Groepsverhoudingen - vrijstelling consolidatie

Groepsverhoudingen

Stichting Woonzorg Nederland staat aan het hoofd van een groep. Deze groep bestaat naast Woonzorg Nederland uit alle maatschappijen waarmee zij een economische eenheid vormt en de maatschappijen waarmee zij organisatorisch is verbonden. Hieronder zijn ook begrepen alle rechtspersonen waarin een beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend. Ultimo 2019 betrof dit de volgende groepsmaatschappijen:

  • Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang 100%) heeft primair ten doel het ontwikkelen, voorbereiden en (doen) realiseren van vastgoedprojecten door nieuwbouw, sloop en renovatie;

  • Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS) (statutair gevestigd te Halfweg) stelt zich ten doel bijzondere woonvoorzieningen voor senioren te realiseren. HBS bezit alle aandelen in Puerta Holding B.V.;

  • Puerta Holding B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang HBS 100%) is opgericht met als doelstelling: het oprichten van, het deelnemen in en het financieren van vennootschappen of ondernemingen (als houdstermaatschappij fungeren). Puerta Holding B.V. bezit alle aandelen in Altus Advies en Ontwikkeling B.V.;

  • Altus Advies en Ontwikkeling B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang Puerta Holding B.V. 100%) is een rechtspersoon die – voor eigen rekening en risico – projecten ontwikkelt in het duurdere marksegment met aanvullende zorg- en dienstverlening.

Verder heeft Stichting Woonzorg Nederland een verbinding met bestuurlijke en financiële banden door middel van het verstrekken van leningen en het hebben van zeggenschap op grond van contractuele bepalingen in Stichting Sociaal Fonds stichting Woonzorg Nederland. Deze stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doelstelling  medewerkers van Stichting Woonzorg Nederland in daarvoor in aanmerking komende gevallen financiële bijstand te verlenen.

Toepassing consolidatievrijstelling

Aangezien Woonzorg Nederland aan het hoofd van een groep staat dient zij in beginsel een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. De gezamenlijke betekenis van bovengenoemde deelnemingen en andere groepsmaatschappijen is op het geheel van Woonzorg Nederland echter van te verwaarlozen betekenis. Op grond van artikel 2:407.1 BW wordt er derhalve afgezien van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening.

Presentatie

In het boekjaar 2019 heeft Woonzorg Nederland de indeling van winst- en verliesrekening over 2019 aangepast aan de handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties verslagjaar 2019. Als gevolg van deze gewijzigde indeling zijn ook enkele posten over 2018 geherrubriceerd van indirect naar direct aan activiteiten toe te rekenen. De toegerekende overige bedrijfslasten over 2018 zijn hierdoor € 2,9 miljoen lager dan in de jaarrekening 2018. Deze aanpassingen zijn in de vergelijkende cijfers verwerkt en leiden niet tot een resultaateffect dan wel een vermogenseffect.

Van de aanpassingen die betrekking hebben op herrubriceringen binnen de indirect toe te rekenen kosten zijn de vergelijkende cijfers over 2018 om praktische reden niet aangepast. Het totaaloverzicht van de toegewezen indirecte kosten over de jaren 2019 en 2018 luidt hierdoor als volgt:

Indirect toegewezen kosten

2019

2018

verschil

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

20.045

20.329

-284

Lasten onderhoudskosten

8.526

9.897

-1.371

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

188

867

-679

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

4.185

0

4.185

Kosten overige activiteiten

303

3.620

-3.317

Overige organisatiekosten

10.738

6.159

4.579

Totaal

43.985

40.872

3.113

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het Bestuur van Stichting Woonzorg Nederland zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten en in het hoofdstuk ‘Belangrijke inschattingen van waardering en resultaatbepaling’.

Verbindingen

Een overzicht van de groepsverhoudingen is opgenomen in paragraaf ’Groepsverhoudingen – vrijstelling consolidatie’. In de Woningwet wordt in plaats van de term "groepsmaatschappij" het begrip "verbindingen" gehanteerd. Onder een verbinding wordt verstaan:

  • Een dochtermaatschappij, als bedoeld in artikel 24c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • Een deelneming als bedoeld in artikel 24c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • Financiële of bestuurlijke banden met een bestaande andere rechtspersoon of vennootschap, stemrechten in de algemene vergadering van een bestaande andere rechtspersoon of het oprichten of doen oprichten van een andere rechtspersoon of vennootschap, op zodanige wijze dat daardoor een duurzame band met die rechtspersoon of vennootschap ontstaat.

Een aantal algemene en financiële gegevens van de verbindingen (exclusief verenigingen van eigenaren) van Stichting Woonzorg Nederland (de Toegelaten Instelling) kunnen als volgt worden weergegeven:

 

Woonzorg Nederland Project-ontwikkeling B.V. *

Hollandsche Bouw-stichting Seniorenhuis-vesting *

Puerta Holding B.V. *

Altus Advies en Ontwikkeling B.V. *

Stichting Sociaal Fonds stichting Woonzorg Nederland **

Woningnet N.V. **

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. **

A. Algemene gegevens

       

Groepsmaatschappij

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Geconsolideerd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Rechtstreeks onder de T.I.

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

        

B. Financiële gegevens (x.1.000)

       

Eigen vermogen 31-12-2019

-566

-6.823

-6.912

-6.899

1.156

7.176

21.198

Balanstotaal 31-12-2019

1.518

1.488

1.399

1.496

1.159

9.771

34.038

Jaaromzet 2019

89

0

0

761

6

13.529

2.682

Jaarresultaat 2019

-22

-357

-357

-353

-35

-714

1.124

Kapitaaldeelname (rechtstreeks)

16.518

0

0

0

0

53

1.237

Verstrekte leningen (rechtstreeks)

0

0

0

0

0

0

0

Rekening-courant (rechtstreeks)

2.028

7.811

0

0

0

0

0

Verstrekte garantie (door de T.I.)

0

0

0

0

0

0

0

Verstrekte garantie (aan derden)

0

0

0

0

0

0

0

Verkregen garantie (van derden)

0

0

0

0

0

0

0

        

C. Percentage deelname

       

Percentage kapitaaldeelname T.I.

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

6,89%

Percentage gerechtigd in jaarresultaat

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

6,89%

*) betreft voorlopige cijfers 2019

**) betreft cijfers 2018 (definitief), later komen 2019 cijfers beschikbaar

Stichting Woonzorg Nederland heeft een vordering op de Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting vanwege een tweetal vóór 1 juli 2015 verstrekte leningen, welke leningen aan het eind van de looptijd (dat wil zeggen 30 september 2015) niet zijn verlengd en daarmee direct opeisbaar zijn geworden. Het totale bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom van de twee leningen bedraagt € 6.376. In 2019 is hierop een bedrag van € 2.200 afgelost. Inclusief verschuldigde rente en andere vergoedingen (op grond van de oorspronkelijke leningovereenkomsten) bedraagt de totale vordering € 7.811 per 31 december 2019.

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak en niet-DAEB-tak

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methode toegepast:

  • Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

  • Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding van de huursom tussen DAEB-verhuureenheden en niet-DAEB-verhuureenheden;

  • Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling naar huursom verhuureenheden. Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden, met uitzondering van leningen die geheel als  DAEB worden geclassificeerd, gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van de huursom.