Gescheiden winst- en verliesrekening over 2020

(x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

Huuropbrengsten

281.513

18.751

 

300.264

Opbrengsten servicecontracten

28.903

1.164

 

30.067

Lasten servicecontracten

-31.709

-1.521

 

-33.230

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-22.057

-1.353

 

-23.410

Lasten onderhoudsactiviteiten

-90.947

-3.991

 

-94.938

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-31.396

-1.094

 

-32.490

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

134.307

11.956

0

146.263

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

4.002

3.501

 

7.503

Toegerekende organisatiekosten

-363

-24

 

-387

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-6.484

-2.009

 

-8.493

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-2.845

1.468

0

-1.377

     

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-31.405

-2.774

 

-34.179

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

224.995

15.278

 

240.273

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

-311

 

-311

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

193.590

12.193

0

205.783

     
     

Opbrengst overige activiteiten

1.275

719

 

1.994

Kosten overige activiteiten

-289

-19

 

-308

Netto resultaat overige activiteiten

986

700

0

1.686

     

Overige organisatiekosten

-11.286

-733

0

-12.019

     

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-4.208

-10

0

-4.218

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

0

101

 

101

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.271

22

-3.923

370

Rentelasten en soortgelijke kosten

-56.898

-3.923

3.923

-56.898

Saldo financiële baten en lasten

-56.835

-3.810

0

-60.645

     

Totaal van resultaat voor belastingen

257.917

21.774

0

279.691

     

Belastingen

-14.286

-587

 

-14.873

Resultaat uit deelnemingen

21.201

14

-21.201

14

     

Totaal van resultaat na belastingen

264.832

21.201

-21.201

264.832