Juridische fusie

Op 31 december 2020 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Woonzorg Nederland (verkrijgende stichting) en Stichting Sociaal Fonds Stichting Woonzorg Nederland (verdwijnende stichting) waarbij de verkrijgende stichting het gehele vermogen onder algemene titel heeft verkregen en de verdwijnende stichitng is opgehouden te bestaan.

De verdwijnende stichting was tot de fusie een verbinding met bestuurlijke en financiële banden die als doel had medewerkers van Woonzorg Nederland in daarvoor in aanmerking komende gevallen financiële bijstand te verlenen.

De fusie is verwerkt volgens de pooling of interest methode. Dit betekent dat de jaarrekening is opgesteld alsof de juridische fusie voor het gehele boekjaar (1 januari 2020) van toepassing is geweest. Vanwege het relatieve belang van de verdwijnende stiching ten opzichte van de verkrijgende stichting is een aanpassing van de vergelijkende cijfers over 2019 achterwege gebleven.

De volgende activa en passiva zijn ingebracht:

Jaarrekening 2019 Stichting Sociaal Fonds Stichting Woonzorg Nederland

Inbreng

(x € 1.000)

01-01-2020

Financiële vaste activa

 

Overige effecten

352

  

Vlottende activa

 

Liquide middelen

889

Totaal

1.241

  

Eigen vermogen

1.237

Kortlopende schulden

4

Totaal

1.241

De omzet over 2019 bedroeg nihil en het nettoresultaat € 81.000.