Winst- en verliesrekening per 31 december 2019 Niet-DAEB

WINST EN VERLIESREKENING (bedragen x € 1.000)

2019

2018

Huuropbrengsten

18.250

18.399

Opbrengsten servicecontracten

1.253

1.720

Lasten servicecontracten

-1.492

-1.784

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-1.417

-1.507

Lasten onderhoudsactiviteiten

-4.058

-5.229

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-1.149

-2.104

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

11.387

9.495

   

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

1.954

3.286

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-1.414

-3.823

Toegerekende organisatiekosten

0

-20

Toegerekende financieringskosten

0

0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

540

-557

   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

4.762

1.411

Toegerekende organisatiekosten

-11

-143

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-4.976

-1.286

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-225

-18

   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-47

167

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23.808

10.613

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23.761

10.780

   

Opbrengst overige activiteiten

748

88

Kosten overige activiteiten

-18

-224

Netto resultaat overige activiteiten

730

-136

   

Overige organisatiekosten

-676

-557

   
   

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

36

509

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

110

107

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

31

5

Rentelasten en soortgelijke kosten

-4.177

-4.383

Saldo financiële baten en lasten

-4.000

-3.762

   

Totaal van resultaat voor belastingen

31.517

15.246

   

Belastingen

-769

-43

Resultaat uit deelnemingen

-21

-24

   

Totaal van resultaat na belastingen

30.727

15.178