Gescheiden balans per 31 december 2020

ACTIVA (voor resultaatbestemming) ( x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

VASTE ACTIVA

    

Vastgoedbeleggingen

    

DAEB vastgoed in exploitatie

4.991.034

0

 

4.991.034

niet DAEB-vastgoed in exploitatie

0

376.580

 

376.580

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

37.280

6.343

 

43.623

Totaal van vastgoedbeleggingen

5.028.314

382.923

0

5.411.237

     

Materiële vaste activa

    

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

13.117

0

 

13.117

Totaal van materiële vaste activa

13.117

0

0

13.117

     

Financiële vaste activa

    

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

278.771

1.290

-278.771

1.290

Vorderingen op groepsmaatschappijen

105.465

0

-105.465

0

Leningen u/g

1.382

90

 

1.472

Overige effecten

377

0

 

377

Overige vorderingen

511

0

 

511

Totaal van financiële vaste activa

386.506

1.380

-384.236

3.650

Totaal van vaste activa

5.427.937

384.303

-384.236

5.428.004

     

Voorraden

    

Overige voorraden

0

2.723

 

2.723

Totaal van voorraden

0

2.723

0

2.723

     

Vorderingen

    

Huurdebiteuren

935

588

 

1.523

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

2.054

 

2.054

Belastingen en premies van sociale verzekering

22.040

673

 

22.713

Overige vorderingen

5.003

253

 

5.256

Overlopende activa

274

0

 

274

Totaal van vorderingen

28.252

3.568

0

31.820

     

Liquide middelen

    

Liquide middelen

850

55

 

905

Totaal van liquide middelen

850

55

0

905

Totaal van vlottende activa

29.102

6.346

0

35.448

     

Totaal van activa

5.457.039

390.649

-384.236

5.463.452

PASSIVA (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

Eigen vermogen

    

Herwaarderingsreserves

2.239.891

117.197

-117.197

2.239.891

Overige reserves

974.420

140.373

-140.373

974.420

Resultaat na belastingen van het boekjaar

264.832

21.201

-21.201

264.832

Totaal van eigen vermogen

3.479.143

278.771

-278.771

3.479.143

     

Voorzieningen

    

Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

20.530

2.580

 

23.110

Latente belastingverplichtingen

33.370

1.355

 

34.725

Overige voorzieningen

2.292

143

 

2.435

Totaal van voorzieningen

56.192

4.078

0

60.270

     

Langlopende schulden

    

Schulden aan overheid

1.257

0

 

1.257

Schulden aan banken

1.842.181

0

 

1.842.181

Schulden aan groepsmaatschappijen

0

105.465

-105.465

0

Overige schulden

20.385

61

 

20.446

Totaal van langlopende schulden

1.863.823

105.526

-105.465

1.863.884

     

Kortlopende schulden

    

Schulden aan banken

4.604

732

 

5.336

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

9.739

465

 

10.204

Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen

9.398

611

 

10.009

Overlopende passiva

34.140

466

 

34.606

Totaal van kortlopende schulden

57.881

2.274

0

60.155

Totaal van passiva

5.457.039

390.649

-384.236

5.463.452