Kasstroomoverzicht 2020 DAEB

(x € 1.000)

2020

2019

Huurontvangsten

280.212

279.040

Vergoedingen

28.762

28.334

Overige bedrijfsontvangsten

1.274

1.263

Ontvangen interest

4.261

4.626

Saldo ingaande kasstromen

314.509

313.263

   

Erfpacht

821

903

Betalingen aan werknemers

24.069

22.546

Onderhoudsuitgaven

80.279

75.716

Overige bedrijfsuitgaven

64.748

66.847

Betaalde interest

57.257

59.082

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van resultaat

191

207

Verhuurdersheffing

21.032

20.955

Vennootschapsbelasting

10.699

11.375

Saldo uitgaande kasstromen

259.096

257.631

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

55.413

55.632

   

Verkoopontvangsten bestaande huur

6.797

64.372

Verkoopontvangsten grond

0

0

(Des)investeringsontvangsten overig

864

0

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

7.661

64.372

   

Nieuwbouw huur

15.210

24.190

Verbeteruitgaven

47.526

47.208

Aankoop

22.463

53.028

Investeringen overig

2.240

2.376

Totaal van verwerving van materiële vaste activa

87.439

126.802

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-79.778

-62.430

   

Ontvangsten verbindingen

6.634

6.634

Ontvangsten overig

896

0

Uitgaven verbindingen

1.501

1.256

Uitgaven overig

405

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

5.624

5.378

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-74.154

-57.052

   

Nieuwe te borgen leningen

96.624

61.183

Aflossing geborgde leningen

76.521

83.426

Aflossing niet geborgde leningen

328

0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

19.775

-22.243

   

Toename (afname) van geldmiddelen

1.034

-23.663

Wijziging kortgeld

0

0

Geldmiddelen aan het begin van de periode

-4.788

18.875

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-3.754

-4.788