Winst- en verliesrekening over 2020 Niet-DAEB

(x € 1.000)

2020

2019

Huuropbrengsten

18.751

18.250

Opbrengsten servicecontracten

1.164

1.253

Lasten servicecontracten

-1.521

-1.492

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-1.353

-1.417

Lasten onderhoudsactiviteiten

-3.991

-4.058

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-1.094

-1.149

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

11.956

11.387

   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

3.501

6.716

Toegerekende organisatiekosten

-24

-11

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-2.009

-6.390

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.468

315

   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-2.774

-47

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

15.278

23.808

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

-311

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12.193

23.761

   

Opbrengst overige activiteiten

719

748

Kosten overige activiteiten

-19

-18

Netto resultaat overige activiteiten

700

730

   

Overige organisatiekosten

-733

-676

   

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-10

36

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

101

110

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

22

31

Rentelasten en soortgelijke kosten

-3.923

-4.177

Saldo financiële baten en lasten

-3.810

-4.000

   

Totaal van resultaat voor belastingen

21.774

31.517

   

Belastingen

-587

-769

Resultaat uit deelnemingen

14

-21

   

Totaal van resultaat na belastingen

21.201

30.727