149

3. Belastingen en premies socale verzekering

328

270

4. Overige schulden

342

606

5. Overlopende passiva

233

-3.032

Totaal van kortlopende schulden

7.893

-1.007

Som der passiva

378.843

345.905