Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 DAEB

KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000)

2019

2018

Operationele activiteiten

  

Ontvangsten:

  

Huurontvangsten

279.040

277.154

Vergoedingen

28.334

27.194

Overige bedrijfsontvangsten

1.263

1.217

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)

4.626

4.704

Saldo ingaande kasstromen

313.264

310.270

   

Uitgaven:

  

Erfpacht

903

802

Betalingen aan werknemers

22.546

19.199

Onderhoudsuitgaven

75.716

63.864

Overige bedrijfsuitgaven

67.054

61.109

Betaalde interest

59.082

59.724

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van het resultaat

0

3.327

Verhuurderheffing

20.955

21.453

Vennootschapsbelasting

11.375

20.824

Saldo uitgaande kasstromen

257.631

250.301

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

55.633

59.969

(Des)investeringskasstroom

2019

2018

MVA ingaande kasstroom

  

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

64.372

12.535

Verkoopontvangsten grond

0

0

(Des)investeringsontvangsten overig

0

1.045

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

64.372

13.580

   

MVA uitgaande kasstroom

  

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

24.190

18.329

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

47.208

16.902

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

53.028

5.311

Aankoop grond

0

0

Investeringen overig

2.376

656

Externe kosten bij verkoop

0

0

Verwerving van materiële vaste activa

126.802

41.198

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-62.430

-27.618

   

FVA

  

Ontvangsten verbindingen

6.634

6.634

Ontvangsten overig

0

75

Uitgaven verbindingen

1.256

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

5.378

6.709

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-57.052

-20.910

   

Financieringsactiviteiten

  

Ingaand

  

Nieuwe te borgen leningen

61.183

178.125

Nieuwe ongeborgde leningen

0

0

Uitgaand

  

Aflossing geborgde leningen

83.426

98.396

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen

0

100.824

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet DAEB-investeringen

0

0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

-22.243

-21.095

   

Toename/afname van geldmiddelen

-23.663

17.964

Wijziging kortgeld

0

759

   

Geldmiddelen aan het begin van de periode

18.875

152

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-4.788

18.875

Toename (afname) van geldmiddelen

-23.663

18.723