Winst- en verliesrekening over 2020 DAEB

(x € 1.000)

2020

2019

Huuropbrengsten

281.513

280.729

Opbrengsten servicecontracten

28.903

28.334

Lasten servicecontracten

-31.709

-29.076

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-22.057

-21.283

Lasten onderhoudsactiviteiten

-90.947

-77.701

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-31.396

-32.376

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

134.307

148.627

   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

4.002

64.259

Toegerekende organisatiekosten

-363

-176

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-6.484

-70.015

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-2.845

-5.932

   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-31.405

-27.088

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

224.995

239.120

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

193.590

212.032

   

Opbrengst overige activiteiten

1.275

1.263

Kosten overige activiteiten

-289

-285

Netto resultaat overige activiteiten

986

978

   

Overige organisatiekosten

-11.286

-10.410

   

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-4.208

-5.875

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

0

0

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.271

4.627

Rentelasten en soortgelijke kosten

-56.898

-58.901

Saldo financiële baten en lasten

-56.835

-60.149

   

Totaal van resultaat voor belastingen

257.917

285.146

   

Belastingen

-14.286

-6.959

Resultaat uit deelnemingen

21.201

30.727

   

Totaal van resultaat na belastingen

264.832

308.914