Winst- en verliesrekening per 31 december 2019 DAEB

WINST EN VERLIESREKENING (bedragen x € 1.000)

2019

2018

Huuropbrengsten

280.729

276.652

Opbrengsten servicecontracten

28.334

25.863

Lasten servicecontracten

-29.076

-26.822

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-21.283

-22.805

Lasten onderhoudsactiviteiten

-77.701

-79.106

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-32.376

-31.833

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

148.627

141.948

   

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

7.196

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

-3.886

Toegerekende organisatiekosten

0

-43

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

3.267

   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

64.259

7.167

Toegerekende organisatiekosten

-176

-724

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-70.015

-4.935

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-5.932

1.508

   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-27.088

-32.551

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

239.120

443.821

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

-35

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

212.032

411.235

   

Opbrengst overige activiteiten

1.263

1.336

Kosten overige activiteiten

-285

-3.396

Netto resultaat overige activiteiten

978

-2.060

   

Overige organisatiekosten

-10.410

-8.424

   
   

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-5.875

-1.140

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

0

0

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.627

4.704

Rentelasten en soortgelijke kosten

-58.901

-59.574

Saldo financiële baten en lasten

-60.149

-56.010

   

Totaal van resultaat voor belastingen

285.146

491.464

   

Belastingen

-6.959

-1.380

Resultaat uit deelnemingen

30.727

15.178

   

Totaal van resultaat na belastingen

308.914

505.262