Balans per 31 december 2020 Niet-DAEB

ACTIVA (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA

  

Vastgoedbeleggingen

  

DAEB vastgoed in exploitatie

0

0

niet DAEB-vastgoed in exploitatie

376.580

365.032

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

6.343

-21

Totaal van vastgoedbeleggingen

382.923

365.011

   

Financiële vaste activa

  

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

1.290

1.290

Leningen u/g

90

32

Overige vorderingen

0

0

Totaal van financiële vaste activa

1.380

1.322

Som der vaste activa

384.303

366.333

   

VLOTTENDE ACTIVA

  

Voorraden

  

Vastgoed bestemd voor verkoop

0

2.664

Overige voorraden

2.723

4.227

Totaal van voorraden

2.723

6.891

   

Vorderingen

  

Huurdebiteuren

588

769

Vorderingen op groepsmaatschappijen

2.054

2.950

Belastingen en premies van sociale verzekering

673

904

Overige vorderingen

253

708

Overlopende activa

0

25

Totaal van vorderingen

3.568

5.356

   

Liquide middelen

  

Liquide middelen

55

0

Totaal van liquide middelen

55

0

Totaal van vlottende activa

6.346

12.247

   

Totaal van activa

390.649

378.580

PASSIVA (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

  

Herwaarderingsreserves

117.197

106.834

Overige reserves

140.373

120.008

Resultaat na belastingen van het boekjaar

21.201

30.727

Totaal van eigen vermogen

278.771

257.569

   

Voorzieningen

  

Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

2.580

167

Latente belastingverplichtingen

1.355

1.040

Overige voorzieningen

143

45

Totaal van voorzieningen

4.078

1.252

   

Langlopende schulden

  

Schulden aan overheid

0

0

Schulden aan banken

0

5

Schulden aan groepsmaatschappijen

105.465

112.098

Overige schulden

61

25

Totaal van langlopende schulden

105.526

112.128

   

Kortlopende schulden

  

Schulden aan banken

732

6.086

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

465

640

Schulden ter zake van belastingen, premies van socale verzekeringen en pensioenen

611

328

Overlopende passiva

466

577

Totaal van kortlopende schulden

2.274

7.631

Totaal van passiva

390.649

378.580