Stelselwijziging

Voorziening latente belastingverplichtingen

Sinds de invoering van de belastingplicht is ook de verwerking van belastinglatenties in de jaarrekening van woningcorporaties aan de orde. De uitwerking die hier door woningcorporaties aan is gegeven, was niet uniform.

Na een aanpassing van RJ 272 “Belastingen naar de winst” is voor woningcorporaties meer duidelijkheid gekomen over de wijze waarop met de verwerking van latente belastingen voor vastgoed in exploitatie moet worden omgegaan. De aanpassing is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of voor 1 januari 2019. Door Aedes is hiervan vervolgens een handreiking opgesteld.

De hoofdlijn van deze handreiking is dat bij vastgoed in exploitatie de fiscale boekwaarde bij sloop of de boekwinst bij verkoop in de toekomst veelal niet leidt tot fiscale afwikkeling gedurende de levensduur van het gebouw. Het uitgangspunt hierbij is de veronderstelling dat corporaties de omvang van de portefeuille in exploitatie in stand houden.

Wijziging grondslag

De voor Woonzorg Nederland belangrijkste wijziging is dat de latentie op het vastgoed in exploitatie, met uitzondering van de latentie op de boekwaardereparaties, naar nihil tendeert aangezien het zeer waarschijnlijk is dat de tijdelijke verschillen doorschuiven. De hiervoor genoemde wijziging heeft ertoe geleid dat Woonzorg Nederland haar stelsel van waardering en resultaatbepaling voor de voorziening latente belastingverplichtingen op dit onderdeel heeft gewijzigd.

Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen, zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019 zijn aangepast.

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend, alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging (cumulatief effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2017 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2018 (onder de post overige reserve) en bedraagt € 41,1 miljoen positief. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2018 is in de post belastingen van de Winst- en verliesrekening verwerkt door aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2018 en bedraagt € 60,1 miljoen positief. In totaal bedraagt het cumulatief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2019 € 101,2 miljoen. Dit effect is als volgt uitgesplitst naar de individuele jaarrekeningposten:

  

Stand

Stand

Cumulatief

  

1-1-2019

1-1-2019

effect

  

voor

na

1-1-2019

Cumulatief effect 1-1-2019

 

stelselwijziging

stelselwijziging

 
     

Eigen vermogen DAEB

 

2.802.965

2.904.159

101.194

Eigen vermogen niet-DAEB

 

220.537

226.811

6.274

Eliminaties

 

-220.537

-226.811

-6.274

Totaal

 

2.802.965

2.904.159

101.194

     

Voorziening latente belastingverplichtingen DAEB

 

118.208

23.288

-94.920

Voorziening latente belastingverplichtingen niet-DAEB

 

7.391

1.117

-6.274

Totaal

 

125.599

24.405

-101.194

     
     
  

Winst- en

2018 voor

Aanpassing

  

verliesrekening

vergelijkings-

resultaat

  

2018 volgens

doeleinden

2018

Resultaateffect 2018

 

jaarrekening

aangepast

 
     

Belastingen DAEB

 

-59.654

-1.335

58.319

Belastingen niet-DAEB

 

-1.847

-88

1.759

Totaal

 

-61.501

-1.423

60.078

     
     
  

Stand

Stand

Cumulatief

  

1-1-2018

1-1-2018

effect

  

voor

na

1-1-2018

Cumulatief effect 1-1-2018

 

stelselwijziging

stelselwijziging

 
     

Eigen vermogen DAEB

 

2.357.781

2.398.897

41.116

Eigen vermogen niet-DAEB

 

207.188

209.737

2.549

Eliminaties

 

-207.188

-209.737

-2.549

Totaal

 

2.357.781

2.398.897

41.116

     

Voorziening latente belastingverplichtingen DAEB

 

66.812

28.245

-38.567

Voorziening latente belastingverplichtingen niet-DAEB

 

3.794

1.245

-2.549

Totaal

 

70.606

29.490

-41.116