Gescheiden winst- en verliesrekening per 31 december 2019

WINST EN VERLIESREKENING (bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet DAEB

Eliminaties

Totaal

Huuropbrengsten

280.729

18.250

 

298.979

Opbrengsten servicecontracten

28.334

1.253

 

29.587

Lasten servicecontracten

-29.076

-1.492

 

-30.568

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-21.283

-1.417

 

-22.700

Lasten onderhoudsactiviteiten

-77.701

-4.058

 

-81.759

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-32.376

-1.149

 

-33.525

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

148.627

11.387

0

160.014

     

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

1.954

 

1.954

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

-1.414

 

-1.414

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

540

0

540

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

64.259

4.762

 

69.021

Toegerekende organisatiekosten

-176

-11

 

-187

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-70.015

-4.976

 

-74.991

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-5.932

-225

0

-6.157

     

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-27.088

-47

 

-27.135

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

239.120

23.808

 

262.928

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

0

 

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

212.032

23.761

0

235.793

     
     

Opbrengst overige activiteiten

1.263

748

 

2.011

Kosten overige activiteiten

-285

-18

 

-303

Netto resultaat overige activiteiten

978

730

0

1.708

     

Overige organisatiekosten

-10.410

-676

0

-11.086

     

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-5.875

36

0

-5.839

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

0

110

 

110

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.627

31

-4.156

502

Rentelasten en soortgelijke kosten

-58.901

-4.177

4.156

-58.922

Saldo financiële baten en lasten

-60.149

-4.000

0

-64.149

     

Totaal van resultaat voor belastingen

285.146

31.517

0

316.663

     

Belastingen

-6.959

-769

 

-7.728

Resultaat uit deelnemingen

30.727

-21

-30.727

-21

     

Totaal van resultaat na belastingen

308.914

30.727

-30.727

308.914