Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 Niet-DAEB

KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000)

2019

2018

Operationele activiteiten

  

Ontvangsten:

  

Huurontvangsten

18.127

17.673

Vergoedingen

1.253

1.798

Overige bedrijfsontvangsten

748

81

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)

31

3

Saldo ingaande kasstromen

20.159

19.554

   

Uitgaven:

  

Erfpacht

136

53

Betalingen aan werknemers

1.465

1.277

Onderhoudsuitgaven

3.843

4.247

Overige bedrijfsuitgaven

4.162

4.064

Betaalde interest

4.156

4.383

Sectorspecifieke heffing onahankelijk van het resultaat

0

221

Verhuurderheffing

270

0

Vennootschapsbelasting

1.236

645

Saldo uitgaande kasstromen

15.267

14.891

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

4.892

4.663

(Des)investeringskasstroom

2019

2018

MVA ingaande kasstroom

  

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

6.257

4.340

Verkoopontvangsten grond

479

2.237

(Des)investeringsontvangsten overig

0

0

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

6.736

6.576

   

MVA uitgaande kasstroom

  

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

215

1.359

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

0

893

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

16.031

394

Aankoop grond

0

0

Investeringen overig

0

0

Externe kosten bij verkoop

0

0

Verwerving van materiële vaste activa

16.246

2.646

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-9.510

3.930

   

FVA

  

Ontvangsten verbindingen

3.809

0

Ontvangsten overig

110

49

Uitgaven verbindingen

3

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

3.916

49

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.594

3.979

   

Financieringsactiviteiten

  

Ingaand

  

Nieuwe te borgen leningen

0

0

Nieuwe ongeborgde leningen

0

0

Uitgaand

  

Aflossing geborgde leningen

0

0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen

0

0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet DAEB-investeringen

6.639

6.639

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

-6.639

-6.639

   

Toename/afname van geldmiddelen

-7.341

2.004

Wijziging kortgeld

0

-759

   

Geldmiddelen aan het begin van de periode

1.255

10

Geldmiddelen aan het einde van de periode

-6.086

1.255

Toename (afname) van geldmiddelen

-7.341

1.245