Gescheiden kasstroomoverzicht 2020

( x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

Huurontvangsten

280.212

18.664

 

298.876

Vergoedingen

28.762

1.158

 

29.920

Overige bedrijfsontvangsten

1.274

719

 

1.993

Ontvangen interest

4.261

22

-3.923

360

Saldo ingaande kasstromen

314.509

20.563

-3.923

331.149

     

Erfpacht

821

24

 

845

Betalingen aan werknemers

24.069

1.553

 

25.622

Onderhoudsuitgaven

80.279

3.346

 

83.625

Overige bedrijfsuitgaven

64.748

3.747

 

68.495

Betaalde interest

57.257

3.933

-3.923

57.267

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van resultaat

191

13

 

204

Verhuurdersheffing

21.032

316

 

21.348

Vennootschapsbelasting

10.699

695

 

11.394

Saldo uitgaande kasstromen

259.096

13.627

-3.923

268.800

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

55.413

6.936

0

62.349

     

Verkoopontvangsten bestaande huur

6.797

6.110

-6.884

6.023

Verkoopontvangsten grond

0

2.204

-679

1.525

(Des)investeringsontvangsten overig

864

  

864

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

7.661

8.314

-7.563

8.412

     

Nieuwbouw huur

15.210

2.278

-1.755

15.733

Verbeteruitgaven

47.526

1.891

 

49.417

Aankoop

22.463

1.040

-4.892

18.611

Investeringen overig

2.240

0

-916

1.324

Totaal van verwerving van materiële vaste activa

87.439

5.209

-7.563

85.085

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-79.778

3.105

0

-76.673

     

Ontvangsten verbindingen

6.634

1.901

-8.135

400

Ontvangsten overig

896

101

 

997

Uitgaven verbindingen

1.501

 

-1.501

0

Uitgaven overig

405

  

405

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

5.624

2.002

-6.634

992

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-74.154

5.107

-6.634

-75.681

     

Nieuwe te borgen leningen

96.624

0

 

96.624

Aflossing geborgde leningen

76.521

0

 

76.521

Aflossing niet geborgde leningen

328

6.634

-6.634

328

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

19.775

-6.634

6.634

19.775

     

Toename (afname) van geldmiddelen

1.034

5.409

0

6.443

Wijziging kortgeld

0

0

 

0

Geldmiddelen aan het begin van de periode

-4.788

-6.086

 

-10.874

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-3.754

-677

 

-4.431