Gescheiden kasstroomoverzicht per 31 december 2019

KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

Operationele activiteiten

    

Ontvangsten:

    

Huurontvangsten

279.040

18.127

 

297.167

Vergoedingen

28.334

1.253

 

29.587

Overige bedrijfsontvangsten

1.263

748

 

2.012

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)

4.626

31

-4.156

501

Saldo ingaande kasstromen

313.264

20.159

-4.156

329.267

     

Uitgaven:

    

Erfpacht

903

136

 

1.039

Betalingen aan werknemers

22.546

1.465

 

24.011

Onderhoudsuitgaven

75.716

3.843

 

79.560

Overige bedrijfsuitgaven

67.054

4.162

 

71.216

Betaalde interest

59.082

4.156

-4.156

59.082

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van het resultaat

0

0

 

0

Verhuurderheffing

20.955

270

 

21.225

Vennootschapsbelasting

11.375

1.236

 

12.610

Saldo uitgaande kasstromen

257.631

15.267

-4.156

268.743

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

55.633

4.892

0

60.525

(Des)investeringskasstroom

    

MVA ingaande kasstroom

    

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

64.372

6.257

 

70.629

Verkoopontvangsten grond

0

479

 

479

(Des)investeringsontvangsten overig

0

0

 

0

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

64.372

6.736

0

71.108

     

MVA uitgaande kasstroom

    

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

24.190

215

 

24.405

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

47.208

0

 

47.208

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

53.028

16.031

 

69.059

Aankoop grond

0

0

 

0

Investeringen overig

2.376

0

 

2.376

Externe kosten bij verkoop

0

0

 

0

Verwerving van materiële vaste activa

126.802

16.246

0

143.048

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-62.430

-9.510

0

-71.940

     

FVA

    

Ontvangsten verbindingen

6.634

3.809

-6.634

3.809

Ontvangsten overig

0

110

 

110

Uitgaven verbindingen

1.256

3

 

1.260

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

5.378

3.916

-6.634

2.659

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-57.052

-5.594

-6.634

-69.281

     

Financieringsactiviteiten

    

Ingaand

    

Nieuwe te borgen leningen

61.183

0

 

61.183

Nieuwe ongeborgde leningen

0

0

 

0

Uitgaand

    

Aflossing geborgde leningen

83.426

0

 

83.426

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen

0

0

 

0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet DAEB-investeringen

0

6.639

-6.634

5

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

-22.243

-6.639

6.634

-22.248

     

Toename/afname van geldmiddelen

-23.663

-7.341

0

-31.004

Wijziging kortgeld

0

0

0

0

     

Geldmiddelen aan het begin van de periode

18.875

1.255

 

20.130

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-4.788

-6.086

 

-10.874

Toename (afname) van geldmiddelen

-23.663

-7.341

0

-31.004