Gescheiden balans per 31 december 2019

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

VASTE ACTIVA

    

I Vastgoedbeleggingen

    

1. DAEB-vastgoed in exploitatie

4.739.396

0

 

4.739.396

2. niet DAEB-vastgoed in exploitatie

0

365.032

 

365.032

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

24.944

-21

 

24.923

Totaal van vastgoedbeleggingen

4.764.340

365.011

0

5.129.351

     

II Materiële vaste activa

    

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

9.649

0

 

9.649

Totaal van materiële vaste activa

9.649

0

0

9.649

     

III Financiële vaste activa

    

1. Andere deelnemingen

0

1.290

 

1.290

2. Leningen u/g

494

32

 

526

3. Overige vorderingen

370.368

0

-369.668

700

Totaal van financiële vaste activa

370.862

1.322

-369.668

2.516

Som der vaste activa

5.144.851

366.333

-369.668

5.141.516

ACTIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

VLOTTENDE ACTIVA

    

I Voorraden

    

1. Vastgoed bestemd voor verkoop

0

2.664

 

2.664

2. Overige voorraden

0

4.227

 

4.227

Totaal van voorraden

0

6.891

0

6.891

     

II Vorderingen

    

1. Huurdebiteuren

1.307

769

 

2.076

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

2.950

 

2.950

3. Belastingen en sociale lasten

13.915

904

 

14.819

4. Overige vorderingen

851

708

 

1.559

5. Overlopende activa

4.418

288

 

4.706

Totaal van vorderingen

20.491

5.619

0

26.110

     

III Liquide middelen

    

1. Liquide middelen

11

0

 

11

Totaal van liquide middelen

11

0

0

11

Som der vlottende activa

20.502

12.510

0

33.012

     

Som der activa

5.165.353

378.843

-369.668

5.174.528

PASSIVA (voor resultaatverdeling) (bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

A. Eigen vermogen

    

1. Herwaarderingsreserves

1.916.201

106.834

 

2.023.035

2. Overige reserves

987.954

120.008

-226.842

881.120

3. Resultaat van het boekjaar

308.915

30.727

-30.727

308.915

Totaal van eigen vermogen

3.213.070

257.569

-257.569

3.213.070

     

B. Voorzieningen

    

1. Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen

29.013

167

 

29.180

2. Voorziening latente belastingverplichtingen

22.312

1.040

 

23.352

3. Overige voorzieningen

3.522

45

 

3.567

Totaal van voorzieningn

54.847

1.252

0

56.099

     

C. Langlopende schulden

    

1. Schulden aan overheid

1.874

0

 

1.874

2. Schulden aan kredietinstellingen

1.822.214

5

 

1.822.219

3. Overige schulden

16.070

112.123

-112.098

16.095

Totaal van langlopende schulden

1.840.158

112.128

-112.098

1.840.188

     

D. Kortlopende schulden

    

1. Schulden aan kredietinstellingen

4.800

6.086

 

10.886

2. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13.922

904

 

14.826

3. Belastingen en premies socale verzekering

5.047

328

 

5.375

4. Overige schulden

7.884

342

 

8.226

5. Overlopende passiva

25.623

233

 

25.856

Totaal van kortlopende schulden

57.276

7.893

0

65.169

Som der passiva

5.165.353

378.843

-369.668

5.174.528