Balans per 31 december 2020 DAEB

ACTIVA (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA

  

Vastgoedbeleggingen

  

DAEB vastgoed in exploitatie

4.991.033

4.739.396

niet DAEB-vastgoed in exploitatie

0

0

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

37.280

24.944

Totaal van vastgoedbeleggingen

5.028.313

4.764.340

   

Materiële vaste activa

  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

13.117

9.649

Totaal van materiële vaste activa

13.117

9.649

   

Financiële vaste activa

  

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

278.771

257.569

Vorderingen op groepsmaatschappijen

105.465

112.098

Leningen u/g

1.382

494

Overige effecten

377

0

Overige vorderingen

511

700

Totaal van financiële vaste activa

386.506

370.861

Totaal van vaste activa

5.427.936

5.144.850

   

VLOTTENDE ACTIVA

  

Voorraden

  

Vastgoed bestemd voor verkoop

0

0

Overige voorraden

0

0

Totaal van voorraden

0

0

   

Vorderingen

  

Huurdebiteuren

935

1.307

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

Belastingen en premies van sociale verzekering

22.040

13.915

Overige vorderingen

5.003

851

Overlopende activa

275

355

Totaal van vorderingen

28.253

16.428

   

Liquide middelen

  

Liquide middelen

850

11

Totaal van liquide middelen

850

11

Totaal van vlottende activa

29.103

16.439

   

Totaal van activa

5.457.039

5.161.289

PASSIVA (voor resultaatbestemming) ( x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

  

Herwaarderingsreserves

2.239.891

2.023.035

Overige reserves

974.420

881.124

Resultaat na belastingen van het boekjaar

264.832

308.916

Totaal van eigen vermogen

3.479.143

3.213.075

   

Voorzieningen

  

Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

20.530

29.013

Latente belastingverplichtingen

33.370

22.312

Overige voorzieningen

2.292

3.522

Totaal van voorzieningen

56.192

54.847

   

Langlopende schulden

  

Schulden aan overheid

1.257

1.874

Schulden aan banken

1.842.181

1.822.214

Overige schulden

20.385

16.070

Totaal van langlopende schulden

1.863.823

1.840.158

   

Kortlopende schulden

  

Schulden aan banken

4.604

4.800

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

9.739

9.858

Schulden ter zake van belastingen, premies van socale verzekeringen en pensioenen

9.398

5.047

Overlopende passiva

34.140

33.502

Totaal van kortlopende schulden

57.881

53.207

Totaal van passiva

5.457.039

5.161.289