Kasstroomoverzicht 2020 Niet-DAEB

( x € 1.000)

2020

2019

Huurontvangsten

18.664

18.127

Vergoedingen

1.158

1.253

Overige bedrijfsontvangsten

719

748

Ontvangen interest

22

31

Saldo ingaande kasstromen

20.563

20.159

   

Erfpacht

24

136

Betalingen aan werknemers

1.553

1.465

Onderhoudsuitgaven

3.346

3.843

Overige bedrijfsuitgaven

3.747

4.147

Betaalde interest

3.933

4.156

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van resultaat

13

14

Verhuurdersheffing

316

270

Vennootschapsbelasting

695

1.236

Saldo uitgaande kasstromen

13.627

15.267

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

6.936

4.892

   

Verkoopontvangsten bestaande huur

6.110

6.257

Verkoopontvangsten grond

2.204

479

(Des)investeringsontvangsten overig

0

0

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

8.314

6.736

   

Nieuwbouw huur

2.278

215

Verbeteruitgaven

1.891

0

Aankoop

1.040

16.031

Investeringen overig

0

0

Totaal van verwerving van materiële vaste activa

5.209

16.246

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

3.105

-9.510

   

Ontvangsten verbindingen

1.901

3.809

Ontvangsten overig

101

110

Uitgaven verbindingen

0

3

Uitgaven overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

2.002

3.916

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

5.107

-5.594

   

Nieuwe te borgen leningen

0

0

Aflossing geborgde leningen

0

0

Aflossing niet geborgde leningen

6.634

6.639

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

-6.634

-6.639

   

Toename (afname) van geldmiddelen

5.409

-7.341

Wijziging kortgeld

0

0

Geldmiddelen aan het begin van de periode

-6.086

1.255

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-677

-6.086